ВЪРТИОПАШКИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ ВЪРТЯТ ПРЕДИЗБОРНО

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАКВО ИСКА КМЕТ-Д-Р-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ КАБА.....off ИЛИ И САМИЯТ ТОЙ НЕ ЗНАЕ?НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КАКВО ИСКА КМЕТ-Д-Р-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ КАБА…..off ИЛИ И САМИЯТ ТОЙ НЕ ЗНАЕ?

На пищен брифинг на СДС Кабата наистово се радва: Върховният административен съд (ВАС) отменя решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно искане за промяна в представителството на коалицията от партии „Синята коалиция”!

Ръкопляскат му: Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров – Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“. Всичките тия доскоро ръкопляскаха на Иван Костов, но кой знае по чий акъл решиха да заложат на куц кон – въпросният кмет … и т.н. ……

И защо се въртогъзят тия? Естествено – защото наближават избори и гледат да се уредят някакси!

Но явно са забравили някои неща от близката история!

 

Например: Каба…off забравя, че на 15.05.2012 Националният съвет на СДС отхвърли споразумението за продължаване на Синята коалиция

http://www.sds.bg/articles/6565-natsionalniyat-savet-na-sds-othvarli-sporazumenieto-za-prodalzhavane-na-sinyata-koalitsiya

а пък ред СДС-партийци обявиха, че изначално „Синята коалиция” била мъртъв проект?! (да не забравяме и безспорно доказуемите факти, че някои от същите тия СДС-партийци доста добре осребряваха „мъртвеца”!)

И така – според горецитираното Пловдивско съвещание с приключване на правомощията на 41-вото Народно събрание се прекратява и съществуването на „Синята коалиция”!

Тъй че – дали изначално мъртва или споминала се с последния засега Парламент – „Синята коалиция” повече няма как да има свое представителство в състав упоменатите по-горе Петя Ставрева, Захари Петров, Йордан Нихризов и натискащият се за място сред тях самият Каба…off на мястото на Мартин Димитров.

Освен ако пред Възкресение някой не рачи да възкреси скъпия политически покойник!?
Кой?
Топката сега е в Централна избирателна комисия – на нея ВАС връща преписката за решаване на въпроса по същество!

 

За да не бъда голословен, прилагам тук оригиналните документи с линкове към тях:

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 4096

София, 03/25/2013

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/fceaea2c1d2a9e17c2257b39003deb91?OpenDocument

Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА ДОКТОРОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ТАТЯНА ХИНОВА

КРАСИМИР КЪНЧЕВ

при секретар Илиана Илиева

и с участието на прокурора

изслуша докладваното от съдията КРАСИМИР КЪНЧЕВ

по адм. дело № 3904/2013.

Производството е по чл.197 и сл. от АПК във вр. с чл.26, ал.8 във вр. с чл.84, ал.7 от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалба от ПП „Съюз на демократичните сили“, ПП „Обединени земеделци“, ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и ПП „Българска социалдемократическа партия“ срещу решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/. С него е оставено без разглеждане като недопустимо заявление с вх. № 313/18.03.2013г. с искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии /КП/ „Синята коалиция”, регистрирана с решение № НС-91/30.05.2009г. на ЦИК, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението. Твърди се, че заявлението с искане за промяна в представителството на коалицията от партии е подадено от легитимните представители на членовете на коалицията, поради което е допустимо. Иска се съда да го отмени и върне преписката на ЦИК за произнасяне по същество.

Ответникът – Централна избирателна комисия, редовно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.

Върховен административен съд, четвърто отделение, като взе предвид данните по преписката, доводите в жалбата и мотивите на обжалваното решение, преценява следното:

Жалбата е допустима като подадена от надлежни страни – лицата, сезирали ЦИК с искането за вписването на промени, в срока по чл.26, ал.8 от ИК и срещу решение на ЦИК, което подлежи на оспорване.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На първо място съдът счита, че обжалваното решение не съставлява отказ от регистрация на коалиция от партии по смисъла на чл.84, ал.7 във вр. чл.26, ал.1, т.10 от ИК. Не се касае и за отказ по чл.85, ал.4 и ал.5 от ИК – за вписване на промени в състав на коалицията от партии. Искането на заявителите в административното производство е било преценено от ЦИК като недопустимо и по него няма произнасяне по съществото на искането. Затова обжалваното решение представлява акт по чл.197 от АПК – изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Затова настоящата жалба е по допустимостта на искането пред ЦИК, а не по същество.

От данните по делото се установява, че с решение № НС-91/30.05.2009г. ЦИК е регистрирала коалиция от партии „Синята коалиция”, образувана от ПП „Съюз на демократичните сили”, ПП „Демократи за силна България”, ПП „Обединени земеделци”, ПП „Българска социалдемократическа партия” и ПП „Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за народни представители. Според решението за регистрация КП „Синята коалиция” се представлява от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов само заедно.

На 26.02.2013г. е проведено събрание на участниците в коалицията от партии „Синята коалиция”, на което четири от участниците в коалицията – жалбоподателите в настоящото производство, са гласували за оттегляне пълномощията на единия от представляващите коалицията – Мартин Димитров Димитров, и за избирането на негово място на Емил Станев Кабаиванов, който е член на ПП „Съюз на демократичните сили” и в процедура по регистрацията му като председател и представляващ на същата. На същото събрание петият участник в коалицията – ПП „Демократи за силна България”, е гласувала против това решение и представителят на тази партия е отказал да подпише протокола от събранието.

Със заявление с вх. № 313/18.03.2013г. жалбоподателите в настоящото производство са поискали от ЦИК да впише промяна в предходното си решение от 2009г. относно представителството на КП „Синята коалиция”, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов.

С обжалваното решение ЦИК е приела, че подателите на заявлението нямат качеството на представляващи КП „Синята коалиция”. Затова искането е било прието като недопустимо от ЦИК, поради което и е оставено без разглеждане.

Постановеното решение е неправилно.

Съгласно легалното определение в § 1, т.9 от ИК, коалиция от партии съставлява предизборно сдружаване на политически партии, регистрирани в ЦИК за участие в определен вид избори. А според разпоредбата на чл.50, ал.4, т.3 и т.4 ЗИНП (отм.), действала към момента на регистриране на КП „Синята коалиция”, към заявлението за регистрация в ЦИК на коалиция от партии се прилага решението за образуване на коалицията, подписано от представляващите партиите лица и образец от подписите на лицата, представляващи коалицията. Съдържанието на посочената норма е същото със сега действащата разпоредба на чл.84, ал.4, т.2 и т.3 ИК. От съдържанието на тези разпоредби може да бъде изведено, че коалицията от партии съставлява доброволно сдружаване на политически партии, за което е необходимо решението на партиите, които ще участват в коалицията за образуването на коалицията и за нейното представителство.

Следва да се посочи, че с решението за създаване на КП „Синята коалиция” от 25.05.2009г. не са били създадени специални правила за начина на извършването на промени във взетите на тази дата решения, в т. ч. и в представителството на коалицията.

В законодателството с разпоредбата на чл.85 от ИК е регламентирано единствено промени в състава на коалицията, като извън състава на коалицията не са уредени условията и реда за извършване на промени в други обстоятелства, вече вписани от ЦИК при създаването на коалицията от партии. В този случай следва да се изходи от целта на закона, който е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Съобразно това промени в представителството на коалиция от партии може да се направи или от представляващите коалицията лица, или от участниците в коалицията.

В случая подаденото заявление не може да бъде направено от представляващите само заедно коалицията Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов. От материалите по делото става ясно, че първият от тях не е член на никоя от партиите, участващи в коалицията и неговото представителство на коалицията е чисто формално. А вторият от представляващите коалицията е председател и представляващ партия, която не е била съгласно с взетото решение за промяна в представителството на коалицията. Невъзможността да бъде заявено искане за промяна във вписаните обстоятелства от представляващите коалицията лица не може да бъде отречена обаче на партиите, участващи в коалицията.

Именно това е направено със заявление с вх. № 313/18.03.2013г., подадено от четири от петте партии участващи в коалицията. Както се каза по-горе, целта на закона е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Очевидно е, че четири от петте партии, участващи в коалицията желаят промяна в лицата, които ги представляват в представителството на коалицията. Така заявеното искане за промяна не противоречи и на интересите на петата партия, тъй като същата ще продължи да има свое представителството на коалицията в лицето на председателя на партията Иван Йорданов Костов. Затова целта на закона за осигуряване представителство на коалицията за всяка от партиите, участващи в нея не може да бъде постигната с формалния подход , избран от Централната избирателна комисия при постановяване на обжалваното решение, според който несъгласието на една от партиите в коалицията да подаде заявление за вписване на промени в представителството на коалицията е достатъчно основание да не се разгледа по същество искането.

Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение противоречи на целта на закона. Искането е допустимо и следва да бъде разгледано по същество. Затова оспорваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде изпратена на Централна избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.

Водим от гореизложеното Върховният административен съд, четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Централна избирателна комисия.

ИЗПРАЩА преписката на Централна избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.

Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

секретар:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Нина Докторова

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                           /п/ Татяна Хинова

                                                           /п/ Красимир Кънчев

К.К.

 

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ

№ 2181-НС

София, 20.03.2013

http://www.cik.bg/?resh=2403

ОТНОСНО: заявление от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров –председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“

Постъпило е заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров – Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“, с което оглед на взетите решения от партиите в „Синята коалиция“, регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, се иска Централната избирателна комисия да регистрира промяна в представителството на КП „Синята коалиция“, а именно: „Коалиция от партии „Синята коалиция“, регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК и образувана от ПП „Съюз на демократичните сили“, ПП „Обединени земеделци“, ПП „Радикалдемократическа партия в България“, ПП „Българска социалдемократическа партия“ и ПП „Демократи за силна България“, се представлява от Емил Станев Кабаиванов, ЕГН …, и Иван Йорданов Костов, ЕГН …, само заедно.

Към заявлението са приложени: Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, решение за създаване на предизборна коалиция „Синята коалиция“, протокол на заседание на „Синята коалиция“ от 26.02.2013 г. и приложенията към него, удостоверение за актуално състояние на ПП „Обединени земеделци“, удостоверение за актуално състояние на ПП „Българска социалдемократическа партия“, удостоверение за актуално състояние на ПП „Радикалдемократическа партия в България“, удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили“, декларация за образец от подпис.

Централната избирателна комисия, след като обсъди заявлението и приложените към него документи,

установи, че

по преписката не се съдържат данни подателите на заявлението да имат качество на представляващи КП „Синята коалиция“ лица, поради което същото се явява недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. с искане  да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция“, регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 20.03.2013 в 21:41 часа

Брифинг на СДС

http://www.sds.bg/articles/7048-varhovniyat-administrativen-sad-otsadi-v-polza-na-sds

Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия, която определи като недопустимо за разглеждане заявлението на 4 партии – Съюзът на демократичните сили, Обединени земеделци, Радикалдемократическата партия в България и Социалдемократическата партия, за разпределение на съставите на РИК и СИК в страната.

„Решението на ВАС задължава ЦИК да се произнесе по същество по нашето искане за участие в районните и секционните комисии. След решението на ВАС утре партиите от Съюза на демократичните сили внасяме пред областните управители нашето искане представители на СДС да участват в преговорите за съставяне на Районните избирателни комисии”, каза на пресконференция председателят на СДС Емил Кабаиванов. Той отбеляза, че на предишните избори Синята коалиция е имала 280 хиляди гласа и те не принадлежат само на една от 5-те партии от коалицията, а са на всички. Затова след като ЦИК се произнесе по същество по нашето искане, в което вярваме, ще имаме справедлива квота в РИК и СИК на всички партии от коалицията”, подчерта синият лидер.

По-рано днес лидерите на четирите партии – Емил Кабаиванов, Петя Ставрева, Захари Петров и Йордан Нихризов присъстваха на делото във ВАС по жалбата, внесена от тях.

„След днешното решение на ВАС въпросът според нас е един: Дали имаме Централна избирателна комисия, в която моралът е водеща ценност, или имаме ЦИК, която защитава политическото статукво” коментира решението на съда д-р Кабаиванов.

Националният съвет на СДС отхвърли споразумението за продължаване на Синята коалиция

15.05.2012

http://www.sds.bg/articles/6565-natsionalniyat-savet-na-sds-othvarli-sporazumenieto-za-prodalzhavane-na-sinyata-koalitsiya

Националният съвет на СДС отхвърли предложеното споразумение за препотвърждаване на Синята коалиция за парламентарните избори през следващата година. Решението бе взето с 38 гласа – за споразумението; 49 – против и 5 въздържали се. След заседанието синият лидер Мартин Димитров подаде оставка. С 55 гласа – против; 28-за и 10 въздържали се бе прекратен и мандата на преговорния екип

 

Според устава на партията до три седмици трябва да стане ясно името на временно изпълняващия длъжността председател на СДС, който трябва да бъде избран между членовете на Националния изпълнителен съвет. В срок от три месеца след подадената оставка в СДС трябва да бъдат проведени вътрешни избори за нов председател, като право на глас имат всички членове на партията, които са плащали редовно членския си внос.
ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.