Решенията на комисията по досиетата

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНАСИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 7/ 19.07.2007 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – президент и вицепрезидент на Република България.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Три имена

Георги Седефчов Първанов

Дата на раждане

28.06.1957 г.

Място на раждане

С. Сирищник, обл. Перник

Вербувал го служител

Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков на 04.10.1989 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 14

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Гоце

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф1 а.е. 7562.

Снемане от действащия оперативен отчет

Предложение рег. № 9109/ 16.07.1993 г. относно сваляне дело № 19183 в архив. Протокол № 3833/ 26.03.1996 г. на НРС за сдаване на дело № 19183, заведено под псевдоним „Гоце“, утвърден от н-к отдел 08-НРС.

Публична длъжност или публична дейност

Президент на Република България от 22.01.2002 г. до днес

 

Три имена

Атанас Георгиев Семерджиев

Дата на раждане

21.05.1924 г.

Място на раждане

с. Лъджене, обл. Пазарджик

Вербувал го служител

О. р. Иван Петков Иванов на 22.10.1953 г.

Ръководил го служител

О. р. Иван Петков Иванов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ІІІ управление-ДС, отдел І

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Съдържател на явка

Псевдоними

Славейчето

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 1428/ 04.09.1962 г. на лично дело 1А 28259.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 17.06.1958 г. поради изместване в нова квартира, оказала се неудобна за ползване.

Публична длъжност или публична дейност

Вицепрезидент на Република България от 01.08.1990 г. до 22.01.1992 г.

 

Председател: Евтим Костадинов Костадинов …………………………..

Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов …..…………………

Секретар: Румен Йорданов Борисов …………………………….

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов ….………………….

3. Георги Матеев Георгиев …………………….

4. Екатерина Петкова Бончева …………………….

5. Татяна Колева Кирякова …………………….

6. Тодор Илиев Трифонов

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНАСИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––––

ИЗВАДКА от

Р Е Ш Е Н И Е № 8/ 19.07.2007 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 25 –главен секретар, началник на кабинет, секретар, съветник, ръководител на отдел и ръководител на сектор в администрацията на президента.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

Три имена

Анатолий Дамянов Пазийски

Дата на раждане

05.07.1954 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

 

Ръководил го служител

кап. Георги Илиев Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Толя

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7070.

Снемане от действащия оперативен отчет

По данни от доклада на НСР е изключен от сътрудническия апарат през 1993 г.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на отдел „Церемониал“ – администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2002 г. до момента.

 

Три имена

Андрей Стоянов Караславов

Дата на раждане

23.09.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Капитан Иван Енчев Бакърджиев на 17.09.1976 г.; от подп. Д. Недев на 03.06.1987 г. – възстановен

Ръководил го служител

Капитан Иван Енчев Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Чавдар

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4303.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 24.08.1981 г. поради назначаването му на работа в отдел „Международни връзки“ в ЦК на БКП. На 16.05.1991 г. делото е предадено в архив поради прекратяване разузнавателната дейност на НРС на територията на ФРГ.

Публична длъжност или публична дейност

Началник на кабинета на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.03.2007 г.

 

Три имена

Атанас Павлов Велчев

Дата на раждане

02.04.1944 г.

Място на раждане

с. Ябълково, обл. Хасково

Вербувал го служител

Цанко Трашлиев на 07.07.1976 г.

Ръководил го служител

Цанко Трашлиев; Димчо Костадинов; Христо Киров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ВГУ-ДС, отдел І

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Асенов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4; рег. дневник

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Директор на дирекция „Протокол“- администрация на президента Георги Първанов –от 25.01.2002 г. до 31.10.2005 г.

За Атанас Павлов Велчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

 

Три имена

Георги Димитров Димитров

Дата на раждане

02.10.1957 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 20.09.1985 г. На 20.11.1987 г. от майор Г. Деничин.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; майор Г. Деничин; ст. лейт. Б. Геновски

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ВГУ-ДС, отдел „ЧЖ“; Първо главно управление-ДС, отдел 10

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Антон; Боил

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело и работно дело Ф1 а.е. 7473.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 04.05.1991 г. е свален в архив поради невъзможност да бъде използван в новите приоритетни задачи на НРС.

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по външната политика на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.09.2005 г.

 

Три имена

Добрин Христов Канев

Дата на раждане

23.10.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Шиячки на 28.09.1977 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Шиячки; полк. Георгиев; полк. Богословов; ст. лейт. Рашайков

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

РУ на ГЩ-МНО

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Петев

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написана и подписана декларация; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9. Лично и работно дело № 12627.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 27.09.1979 г. поради изчерпване на разузнавателните възможности

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по анализи и прогнози на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до момента.

 

Три имена

Емил Димитров Вълев

Дата на раждане

20.08.1956 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров на 15.05.1985 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Пламен Ст. Димитров

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ВГУ-ДС, отдел І

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Валентин

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело 1А 34317.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 13.02.1991 г. поради здравословни причини

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по външната политика на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 01.02.2007 до момента.

 

Три имена

Златин Вангелов Тръпков

Дата на раждане

30.01.1957 г.

Място на раждане

Гр. Поморие

Вербувал го служител

Ст. лейт. Петко Колев на 13.05.1988 г.

Ръководил го служител

Ст. лейт. Петко Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 10

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Тарасов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 09.05.1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката.

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по външната политика на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 15.02.2007 г.

 

Три имена

Митко Петров Николов

Дата на раждане

28.09.1948 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Кап. Валери Иванов Янакиев на 10.04.1985 г.

Ръководил го служител

Кап. Валери Иванов Янакиев; ст. лейт. Петко Недков Колев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 10

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Секретен сътрудник

Псевдоними

Дипломат

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1 а.е. 7449.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 09.05.1991 г. поради прекъсване на връзката.

Публична длъжност или публична дейност

Директор на дирекция „Протокол“ – администрация на президента Георги Първанов – от 03.01.2006 г. до момента

 

Три имена

Никола Иванов Карадимов

Дата на раждане

25.10.1942 г.

Място на раждане

Гр. Пловдив

Вербувал го служител

О. р. Асен Димитров Асенов на 18.06.1987 г.

Ръководил го служител

О. р. Асен Димитров Асенов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

ІV управление-ДС, отдел 02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Андрей

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4; рег. Дневник

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по външната политика на президента –администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 31.10.2006 г.

За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Три имена

Павлина Велчева Попова

Дата на раждане

29.01.1956 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

По доклад от НРС вербувана през 1986 г.

Ръководил го служител

 

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Първо главно управление-ДС, отдел 04

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Съдържател на явочна квартира

Псевдоними

Сердика

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 1; предложение № 6132/ 26.06.1990 г. относно унищожаване на дело 17064 по оперативна целесъобразност.

Снемане от действащия оперативен отчет

С предложение № 6132/ 26.06.1990 г. е снета от отчет.

Публична длъжност или публична дейност

Секретар по външната политика на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 29.09.2005 г. до момента.

 

Три имена

Петър Иванов Странчевски

Дата на раждане

01.01.1942 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

О. р. Георги Гоцев на 09.03.1989 г.

Ръководил го служител

О. р. Георги Гоцев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

Управление 03, отдел 01, отделение 01-ДС

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент

Псевдоними

Камен

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Съветник по военноморските сили – канцелария на президента Желю Желев – от 01.03.1992 г. до 24.09.1993 г.
Секретар по националната отбрана на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24.01.2002 г. до 23.04.2007 г.

За Петър Иванов Странчевски липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.

Три имена

Тодор Иванов Велев

Дата на раждане

25.05.1954 г.

Място на раждане

С. Караш, обл. Враца

Вербувал го служител

Лейт. Георги Миланов Илиев на 15.11.1978 г.

Ръководил го служител

Лейт. Георги Миланов Илиев; ст. лейт. Г. Илиев

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

VІ управление-ДС, отдел ІV; на 26.03.1982 г. преминава на ръководство в Първо главно управление-ДС, отдел 14; VІ управление-ДС, отдел 03

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

Агент; секретен сътрудник

Псевдоними

Тонич

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Собственоръчно написани и подписани агентурни сведения; документ за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично дело 1А 28842 и работно дело 1Р 14460; лично и работно дело Ф1 а.е. 5244.

Снемане от действащия оперативен отчет

На 16.12.1986 г. поради перспектива да се развива като научен работник в системата на АОНСУ. На 31.03.1987 г. е свален в архив поради изчерпване на възможностите му и служебното му развитие в Института за история на БКП.

Публична длъжност или публична дейност

Ръководител на програмата на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 23.01.2002 г. до момента.

 

От Министерството на вътрешните работи и от Министерството на отбраната не са изпратени доклади по чл. 16, ал. 2, т. 2.

 

Председател: Евтим Костадинов Костадинов …………………………..

Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов …..…………………

Секретар: Румен Йорданов Борисов …………………………….

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов ….………………….

3. Георги Матеев Георгиев …………………….

4. Екатерина Петкова Бончева …………………….

5. Татяна Колева Кирякова …………………….

6. Тодор Илиев Трифонов …………………….

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 9/ 25.07.2007 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 25 –главен секретар, началник на кабинет, секретар, съветник, ръководител на отдел и ръководител на сектор в администрацията на президента.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следното лице:

Три имена

Венцислав Асенов Димитров

Дата на раждане

17.04.1945 г.

Място на раждане

Гр. София

Вербувал го служител

Любомир Осенов на 11.04.1984 г.

Ръководил го служител

Любомир Осенов; Гриша Стоянов

Структури, в които е осъществявано сътрудничеството

СГУ-ДС, отдел 02

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството

агент

Псевдоними

Попов

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1

Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 – по оперативни съображения

Снемане от действащия оперативен отчет

 

Публична длъжност или публична дейност

Съветник по икономическите въпроси на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента

Председател: Евтим Костадинов Костадинов …………………………..

Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов …..…………………

Секретар: Румен Йорданов Борисов …………………………….

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Валери Георгиев Кацунов ….………………….

3. Георги Матеев Георгиев …………………….

4. Екатерина Петкова Бончева …………………….

5. Татяна Колева Кирякова …………………….

6. Тодор Илиев Трифонов

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 12/ 01.08.2007 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, след като проучи и обсъди допълнително документи, изслуша и получи данни от директора на Националната разузнавателна служба и от бивши служители на Първо главно управление-ДС и на НРС за дейността на Георги Седефчов Първанов

Р Е Ш И :

  1. Установява, че различията в номерацията на листата в дело Ф1 а. е. 7562 „Гоце“ се дължат на прехвърлени в него документи от дело 15397 „Комитата“. Дело Ф1 а. е. 7562 „Гоце“ е предадено в архива на НРС на 04.02.1997 г. и съдържащите се в него документи съответстват на описа.
  2. . В дело 15397 „Комитата“ се съдържат доказателства за дейността на Георги Седефчов Първанов като секретен сътрудник единствено по редактиране на част от книгата „Габеро“ на Методи Димов.

 

Председател: Евтим Костадинов Костадинов …………………………..

Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов …..…………………

Секретар: Румен Йорданов Борисов …………………………….

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров ……………………

2. Георги Матеев Георгиев …………………….

3. Екатерина Петкова Бончева …………………….

4. Татяна Колева Кирякова …………………….

5. Тодор Илиев Трифонов

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.