ВЪН И ВЪТРЕ!

Защитете местния мутрополитКомисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия установи и обяви на основание на Закона* принадлежност на ръководители и членове на управителните органи на религиозните общности.

 

*(ЗАКОН ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

http://www.comdos.bg/media/Нормативна%20основа/ZAKON-19.04.2011.doc)

 

За информация – два важни члена от Закона, които по-нататък ще дискутираме:

 

Чл. 26. (4) Не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г

Чл. 30. (1) Не подлежат на публикуване данни за лице, което:

1. е починало;

2. е изразило писмено готовност да дава или е давало информация единствено до навършване на 18-годишна възраст;

3. в тридневен срок след писменото му уведомяване за резултата от предварителната проверка по чл. 27, ал. 3 оттегли кандидатурата си за заемане на публична длъжност или извършване на публична дейност.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 3 не се прилага за лице, регистрирано в избирателните комисии за участие в изборите. Ако за такова лице е установена принадлежност към Държавна сигурност или към разузнавателните служби на Българската народна армия, името му задължително се обявява в интернет страницата на комисията и се изпраща на съответната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 

Още в края на миналата година се разгоря дискусия: Защо точно сега?

Ами защото сега дойде времето да се приложи чл. 3, ал. 2, т. 6 от Закона, цитирам:

 

Чл. 3. (1) Публични длъжности

(2) Публични дейности

т.6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;

 

Достатъчно е да се проследят предишните решения на КомДос, за да се види колко много институции минаха по тоя ред, плюс текущите обявявания във връзка с изборите. За интересуващите си от решенията досежно другите религиозни общности – съответните номера и линкове:

Решение № 299 от 17.01.2012 г. – Мюсюлманско изповедание

http://www.comdos.bg/Начало/Decision-View/p/view?DecisionID=385

 

Решение № 300 от 17.01.2012 г. – Католическата църква в България

http://www.comdos.bg/Начало/Decision-View/p/view?DecisionID=386

 

Но нека процитираме дословно Решение № 298 от 17.01.2012 г. за Българската православна църква

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––

 

Р Е Ш Е Н И Е № 298/ 17.01.2012 г.

http://www.comdos.bg/Начало/Decision-View/p/view?DecisionID=384

 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности – Българска православна църква – патриарх и митрополити.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Р Е Ш И  :

 

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

 

Три имена

Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане

26.02.1949 г.

Място на раждане

гр. Ветрен

Вербувал го служител

о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г.

Ръководил го служител

о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

агент

Псевдоними

Мишо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните “ за „Мишо“.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Старозагорски митрополит Галактион

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народен представител в 36-о Народно събрание

 

 

Три имена

Димитър Вълчев Топузлиев

Дата на раждане

11.11.1932 г.

Място на раждане

с. Хасовица, обл. Смолян

Вербувал го служител

о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г.

Ръководил го служител

о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Добрев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Видински митрополит Дометиан

 

Три имена

Иван Радионов Димов

Дата на раждане

10.05.1938 г.

Място на раждане

с. Момково, обл. Хасково

Вербувал го служител

Вербуван на 27.08.1980 г. г., регистриран на 05.09.1980 г., регистриран в ПГУ на 30.12.1982 г.; възстановен от о. р. Ангел Славчев на 16.11.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г.

Ръководил го служител

о. р. Александър Златарев; о. р. Иван В. Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев; о. р. Ангел Славчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, ПГУ-IV, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Пенев; Германски

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5326; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Пенев“.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Плевенски митрополит Игнатий

 

Три имена

Йоаникий Георгиев Неделчев

Дата на раждане

02.03.1939 г.

Място на раждане

с. Пет могили, обл. Сливен

Вербувал го служител

о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г.

Ръководил го служител

о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Кирилиевич

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на „Кирилиевич“; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Сливенски митрополит Йоаникий

 

Три имена

Йорго Иванов Стефанов

Дата на раждане

10.10.1950 г.

Място на раждане

с. Козаревец, обл. Велико Търново

Вербувал го служител

о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Ваньо

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Ваньо“; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.).

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Великотърновски митрополит Григорий

 

Три имена

Йосиф Благоев Босаков

Дата на раждане

06.12.1942 г.

Място на раждане

с. Славовица, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г.

Ръководил го служител

о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Николов; Зографов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

 

Три имена

Калиник Райчев Александров

Дата на раждане

12.03.1931 г.

Място на раждане

гр. Мъглиж

Вербувал го служител

о. р. Иван Йорданов Йончев на 01.07.1968 г., регистриран на 06.07.1968 г.

Ръководил го служител

о. р. Иван Йорданов Йончев; о. р. Тодор Димитров Тодоров; о. р. Иван Ст. Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление VI-III-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Рилски; Велко

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-9982; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните “ за „Велко“.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Врачански митрополит Калиник

 

Три имена

Кирил Петров Ковачев

Дата на раждане

08.06.1954 г.

Място на раждане

с. Царев брод, обл. Шумен

Вербувал го служител

Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г.

Ръководил го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ, управление VI-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник; агент

Псевдоними

Ковачев; Владислав

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Владислав“.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

 

Три имена

Натанаил Иванов Калайджиев

Дата на раждане

16.11.1952 г.

Място на раждане

с. Копривлен, обл. Благоевград

Вербувал го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев през м. април 1980 г., регистриран в ПГУ на 13.11.1980 г.

Ръководил го служител

полк. Христо Кирилов Маринчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Благоев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Неврокопски митрополит Натанаил

 

Три имена

Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане

17.09.1926 г.

Място на раждане

гр. Варна

Вербувал го служител

Вербуван на 03.11.1964 г., регистриран на 11.11.1964 г.; регистриран в ПГУ на 17.02.1966 г.

Ръководил го служител

майор Христо Кирилов Маринчев; подп. Иван Захариев; о. р. Живко Попов; о. р. Емил Александров; о. р. Кольо Трънков; полк. Любомир Коцев; о. р. Дяко Христозов Дяков;  полк. Петко Ковачев; о. р. Петко Маринов Петков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление II-VIII-III, ПГУ-IV, ПГУ-Х

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Христов; Торис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

 

Три имена

Симеон Димитров Костадинов

Дата на раждане

17.09.1926 г.

Място на раждане

гр. Варна

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

ДС, управление I

Документи, свързани с кариерното му развитие

През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними „Христов“ и „Торис“.

Публична длъжност или публична дейност

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

 

Три имена

Симеон Николов Димитров

Дата на раждане

15.10.1945 г.

Място на раждане

гр. София

Вербувал го служител

майор Кирил Иванов Котов на 20.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.

Ръководил го служител

майор Кирил Иванов Котов; кап. Ангел Славейков Славчев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-III-I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Симеонов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33284; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6

Снемане от действащия оперативен отчет

1990 г.

Публична длъжност или публична дейност

Русенски митрополит Неофит

 

Забележка: Проверката на ръководителите и членовете на управителните органи  на Българската православна църква продължава.

 

Председател: Евтим Костадинов Костадинов

Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов

Секретар: Румен Йорданов Борисов

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров

2. Валери Георгиев Кацунов

3. Георги Матеев Георгиев

4. Екатерина Петкова Бончева

5. Татяна Колева Кирякова

6. Тодор Илиев Трифонов

 

 

Вярно е, че в обществото отдавна цареше подозрението, че част от висшия клир е обслужвал репресивните органи на бившата комунистическа власт (например, цитирам „Православни безбожници – патриарси и попове с партиен билет – http://www.ceacbg.com/hot-news/341-bpc.html), но публични доказателства нямаше. С изключение на Светиня му Галактион, обявен в качеството му на народен представител. А и други отци бяха народни представители, но с настоящето решение не са обявени поради цитирания в началото член от Закона. Например за Панкратий има публично достъпна информация, че е бил „агент Бойко”, цитирам:

„В дело 3602 – ф. 4, оп. 5, а.е. 111 от архива на Първо главно управление на Държавна сигурност (ПГУ-ДС) има СВЕДЕНИЕ от агент Бойко – бъдещият Старозагорски митрополит и народен представител във Великото Народно Събрание – епископ Панкратий (приложение ІІ-22)”

http://ide.li/article4556.html

А за споменятия по-горе Галактион се промъкна сведението, отново цитирам:

„Галактион замесен в трансплантации на тъкани”

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1172820

 

И така, става ясно, че от 15-те митрополити 11 имат принадлежност към ДС! Доста висок процент!

А Светият Синод на БПЦ трети ден мълчи гузно – няма никаква официална реакция, само отделни покаяния или опровержения. За справка – официалният сайт на Патриаршията:

http://bg-patriarshia.bg/index.php?file=index.xml

 

Поставя се въпросът: Има ли и други висши клирици с принадлежност към ДС, но необявени с цитираното решение на КомДос? На този въпрос категоричен отговор не може да се даде, но еднакво успокоително и тревожно е казаното в забележката на Решението: „Проверката продължава”!

Тук-таме се носеха слухове и за агентурно минало на Патриарха Български и Софийски митрополит Максим. Слуховете може да се окажат неверни до доказване на противното при продължаващите проверки. Но буди основателно безпокойство неоспоримият факт, че интронизацията му е станала с решение на тогавашното политбюро на БКП.

Архивите говорят:

 

На 8 март ПБ на БКП на свое заседание взема решение за глава на Българската православна църква да се предложи и поддържа Ловешкият митрополит Максим. Задачата се възлага за изпълнение на тогавашния шеф на Комисията по църковните въпроси към Министерския съвет – Михаил Кючуков. Подкрепа е получил и от министъра на отбраната Добри Джуров, та и от самия. Тодор Живков

 

За пълнота – още биографични данни за Патриарха:

 

Роден е на 29 октомври 1914 г. в с. Орешак, махала Камен мост, Троянско.  Негови родители са Найден Минков Рачев и Пена Борджукова, които имат две деца: Константин, по-голямото, и Марин, бъдещия Партиарх Максим.  Основно и прогимназиално образование получава в родното си село. Бил е послушник в Троянския манастир.  Завършва Софийската духовна семинария и Богословския факултет на Софийския университет.  През 1941 г. е ръкоположен за йеродякон с име Максим.  Архимандрит, Главен секретар на Светия синод.  На 30 декември 1956 г. архимандрит Максим става Максим, епископ Бранитски по предложение.за въвеждане в епископски сан от Патриарх Кирил.  1960 г. – Ловчански митрополит.  След смъртта на Патриарх Кирил през март 1971 г. става наместник-председател на Светия Синод.  Интронизиран за патриарх на 4 юли 1971 г.

 

Няма съмнение – още в края на миналата година предстоящото обявяване на митрополитите-агенти раздели българското общество. Принос за това даде и Светият синод със шикалкавенето си – ще даде / няма да даде исканите от КомДос документи. Някакси лукаво се подмяташе, че това било нарушение на автономността на Църквата, щото, нали, тя е отделена от държавата, пък и БПЦ „не била религиозна общност”, а традиционно българско вероизповедание. На тоя куц кон заложи и Велислава Дърева. Ни повече, ни по-малко тя атакува: „Законът за досиетата е дълбоко противоконституционен в частта си за църквата и Конституционният съд трябва да бъде сезиран”

http://www.focus-news.net/?id=f20068

 

Да, ама не, както се казва!

Много полемика предизвика и подписката на леви интелектуалци с Изявлението си от 02.01.2012 г., адресирано до Патриарх Максим и членовете на Светия Синод. Подписали са 25-тима, оставили са мегдан за присъединяване на съмишленици, но подписката така и не се появи като документ, предоставен на БПЦ (виж горния сайт на Патриаршията).

Внимателната проверка на подписалите показа, че 6-ма от 25-те също са обявени от КомДос в принадлежност към ДС, при това – някои многократно.

 

„Титуляр” на най-много обявявания – цели 5 – е

 

  1 – Константин Косев – академик, историк

Три имена

Константин Димитров Косев

Дата на раждане

15.08.1937 г.

Място на раждане

Гр. Ст. Димитрово

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

Първо главно управление-ДС

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № 292/ 03.06.1972 г. е назначен за инспектор ІV степен и му е присвоено звание ст. лейтенант; със заповед № 58/ 31.01.1976 г. е уволнен.

Публична длъжност или публична дейност

Член на Акредитационния съвет от 19.08.1996 г. до 01.12.1999 г.

1.   Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

2.   Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

3.   Обявен с решение № 107/ 13.01.2010 г. – Национална агенция за оценяване и акредитация

4.   Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. – БАН

5.   Обявен с решение № 230 от 16.06.2011 г. – ВАК

 

Следват:

  2 – Георги Марков – историк, академик

Три имена

Георги Георгиев Марков

Дата на раждане

17.11.1946 г.

Място на раждане

гр. Пловдив

Вербувал го служител

лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.04.1981 г., регистриран на 30.04.1981 г.

Ръководил го служител

лейт. Пламен Благоев Атанасов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, ПГУ

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

секретен сътрудник

Псевдоними

Роман

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 697; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Член на Президиума от 2009 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.

1.   Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания

2.   Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. – БАН

3. Обявен с Решение № 230 от 16.06.2011 г. – ВАК

 

  3 – Васил Проданов – философ, чл. кор.

Три имена

Васил Костадинов Проданов

Дата на раждане

02.05.1946 г.

Място на раждане

гр. Куклен

Вербувал го служител

о. р. Милко Лозанов на 20.12.1979 г., регистриран на 24.12.1979 г.

Ръководил го служител

о. р. Милко Лозанов; о. р. Младен Младенов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-III

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Иванов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29639 и работно дело IР-15366.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на Институт за философски изследвания

1.   Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. – БАН

2. Обявен с Решение № 230 от 16.06.2011 г. – ВАК

 

  4 – Иван Маразов – професор, изкуствовед

Три имена

Иван Русев Маразов

Дата на раждане

15.03.1942 г.

Място на раждане

с. Пирне, обл. Бургас

Вербувал го служител

о.р. Павел Трачев на 09.07.1974 г., регистриран на 10.07.1974 г.

Ръководил го служител

о.р.Павел Трачев; о.р.Тодор Сайков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI, отдел V, отделение I

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Библиотекара

Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29493 и работно дело IР-15235; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен отчет

1988 г.

Публична длъжност или публична дейност

Член на Президиума от 2006 г.

1.   Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

2.   Обявен с решение № 230 от 16.06.2011 г. – ВАК

 

  5 – Георги Бакалов – историк, професор

Три имена

Георги Петров Бакалов

Дата на раждане

15.05.1943 г.

Място на раждане

гр. Гоце Делчев

Вербувал го служител

о. р. Георги Кръстев на 06.06.1989 г., регистриран на 09.06.1989 г.

Ръководил го служител

о. р. Георги Кръстев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ДС, управление VI-II

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник

агент

Псевдоними

Борис

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г.  личното и работното дело на аг. „Борис“.

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г.

1.   Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания

2.   Обявен с Решение № 230 от 16.06.2011 г. – ВАК

 

  6 – Иван Гайтанджиев – журналист, посланик

Три имена

Иван Алексиев Гайтанджиев

Дата на раждане

03.08.1945 г.

Място на раждане

гр. София

Качество

Щатен служител

Структури, в които е работил

Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ

Документи, свързани с кариерното му развитие

Със заповед № С-087/ 31.07.1974 г. назначен като разузнавач ІІ степен в отдел ХVІІ; със заповед № С-092/ 31.05.1975 г. е преназначен като инспектор ІV степен; със заповед № С-100/ 28.11.1977 г. е преназначен като зам. н-к на отделение; със заповед № С-105/ 01.10.1981 г. е преназначен като н-к отделение; според писмо на НРС RB 102101-001-04/12-1180/  30.08.2007 г. е бил служител на ПГУ до 25.02.1991 г.

Публична длъжност или публична дейност

Извънреден и пълномощен посланик в Кайро от 04.11.2006 г.

1.   Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

2.   Обявен с решение № 175 от 14.12.2010 г. – МВнР – посланици и генерални консули

 

За останалите – до 25 подписали – КомДос не е установила принадлежност.

Но любопитна е фигурата на

  7 – Тихомир Стойчев – експерт по национална сигурност. Работил на различни длъжности в МВР, в Националната служба за сигурност и в Централната служба за борба с организираната престъпност. Шеф на ЦСБОП през 1991-1992 г.

 

Ето и всички останали:

 

8. Антон Дончев – писател, академик

9. Ангел Гълъбов – академик, вирусолог

10. Андрей Пантев – професор, историк

11. Борислав Стоев – художник, професор

12. Венцеслав Кисьов – професор, актьор и поет

13. Дамян Дамянов – професор, член кореспондент Н

14. Дора Бонева – художник

15. Стефан Драгостинов – професор, композитор

16. Иван Юхновски – академик, химик органик

17. Иван Гранитски – писател, литературен критик, издател

18. Ивайло Мирчев – професор, художник

19. Красимир Спасов – професор, режисьор

20. Любен Зидаров – художник, професор

21. Любомир Левчев – поет

22. Панко Анчев – литературовед, почетен доктор на Литературния институт „М. Горки“ – Москва

23. Пенко Русев – филмов продуцент

24. Славчо Вълчанов – професор по богословие

25. Хайгашод Агасян – композитор

 

В този списъчен състав преобладават бивши членове на БКП, сега – на БСП, те и затова си се наричат „леви интелектуалци”. Андрей Пантев е „потомствен” депутат от „Коалиция за България”. И всички те сега се обявяват „в защита на Българската православна църква”. Явно и на историците, и на неисториците липсва историческа памет за времето, когато комунистическата власт преследваше църквата, поставяше милиционерски кордони около Храм „Св. Александър Невски”, за да не могат миряните да участват в богослужения, а цивилни „граждани” записваха паспортните данни! И лицемерно тия същите „леви интелектуалци” вече са се отказали от Уляновото: „Религията – опиум за народите” и се кръстят и палят свещи!

Същите „леви интелектуалци” сега надават вой: „Църквата е под угроза и това грози държавността! Защото църквата е крепител на духовните ценности на нацията” .. и други подобни софизми!

Никого не могат да убедят, че показването на истинската същност на няколко митрополити – обявени или необявени от КомДос – в персоналното им качество (като „автомобилистите” Кирил и Николай, например) може да наруши вярата, упованието на народа български православен в Бога!

Съвсем друг е въпросът със спекулацията за „православната дъга” – една идеологема, подета в Русия – и не отсега.

Трябва ясно и категорично да се каже – православието е велика вяра, може би единствената, която може и трябва да се противопостави на ислямския фундаментализъм. Но в никакъв случай не бива да се допусне завоюване на плацдарм у нас от руските неоимперски интереси – икономически, политически – под формата на културно, духовно сътрудничество! Така, както успя да пробие път у нас чрез определени лица т.н. „Фонд единства православных народов”, поставяйки си стратегически и геополитически задачи.

И е добре, че има и друг вид интелектуалци, за да се противопоставят на софистиката на „левите”. Тук ще споменем само проф. Калин Янакиев, доктор по философия, преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, автор на книги, посветени на християнската духовност. Той влезе в открит сблъсък с Иван Гранитски в предаването на Горан Благоев по БНТ на 07.01.12.

Интересуващите се могат да проследят дискусията от линка 

http://bnt.bg/bg/productions/44/edition/19153/vjara_i_obshtestvo_7_januari_2012

както и да се запознаят с последните публикации на проф. Калин Янакиев:

Калин Янакиев: Покаяние за агентите митрополити

http://dsb.bg/bg/blogs/article/3050

 

Проф. Калин Янакиев пред в-к „24 часа”

Има страх, че сенчести лобита ще наддават за бъдещия ни патриарх

Вторник 17 Януари, 2012

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1189443

 

Проф. Калин Янакиев: Църквата е голямата жертва на комунизма

Вторник 17 Януари, 2012 05:30:36

vsekiden.com

http://dsb.bg/bg/blogs/article/3081

 

И нека всеки, неизкусен от лоши помисли, сам да си направи сметката на чия страна е истината!

 

А на мен, кръстеният православен християнин, ми се иска да извикам:

 

Вън търговците от храма!

Вън поповете от борсата!

Божието – Богу, кесаревото – кесарю, интелектуалецу – мотиката!

 

Ама не мотика, за да копаят картофи, а да насаждат духовност в обрулената ни държава! За да има светло бъдеще както православния ни народ, така и всички – независимо от етнически произход и от верска принадлежност, които имат българско национално самосъзнание!

Само по този път България ще пребъде във вековете!

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.