ОПЕРАЦИЯТА С ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ИЗВАДИ НА ПОКАЗ ТРЕСКАВАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛНИ ПАРИ

 

Рачо ПетровНеобходимо е бързо, но добре обмислено създаване на Програма за възраждане на България

Това е написал Рачо Петров, не в началото на сегашната 2011-та година, когато неизвестно защо, с огромно закъснение бившият главен секретар на МВР от кабинета „Сакскобургготски“ и днешен премиер Бойко Борисов, се присети за „тънката“ финансова операция, врътната от някогашния му колега от царския екип – финансовия министър Милев Велчев. Публикацията на Рачо Петров е от… март 2002 г. и както изрично е посочил: „Повод да напиша тази статия са липсата на отговорност към бъдещето на страната, словесният поток от професионалните ни политици и вундеркинд-финансисти, забравили, че когато фактите го­ворят, и боговете мълчат.“ А дали почти девет години по-късно тя звучи актуално – съдете сами.

Някак изненадващо за уп­равляващата коалиция се появи бурната реакция сре­щу обмяната на дълга, ко­ято, виждате ли, е върхова финансова операция, дето само шопите от Софийско не я разбират.

За да може съвсем да не я разберат, цялата операция на прави­телствено и парламентар­но ниво е преминала за пет дни, и то когато става въп­рос за външен дълг в раз­мер на 1.250 млн. USD.

В Министерския съвет Решението N 130 е разпи­сано в коридора на крак, без правен анализ, без мне­ние на Министерството на правосъдието и е прието от Народното събрание без мнение на правната коми­сия – всичко за пет дни, при това два от тях почивни – от 8 до 13.03!

За по-голяма яснота тряб­ва да отбележа, че дългът на страната по главница се движи в момента около 9.5 млрд. USD, а заедно с дъл­жимите лихви надхвърля 1314 млрд. USD, т. е. става въпрос за 1/7 от дълга като главница. Какво правят нашите великденци? Откри­ват велосипеда, провеждат практически занятия по брокерство или оптимизи­рат дълга на страната?

Как представят очаква­ния положителен резултат от операцията си? Замяна­та ще намали външната задлъжнялост с 246 млн. USD, което ще доведе до подобряване на дълговите индикатори, кредитния рейтинг и перспективите за присъединяване към ЕС.

Господа великденци, а как би изглеждала графи­ката ви, ако поставим в началото на координатна­та система 0, дори ако я приемем само за брейди облигации и еврооблигации?

 

КАКВО ПЕЧЕЛИМ ИЛИ ГУБИМ ОТ ПРЕДЛАГАНАТА ОПЕРАЦИЯ

 

Обикновено, когато говорим за преструктуриране на дълг, се интересуваме удължава ли се срокът на неговото изплащане и/ или са по-ниски лихвите по обслужването му, тоест облекчава ли се икономи­ката.

В нашия случай се удъл­жава срокът на обслужва­не с 1-2 години по два вида брейди облигации и се на­малява с 10 години срокът на третия вид, но всичко това до 1.250 млрд. USD от всичко 5 млрд. USD. Тоест ефектът е равен на 0 от позицията срок на изпла­щане, а по отношение на лихвите – тази година пла­щаме поради добро стече­ние на обстоятелствата 3% лихва и икономисваме око­ло 120 млн. USD при пла­ваща лихва LIBOR + 1%. В предлагания вариант ще плащаме твърдо установе­на лихва – 8.5%! за облига­ции в долари и 8%! за тези в евро.

Съществува предположе­нието, че може да се спес­тят 670 млн. USD, които съгласно съществуващия договор по брейди облига­циите са дължима главни­ца през следващите годи­ни. Това обаче е единстве­но в случай че плаващата лихва по сега действащите документи надскочи твър­дата от 8-8.5%. Тук не тряб­ва да забравяме и факта, че ние

 

САМО РАЗМЕСТВАМЕ СРОКОВЕ ПО ПЛАЩАНИЯТА

 

като ги прехвърляме към 2012-2013 г., където разме­рът им е стряскащ.

Международният валу­тен фонд препоръчва да се премине от плаваща към твърда лихва /за по-голяма предвидимост на бю­джета/, но при следните ус­ловия:

– да не се намалява матуритетът /срокът на изпла­щане/ на дълга, но това за част от облигациите /платими през 2024 г./ става факт;

– емитиране на еврооблигации, с които да се изку­пят обратно брейди обли­гации, но при приемливи цени /дали те са такива в момента, съдете сами/;

– цена на едро евро – 0.87 USD, 1 USD – 2.25 лв., цена на брейди облигация – 0.92 цента за 1 USD номинал; миналата година през ав­густ/септември бяха 0.77 цента.

Това означава, че нито едно от условията не е на­лице и

 

НЯМА ОСНОВАНИЕ ДА СЕ БЪРЗА

 

а що се отнася до емитиране на еврооблигациите, при условие че очакваме по­добряване на икономичес­ките показатели през след­ващата година и по-нататък, то тогава бихме успе­ли при по-ниски нива на фиксираните лихви. Една от защитните позиции на господата Велчев и Катев е, че, видите ли, ние така рязко ще дръпнем в ико­номиката в следващите го­дини, че ще ни се наложи да плащаме допълнител­ни премии по лихвите на брейди облигации.

 

КАКВО ПЕЧЕЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДНЕС

 

Засега от прибирането на част от обезпечението на облигациите в размер на максимум 132 млн. USD. При липсата на достатъч­но силни аргументи за опе­рацията, освен че инвести­торите ни ще бъдат умиле­ни от геройската ни пос­тъпка в тяхна полза и ще подобрят условията за рефинансиране на платежния ни баланс, излиза налице трескавата необходимост от реални пари, от които държавата изпитва остра необходимост, но не е изключено и спечеленото обезпечение да се насочи към откупуване на дълг. Да си представим целта за раздвижване на златния ре­зерв!

Върху този и редица дру­ги проблеми от икономи­ческо естество трябваше отдавна да се замислят нашите парламентаристи.

Заложеното в Закона за бюджета 2002 г. оптими­зиране на държавния дълг изискваше отдавна разра­ботка от правителството на стратегия за тази опти­мизация и нейното диску­тиране и приемане от пар­ламента. Това вероятно щеше значително да оп­рости сегашната процеду­ра,

 

ДА ОТПАДНЕ НУЖДАТА ОТ К0НСПИРАТИВН0СТ

 

а възможно да отпаднат и много от съмненията за чистоплътност на опера­цията.

Приемане на закон за държавния дълг, фикси­ращ размера му при отк­риване на всяко ново Народно събрание и отчет на постигнатото ниво при зак­риване на Народното съб­рание, ще даде отговор на куриозното състояние, че държавата след подписва­не на споразумението от юни 1994 г. за брейди об­лигациите, поставяйки за- дължеността на страната при около 9.5 млрд. USD, плащайки ежегодно около 1.1 млрд. USD, ние сме с дълг след 8 години

 

ПЛАЩАНИЯ ПОЧТИ В СЪЩИЯ РАЗМЕР

 

с тенденция към покачва­не, като имам предвид сил­но влошаващия се външ­нотърговски баланс на страната.

Логичен става въпросът трябва ли да се заблужда­ваме, защо и докога? Какво означава оптимизация на външния държавен дълг? Подобрява се ико­номическото състояние на страната?

 

Държава

Население

БВП/1 лице

Територия

България

7.8 млн.

1750 USD

111 хил kb KM

Македония

1.997 млн.

1100 USD

15.7 хил. kb. км

Oct. Югославия

10.6 млн.

2100 USD

102.2 хил. kb. км

Румъния

22 550 млн.

1410 USD

238.4 хил. kb. km

Албания

3.324 млн.

760 USD

28.74 хил. kb км

Кипър

747 хил.

9656 USD

9.25 хил kb км

Чехия

10.3 млн.

5240 USD

78.86 хил. kb км

Турция

63.75 млн.

3130 USD

779.5 хил kb км

Гърция

10.52 млн.

11 640 USD

132 хил. kb км

Австрия

8.072 млн.

27 920 USD

83.85 хил kb км

* Данните са приблизителни поради различия за периода 1998-2000 г.

 

 

Таблицата по-горе показ­ва размера на БВП /брутен вътрешен продукт/ на ед­но лице в няколко държа­ви, съответно кандидат- членки и членки на ЕС.

Коментарите са излиш­ни. Не е възможно да про­извеждаш БВП 1750 USD за една година, а да получават 2000 или повече USD годишна заплата. За съжа­ление ние изоставаме не в проценти, а в пъти, и то не в сравнение с отличниците в ЕС, а дори в сравнение с кандидатите като нас за ЕС.

Навсякъде надделяват де­магогията и популизмът. Фактите са смразяващи! Национално имущество, далеч надхвърлящо дълго­вете на държавата, чрез ма­шинации, скрити под фа­садата на користна прива­тизация и уродлива струк­турна реформа /неясно кога ще завърши и с каква полза за българския народ/, беше извлечено и потъна в не­чии, засега анонимни и несъвсем анонимни, джобо­ве.

На този фон изключител­но важен е въпросът до­колко независими са екс­пертите, подкрепили тази в общи линии безсмислена за финансите на страната обмяна на дълга.

 

КАКВО ПЕЧЕЛИ БЪЛГАРИЯ

 

Бедата е в това, че в Бъл­гария няма независим цен­тър за макроикономичес­ка политика, който да оп­ределя параметрите на икономиката на страната от гледна точка на нацио­налните ни интереси и по­литиката на правителство­то.

Когато говорим за опти­мизация на дълга, можем да приемем, че съществу­ват два начина:

търси се ликвидиране на дълга като абсолютни числа;

дългът не се гледа като абсолютно число, а като съотношение ДЪЛГ/БВП. За всяка нормална държа­ва определящото в това съ­отношение е БВП, защото той носи дълга. Съществу­ват два подхода:

1. Подходът Чаушеску. Дългът се обявява за враг N 1, оскъдните ресурси на обществото се изземват и отиват за погасяването му, икономиката и население­то се задъхват, облагат ги с все по-високи данъци, всички резерви са насоче­ни към мнимото подобряване на икономиката чрез изкупуване и замяна на дълга. От операцията пе­челят тесен кръг от VIP държатели на пакети /в на­шия случай брейди обли­гации/ и няколко преки из­пълнители на операцията. Методът е познат в Южна Америка, това се вижда и от рекламния проспект на г-дата Велчев и Катев. Та­кива операции особено след 11 септември обикно­вено не остават и без вни­манието на организации като SEC /комисия по кон­трол на операциите/ и ФБР, но това е друга тема.

2. Подходът на САЩ и развитите страни. Търси се всяка възможност за пов­дигане на БВП, защото той носи дълга. За САЩ и раз­витите страни размерът на дълга не е определящ, оп­ределящото е съотношени­ето ДЪЛГ/БВП, т. е. посто­янно и стабилно да нараст­ва БВП. Това практикуват и редица развити европейс­ки страни членки на ЕС.

 

КАКВО СЕ СЛУЧИ У НАС

 

За първи път от седем години насам лихвеният процент на Лондонския междубанков пазар, т. нар. LIBOR, падна до истори­чески ниските стойности от 2.1%, но през изминати­те 15 г. не е надхвърлял 5.6%. По него се плащат лихвите на българските брейди книжа, които в мо­мента се колебаят около 3%. Тази ниска лихва до­несе икономия към януа­ри 2002. г. около 60 млн. USD.

Какво мислите, че нап­рави финансовото минис­терство с тези пари? Вло­жи ги в икономиката, на­мали данъци, отложи въ­веждането на ДДС за ле­карствата, отвори нови ра­ботни места? Нищо подоб­но. Изкупи дълг за 60 млн. USD, финансирани мосто­во със заем от БУЛБАНК. Това от своя страна заедно с възможно изтекла малка информация доведе до днешната цена от 92 цента вместо 75-77.

По облигациите FLIRBs се освободи гаранцията към август 2001 г. за около 50 млн. USD. Последва но­во изкупуване на дълг. На какво ви напомня това?

 

АПЕТИТЪТ ИДВА С ЯДЕНЕТО

 

Сега готвим обмяна на дълг – брейди книжа на стойност 1.25 млрд. USD срещу еврооблигации. Ако насочим ресурсите от ев­рооблигациите към прио­ритетни проекти на прави­телството /кои са те?/, мо­же би ще повдигнем рязко БВП, ще създадем нови ра­ботни места, ще поемат глътка въздух малкият и средният бизнес. Но всич­ко това изисква познания, управленска практика и т. н., не говоря за личния интерес. От него би след­вало да се заинтересуват съответните служби.

Тревожното състояние на националната икономика е неоспорим факт. Чудно ли е тогава, че никой не иска да управлява и, разбира се, ек­спертите показват позитив­но отношение към сделка­та? Отказът от утвържда­ване на сделката би поста­вил правителството в край­но неудобно положение и евентуално падане. Кой би поел отговорност, в случай че не ни одобрят за НАТО, не ни предложат да влезем в ЕС! Призивът „Не клате­те политическата лодка до ноември!“ е като че ли удо­бен за всички, но да не стане сметка без кръчмар. Ико­номиката е инертна систе­ма, но има и своя критичен минимум, безкрайно опас­но е неговото достигане. Да приемем ли, че решението на Конституционния съд е предрешено?

 

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ

 

Бързо, но добре обмисле­но създаване на Програма за възраждане на Бълга­рия, ясно дефиниране на на­ционалните интереси и при­оритети, като максимално се отстранят факторите, до­вели икономиката на стра­ната до това състояние. Мисля, че не разполагаме с много време, необходимо е национално отговорно от­ношение към тази задача.

Ще си позволя да завър­ша с мисълта на Дж. Дж. ф. Кенеди:

„Когато едно демокра­тично общество не може да помогне на бедните си, които са мнозинство, не може да се спасят и малко­то заможни в него.“

 

 


 

Очаквайте – доклада „Замяната на българските брейди облигации 2002 г. – предизвикателства пред националната сигурност на република България“, изнесен в рамките на годишната научна конференция във Военната академия „Георги Сава Раковски“ на 1 и 2 юни 2010 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.