Приложение

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Блогът на нервната акула
Кой беше тоя Кольо Парамов?

Фондация на
националната Камара
1990

ДОКЛАД
върху
проекта за икономически
растеж и преход към
пазарна икономика в
България

подготвен от
Фондацията на Националната Камара на САЩ
за
Народна Република България

Ръководство и редактиране:
Ричард Ран, САЩ
Роналд Ът, САЩ
National Chamber Foundation
1615 H Street, NW.
Washington, DC 20062, USA
(202)463-5552
© National Chamber Foundation, Okmoмвpu 1990 npeвog © SPS corp. & Mintech Corp. / U.S.A.

съдържание
I Голямото и малкото предизвикателство
II Въведениe
Глава 1
План за действие в България
Екип от американски съветници

Глава 2
Основа и настоящо състояние на българската икономика
Глава 3
Основни принципи и съдържание на икономическата реформа
Иван Ангелов
Глава 4
Макроикономически реформи. Приватизацията
Роналд Д. Ът

Глава 5
Парична реформа
Ричард Ран

Глава 6
Банкови системи и пазари на капитали

Глава 7
Данъчна политика
Чарлс Е. Маклюър Младши

Глава 8
Предложение за нова Конституция
Бърнард Х. Сийгьн

Глава 9
Смесени предприятия, чуждестранни инвестиции и търговски кодекс

Юджийн Л. Стюарт
Глава 10
Външнотърговски структури

Юджийн Л. Стюърт
Глава 11
Стимулиране на предприемателството

Грациела Д. Теста
Глава 12
Зона за свободна инициатива в България:“Хонгконг“ на Източна Европа
Марк К. Фрейзиър, Ричард У. Ран

Глава 13
Социално дело

Чарлс Мърей

Глава 14
Екологична политика
Питьр Дж. Хил

Глава 15
Образователна реформа

Джордж Вридвелд

Глава 16
Икономика на прехода

Грациела Д. Теста
Глава 17
Избрани промишлени сектори Селско стопанство
ПитърДж.Хил,КарлА.Пескосолидо

Глава 18
Енергетика, Полезни изкопаеми, Минно дело, Химическа промишленост

Алън Е.Ейбръхамс
Глава 19
Туризъм

Юджийн Л.Стюарт
Глава 20
Телекомуникации

Клейтьн Л. Лескълийт, младши
Глава 21
Машиностроене

Уилард Р. Галахър
Глава 22
Електроника

Гордон А.Грейвс, Гордон К.Сийболд
Глава 23
Застрахователно дело

Баудри П.Мейс
Имената на българските икономисти, участвали в Проекта „Ран – Ът“

(Може би ви е омръзнало да гледате следващите изображения. Нищо – на тях не им е омръзнало.)

Усмивки от старите мутри:

1. Професор Иван Ангелов – старши икономически съветник на министър-председателя Венцислав Антонов (ВИИ „Карл Маркс“)

2. Румен Аврамов – Икономически институт, БАН

3. Валери Борисов – юридически съветник в Министерството на икономиката и планирането

4. Д-р Венцислав Димитров – Икономически институт, БАН
И агент Попов съветник на СС Гоце

5. Д-р Генчо Димов – старши икономист в Министерство на външноикономическите връзки

6. Стою Дулев – заместник-министър на икономиката и планирането

7. Д-р Никола Гълабов – Икономически институт, БАН

8. Професор Илия Георгиев – Икономически институт, БАН

9. Д-р Румен Георгиев – генерален директор, Минералбанк

10. Димитър Костов – заместник-министър на финансите

11. Д-р Иван Костов – ВМЕИ „Ленин“

12. Емил Хърсев – ВИИ „Карл Маркс“

13. Татяна Хубенова – Икономически институт, БАН

14. Д-р Димитър Иванов – Икономически институт, БАН

15. Професор Лилия Каракашева – главен директор, Министерство на външноикономическите връзки

16. Д-р Найден Найденов – заместник-министър на икономиката и планирането

17. Д-р Невяна Кръстева – научен сътрудник, Министерство на външноикономическите връзки

18. Георги Панков – заместник-министър на икономическата реформа

19. Професор Огнян Панов – директор, Институт по държавно и стопанско управление

20. Атанас Папаризов – генерален директор, Министерство на външноикономическите връзки

21. Д-р Огнян Пишев – старши икономически съветник на президента

22. Д-р Иван Пушкаров – Икономически институт, БАН

23. Професор Димитър Шопов – заместник-председател, Комитет по труда и социалното осигуряване

24. Боян Славенков – Икономически институт, БАН

25. Професор Стефан Стоилов – министър на икономическата реформа

26. Професор Милчо Стоименов – ВИИ „Карл Маркс“

27. Професор Тодор Вълчев – Икономически институт, БАН

28. Христина Вучева – Научно-изследователски институт, Министерство на финансите

29. Венцислав Антонов – ВИИ „Карл Маркс“


Финансова и икономическа криза

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Брюксел, 12.1.2011
COM(2011) 11 окончателен
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ
Годишен обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата

BG 2 BG
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ
Годишен обзор на растежа: напредване с изчерпателния отговор на ЕС на кризата
Контекст
Първият годишен обзор на растежа бележи началото на нов цикъл на икономическото
управление в ЕС и на първия европейски семестър на координиране на икономическата
политика. ЕС предприе решително действие за борба с кризата: в резултат,
влошаването на публичните финанси и нарастването на безработицата не бяха толкова
силно изразени, колкото в други части на света. Високите степени на социална защита
на ЕС омекотиха най-лошото въздействие на кризата, но поради слабия растеж на
производителността в ЕС, възстановяването е по-бавно.
Съгласно последните прогнози се забелязват признаци на икономическо
възстановяване, което обаче все още е неравномерно. Докато финансовите пазари
остават нестабилни, реалната икономика през някои от тримесечията показа признаци
на подобряване, водено от растящ износ с възобновяване на световната търговия.
Независимо от това остават някои неизвестни. Периоди на подновена вяра във
връщането към растеж се редуват със спадове, дължащи се също така на рисковете,
свързани с пазара на държавни ценни книжа. Европейските икономики са изправени
пред големи корекции. Финансовият сектор все още не се е върнал към нормални
условия и съществуват състояния на уязвимост при сътресение и на зависимост от
държавна подкрепа. Кредитните условия все още не са се върнали към нормалните и в
редица държави-членки частната и корпоративната задлъжнялост все още е твърде
голяма.
Въздействието на кризата
Независимо от бързата реакция на ЕС, въздействието на кризата е дълбоко. То се
изрази в голяма загуба на икономическа активност, значително нарастване на
безработицата, стръмен спад на производителността и силно отслабени публични
финанси. До края на 2012 г. за единадесет държави-членки се очаква все така да
останат с равнища на производителност по-ниски от тези преди кризата. През 2010 г.
брутният държавен дълг на ЕС се увеличи общо на около 85 % от БВП в еврозоната и
на 80 % в целия ЕС. Бюджетното въздействие на кризата ще включи въздействието на
демографската промяна, която ще добави фискална тежест от около 4,5 % от БВП в
дългосрочен план. Структурни слабости, по които не се е работило преди кризата, се
превърнаха в по-явни и спешни.
Кризата се отрази тежко на обществата в Европа, независимо от омекотяването,
осигурено от социално-осигурителните системи. Нарастването на безработицата е
основен проблем. Общо, 9,6 % от активното население е без работа. В някои държави,
безработицата сред младежта достигна цели 40 %. За около 80 милиона души в Европа
се счита, че живеят под границата на бедността.
BG 3 BG
Икономическата криза беше глобална криза, но въздействието ѝ много се различава по
света. Докато безработицата и публичният дефицит се увеличиха по-рязко в САЩ,
отколкото в ЕС, кризата задълбочи разликата между ЕС и САЩ в производителността
на труда. Конкурентоспособността на цените и разходите остава проблематична.
Нововъзникващите икономики се завръщат към състояние на растеж по-бързо, въпреки
че някои от тях също са изправени пред големи икономически предизвикателства.
Поради това ЕС трябва да използва кризата, за да се заеме решително с въпроса за
глобалната си конкурентоспособност.
Преглед
Кризата може да има продължително въздействие върху потенциалния растеж. В
средносрочен план потенциалният растеж за Европа се очаква да остане нисък и
оценката е за около 1,5 % до 2020 г., ако не бъде предприето структурно действие,
именно за решаване на проблема с разликата в производителността на труда с нашите
основни конкуренти. Предвид цикличният си характер, възстановяването не може
самостоятелно да осигури двигателна сила за връщане на Европа към икономическото
състояние преди кризата и да абсорбира натрупания дефицит.
За да избегне стагнация, тенденции към прекомерен дълг, натрупани неравновесия и да
осигури конкурентоспособността си, Европа трябва да ускори консолидирането на
публичните си финанси, реформата на финансовия си сектор и да се съсредоточи върху
структурни реформи.
Ето защо Европейският съвет прие стратегията Европа 2020 с амбициозни цели за нова
линия на растеж1. Предварителната информация от държавите-членки за националните
им цели в петте области, договорени по стратегията Европа 2020 ясно показва пътя,
който ЕС трябва да измине, за да осъществи амбициите си.
Ако бъде изпълнена изцяло, тази стратегия ще помогне на ЕС да излезе от кризата по-
силен и да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика,
осигуряваща високи равнища на заетост, производителност, конкурентоспособност и
социално сближаване. Това ще създаде конкурентната социална пазарна икономика на
двадесет и първи век, даваща тласък на доверието едновременно на действащите лица
на пазара, дружествата и гражданите.
Годишният обзор на растежа дава начало на европейския семестър
В този контекст ЕС също така реши да промени икономическото си управление. През
януари 2011 г. започва първият европейски семестър за предварително координиране
на политиките, чието начало се поставя с настоящият годишен обзор на растежа, който
е залегнал в стратегията Европа 2020.
Годишният обзор на растежа обединява различните действия, които са основни за
укрепване на възстановяването в краткосрочен план, за неизоставане от главните ни
конкуренти и за подготвяне на ЕС да се приближи към целите си от Европа 2020.
1 Повишаване на степента на заетост, повишаване на съотношението на инвестициите в ИРД,
изпълнение на целите ни по изменението на климата и в енергетиката, подобряване на
съотношението на висшето образование или еквивалентно на него и намаляване на
преждевременното напускане на училище, насърчаване на социалното приобщаване
посредством намаляване на бедността.
BG 4 BG
Предвид спешността Комисията избра да представи 10 приоритетни действия.
Комисията ще продължи работата си по широк спектър от други области на
политиката, включително търговията, както и набор от вътрешни политики. Тук те не
са разглеждани. В настоящето съобщение Комисията се концентрира върху
интегрирания подход към възстановяване, като се съсредоточава върху ключови мерки
в контекста на Европа 2020 и като обхваща три главни области:
– нуждата от строго фискално консолидиране за увеличаване на макроикономическата
стабилност
– реформи на пазара на труда за по-голяма заетост
– и мерки за засилване на растежа
Този първи годишен обзор на растежа е предназначен да се приложи към ЕС като цяло,
но ще трябва да бъде пригоден към конкретната ситуация на всяка държава-членка.
Предложеният ход на действие е особено подходящ за еврозоната, която в момента е
засегната от криза в държавния дълг. Фискалното консолидиране, структурните
реформи и мерките за засилване на растежа са необходими съставни части за
изчерпателния начин, по който еврозоната трябва да отговори на кризата.
Но такъв изчерпателен отговор ще трябва да включва други елементи, напр.
преразглеждане на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС). По
отношение на него Комисията счита, че ефективният финансов капацитет на ЕИФС
трябва да се увеличи и обхватът на дейността му да се разшири. Този годишен обзор на
растежа също така представлява принос към изчерпателния отговор на еврозоната на
кризата с държавния дълг.
Освен това, напредъкът в установяването на постоянен механизъм за решаване на
кризи с държавния дълг е необходим за осигуряването на сигурност и стабилност на
пазарите. Новият Европейски механизъм за стабилност следва да допълни през 2013 г.
новата рамка за засилено икономическо управление, като цели ефективно и строго
икономическо наблюдение, включително преглед на ефективността на сегашните
финансови предпазни механизми.
По-подробен анализ, на който се опира оценката на Комисията, е направен в 3 доклада,
които придружават настоящото съобщение и включват оценка на началните условия за
стратегията Европа 2020 на равнище държава-членка.
I. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ
1. Прилагане на строго фискално консолидиране
Най-неотложната цел за ЕС е да възстанови доверието, като предотврати порочния
цикъл на неустойчив дълг, нарушаване на функционирането на финансовите пазари и
нисък икономически растеж. Публичните разходи трябва да следват устойчива линия
като предварително условие за бъдещ растеж. Годишните корекции на структурния
бюджетен баланс в рамките на 0,5 % от БВП ще бъдат напълно недостатъчни да
приведат съотношенията на дълга в близост до изискването от 60 %. Поради това е
необходимо по-силно консолидиране и то следва да се изпълни на основата на по-
строгите фискални правила, предложени от Комисията.
BG 5 BG
• Всички държави-членки, особено тези в процедура на прекомерен дефицит, следва
да запазят нарастването на публичните си разходи твърдо под прогнозния процент
на средносрочен растеж на БВП, като в същото време приоритизират разходи,
благоприятни за устойчив растеж в области като изследвания и иновации,
образование и енергетика. Всички държави-членки следва да покажат, че програмите
им за стабилност и сближаване са въз основа на предпазливи прогнози за растеж и
приходи.
• Държавите-членки в процедура на прекомерен дефицит следва да определят линията
на разходи и широките мерки, които възнамеряват да предприемат с цел премахване
на прекомерния си дефицит.
• Държавите-членки, които имат много голям структурен бюджетен дефицит, много
високи равнища на публичен дълг или високи равнища на финансови проблеми
трябва да съсредоточат своите усилията в 2011 г. В случаите, в които
икономическият растеж или приходите се окажат по-високи от очакваните,
финансовото консолидиране следва да бъде ускорено.
• На някои държави-членки може да се наложи да увеличат данъците и таксите.
Непрякото данъчно облагане е по-благоприятно за растежа от прякото данъчно
облагане и разширяването на данъчната основа е за предпочитане пред увеличаване
на ставките. Необоснованите субсидии, напр. екологично вредни субсидии, следва
да бъдат прекратени.
2. Коригиране на макроикономическите неравновесия
Големите и непрекъснати макроикономически неравновесия са основният източник на
уязвимост, особено в еврозоната. Много държави-членки трябва по-настоятелно да се
борят с недостига си на конкурентоспособност.
• Държавите-членки с големи дефицити по текущата сметка и високи нива на
задлъжнялост следва да представят конкретни корективни мерки (те могат да
включват стриктни и устойчиви ограничения във възнагражденията, включително
преразглеждане на клаузите за индексиране в системите на договаряне).
• Държавите-членки с големи излишъци по текущата сметка следва да открият и да се
борят с причините за постоянно ниско вътрешно търсене (включително чрез
допълнително либерализиране на сектора на услугите и подобряване на условията за
инвестиране). Когато обаче вътрешното търсене все така остава ниско поради провал
на политиката или на пазара, трябва да се въведат подходящи политики.
3. Осигуряване на стабилност на финансовия сектор
На равнище ЕС регулаторната рамка трябва да се заздрави допълнително, като в
същото време качеството на надзора от страна на Европейския съвет за системен риск
(ЕССР) и на европейските надзорни органи, които започнаха работа в началото на 2011
г. следва да се увеличи. Преструктурирането на банките трябва да се ускори, за да се
предпази финансовата стабилност и да се подкрепи предоставянето на кредити на
реалната икономика.
BG 6 BG
• Преструктурирането на банки, и особено на тези, които са получили значителни
обеми държавна помощ, е от особена важност за възстановяване на тяхната
дългосрочна жизнеспособност и за осигуряване на правилно функциониращ канал за
отпускане на кредити. Публичната финансова подкрепа за банковия сектор като цяло
следва постепенно да бъде прекратена, като се взема предвид нуждата от
предпазване на финансовата стабилност.
• В съответствие с наскоро договорената рамка Базел III от банките ще се изисква
постепенно да укрепят капиталовата си база, така че да подобрят способността си да
устояват на неблагоприятни сътресения. Комисията също така работи по
всеобхватна рамка за решаване на банковата криза. В допълнение, друг, по-
амбициозен и строг „стрес тест“ ще се проведе през 2011 г. в целия ЕС.
II. МОБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТРУДА, СЪЗДАВАНЕ НА
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ
Съществува риск от връщане към растеж без достатъчно динамично създаване на
работни места. Борбата с безработицата и предотвратяването на дългосрочното
изключване от пазара на труда е от особена важност. Една от петте цели за ЕС на
стратегията Европа 2020 е да се повиши равнището на заетост на 75 % до 2020 г.
Текущите данни са, че ЕС няма да спази тази цел с 2—2,4 % — недостиг, който може
да се отстрани с приемането на мерки за създаване на работни места и повишаване на
трудовото участие. Имайки предвид застаряването на населението на ЕС и сравнително
ниското използване на труд в сравнение с други части на света, са необходими реформи
за насърчаването на уменията и за създаването на стимули да се работи.
4. Превръщането на работата в по-привлекателна
Комбинацията от високи проценти на безработица, ниско участие в пазара на труда и
по-малък брой изработени часове в сравнение с други части на света понижава
икономическите показатели на ЕС. Степента на участие на лица с ниски доходи, млади
хора и втори работещи е обезпокояващо ниска. Най-уязвимите са изправени пред риск
от дългосрочно изключване от заетост. В отговор, обучението и търсенето на работа
следва да са обвързани по-тясно с обезщетенията.
• Отдалечаването на облагането от труда следва да е приоритет за всички държави-
членки с цел да се стимулира търсенето на работна ръка и да се създаде растеж.
• Системите за данъчни облекчения, гъвкавите условия на труд и детските заведения
следва да се доразвият, за да се улесни участието на вторите работещи в работната
сила. Необходимо е да се увеличат усилията за намаляване на недекларираната
работа, както чрез укрепване на прилагането на съществуващите правила, така и
чрез преразглеждане на системите за данъчни облекчения.
5. Реформиране на пенсионните системи
Фискалното консолидиране следва да бъде подкрепено от реформа на пенсионните
системи, правейки ги по-устойчиви.
• Държавите-членки, които все още не са го направили, следва да увеличат
пенсионната възраст и да я обвържат с продължителността на живота.
BG 7 BG
• Държавите-членки следва да намалят схемите за ранно пенсиониране, като
приоритет, и да използват целеви стимули за наемане на работа на по-възрастни
работници, както и за насърчаване на обучението през целия живот.
• Държавите-членки следва да подкрепят развиването на допълнителни частни
спестявания за увеличаване на приходите след пенсиониране.
• С оглед на демографската промяна държавите-членки следва да избягват приемането
на мерки, свързани с пенсионните им системи, които уронват дългосрочната
устойчивост и адекватност на публичните им финанси.
• Комисията ще извърши преглед на директивата за пенсионните фондове2 и ще
представи нови мерки като продължение на Зелената книга за пенсиите, издадена
през 2010 г.
6. Връщане на безработните отново на работа
Европейските социално осигурителни системи работиха, за да защитят хората по време
на кризата. Но щом възстановяването набере сила, обезщетенията за безработица
следва да се преразгледат, за да се осигури, че предоставят стимули за работа, избягват
зависимостта от обезщетения и подпомагат адаптивността към стопанския цикъл.
• Държавите-членки следва да направят обезщетенията такива, че да възнаграждават
завръщането към работа или да създават стимул за преминаване към самостоятелна
заетост на безработните посредством ограничена във времето подкрепа и условия,
обвързващи по-тясно обезщетенията с обучението и търсенето на работа.
• Държавите-членки трябва да направят така, че работата да се възнаграждава с по-
голяма съгласуваност между равнището на облагане на доходите (особено на
ниските доходи) и обезщетенията за безработица.
• Държавите-членки трябва да адаптират системите си за осигуряване за безработица
към икономическия цикъл, така че защитата да се увеличава във времена на
икономически спад.
7. Балансиране между сигурност и гъвкавост
В някои държави-членки законодателството за защита на заетостта, създава скованост
на пазара на труда и възпрепятства увеличаването на участието в пазара на труда.
Такова законодателство за защита на заетостта следва да се реформира, за да се намали
прекомерната защита на работниците с постоянни договори и за да се предостави
защита на тези, останали извън или в периферията на пазара на работни места. В
същото време, намаляването на преждевременното напускане на училище и
подобряването на образователните резултати са от основно значение за подпомагане на
младите хора да получат достъп до пазара на труда.
2 Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235,
23.9.2003 г., стр. 10).
BG 8 BG
• Държавите-членки могат да въведат повече безсрочни договори3, които да заменят
временните или несигурните договори с цел да се подобрят перспективите за заетост
на новопостъпилите на работа.
• Държавите-членки следва да опростят своите режими за признаване на
професионалните квалификации за улесняване на свободното движение на
граждани, работници и научни кадри.
III. СЪСРЕДОТОЧЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА РАСТЕЖА
ЕС ще постигне амбициозните си цели от Европа 2020 за устойчив и приобщаващ
растеж единствено ако на пазарите на услуги и на продуктовите пазари се приложат
спешни съсредоточени мерки за подобряване на стопанската среда. За да останат
конкурентоспособни в глобализираната икономика, държавите-членки трябва спешно
да започнат дълбоките структурни реформи, необходими за засилване на предимството
на нашата изследователска работа и нашият капацитет за иновации, превръщането на
идеите в продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на пазарите с висок ръст,
възползвайки се от технологичните възможности на нашата промишленост и помагайки
на МСП да растат и да се интернационализират. Програмата за реформи на ЕС трябва
също така да използва нови източници на растеж като превръща ограниченията на
традиционното, основано на ресурси, развитие в нови икономически възможности
посредством повишена ефективност на използване на ресурсите. Той трябва също така
да използва предимството на ЕС на първи в конкурентоспособните екологични стоки и
услуги.
Единният пазар може да бъде важен източник на растеж — както вече беше подчертано
в съобщението за акта за единния пазар — при условие, че бързо бъдат взети решения
за отстраняване на останалите препятствия. За да го укрепи, за 2011—2012 г.
Комисията ще даде по тази причина предимство в акта за единния пазар на мерки за
засилване на растежа, както е показано по-долу.
8. Стимулиране на потенциала на единния пазар
Преградите за влизане на пазара и препятствията пред предприемачеството остават
ясно изразени в единния пазар. Трансграничните услуги представляват само 5 % от
БВП, по-малко от една трета от търговията със стоки и само 7 % от потребителите
купуват онлайн поради многобройните ограничения, които препятстват развитието на
трансгранични онлайн продажби.
• Всички държавите-членки следва напълно да въведат директивата за услугите.
Комисията извършва оценка на нейното прилагане и на потенциала за допълнителни
мерки за засилване на растежа посредством допълнително отваряне на сектора на
услугите.
3 Както е предложено от Комисията в нейната „Програма за нови умения и работни места:
европейският принос за постигане на пълна заетост“ — COM(2010) 682 окончателен/2,
26.11.2010 г.
BG 9 BG
• Държавите-членки следва да открият и отстранят необосновани ограничения за
професионалните услуги като квоти и „закрити врати“ заедно с ограничения за
отрасъла на търговията на дребно като работно време и зониране.
• Комисията ще предложи през 2011 г. мерки за отстраняване на разликите на
географска основа в електронната търговия в рамките на единния пазар. Тя ще
предложи също така Европейска рамка за интелектуална собственост, тъй като това
е ключов фактор за развитието както на електронната търговия, така и на цифровите
отрасли.
• В допълнение към продължаващия натиск за завършването на кръга преговори от
Доха, Комисията ще напредне с преговорите по споразуменията за свободна
търговия с партньори като Индия, Канада и Mercosur, и ще ускори работата за
регулаторно сближаване с основни партньори, както и ще увеличи симетрията в
достъпа до пазарите на обществени поръчки в развитите стани и големите
нововъзникващи пазарни икономики.
• През 2011 г. ще бъде предложено законодателство, което да позволи бързо и
оперативно съвместимо създаване на стандарти, включително в ИКТ.
• Въпреки че е с определена чувствителност, работата по облагането следва да
напредне. Това има важен икономически потенциал за стимулиране на растежа и
създаването на работни места, намаляване на административната тежест и
отстраняване на препятствията пред единния пазар. Следва да се премахне
облагането с данъци и такси, които ограничават трансграничната търговия или
инвестиции. По-специално, през 2011 г. Комисията ще предложи мерки за
усъвършенстване на системата за ДДС, за да се въведе обща консолидирана
корпоративна данъчна основа и да се разработи координиран европейски подход към
облагането на финансовия сектор. Напредък в областта на данъчното облагане
означава намаляване на облагането на труда до необходимия минимум и адаптиране
на Европейската рамка за облагане на енергията към целите на ЕС, свързани с
енергията и климата.
9. Привличане на частен капитал за финансиране на растежа
Необходими са новаторски решения за спешно мобилизиране на по-голям дял от
частните спестявания в ЕС и в чужбина.
• Комисията ще направи предложения за облигации за проекти на ЕС, за да помогне за
обединяването на публично и частно финансиране за приоритетни инвестиции,
особено в енергетиката, транспорта и ИКТ и ще включи също така тези новаторски
финансови инструменти в своите предстоящи предложения за следващата
многогодишна финансова рамка.
• За улесняване на достъпа до финансиране за МСП и за иновационни нови
предприятия Комисията ще направи предложения, за да се даде възможност на
фондове за рисков капитал, установени в някоя от държавите-членки, да работят
свободно навсякъде в ЕС, както и да се отстранят оставащите данъчни препятствия
пред трансграничните дейности.
BG 10 BG
10. Създаване на ефективен спрямо разходите достъп до енергия
Енергията е ключова променлива на растежа. За предприятията цените на енергията са
ключов елемент на разходите. За потребителите сметките за енергия представляват
важна точка от бюджета на домакинството и са особено предизвикателство за
домакинствата с ниски доходи. Сегашните планове на държавите-членки рискуват да
останат далеч под общата цел от 20 % за енергийната ефективност, определена в
стратегията Европа 2020. Това би довело до пропуснати възможности за растеж в много
сектори и региони и до пропуснати възможности за създаване на работни места.
• Държавите-членки следва бързо да изпълнят целия трети енергиен пакет за
вътрешния пазар.
• Държавите-членки трябва да ускорят политиките си за енергийна ефективност. Това
ще доведе до значителни икономии и ще създаде работни места в секторите на
строителството и на услугите.
• През 2011 г. Комисията ще предложи инициативи за напредък в транспортната,
енергийната или далекосъобщителната инфраструктура, необходима за истински
интегриран единен пазар.
• Комисията развива стандарти за целия ЕС за енергийно ефективни продукти, за да
помогне за разрастването на пазарите за новаторски продукти и технологии.
Осигуряване на постигането на резултати
Най-неотложната цел за 2011/2012 г. е да се предотврати порочният цикъл на
поддържане на прекомерен дълг, нарушаване на функционирането на финансовите
пазари и нисък икономически растеж. Пръв приоритет на настоящия годишен обзор на
растежа е да се създадат бюджетни политики на солидна основа посредством строго
фискално консолидиране и да се възстанови нормалното функциониране на
финансовия сектор. Втори приоритет е бързото намаляване на безработицата
посредством реформи на пазара на труда. Но работата по тези два приоритета ще бъде
неефективна без в същото време да се направи голямо усилие за съсредоточаване върху
растежа.
Такива политики също така биха имали положително въздействие върху бюджетното
консолидиране, като генерират по-високи приходи от облагане и по-ниски публични
разходи за социални трансфери и ще помогнат за намаляване на риска от бъдещи
макроикономически неравновесия. Структурните реформи ще генерират ползи още в
краткосрочен план. Печалбата на производителност и заетост се създава от реформи в
продуктовия пазар и пазара на труда.
Търговията е голяма движеща сила за растеж. Съществува огромен недокоснат
потенциал за износ на стоки и услуги от ЕС, но износът на Европа беше засегнат тежко
от срива в световната търговия. Положителните износни показатели на някои държави-
членки показват, че успехът на световните пазари зависи не само от конкурентните
цени но и от по-широки фактори като секторно специализиране, иновации, и равнища
на умения, които засилват истинската конкурентоспособност.
В настоящият първи годишен обзор на растежа Комисията е определила за ЕС 10
действия за 2011/2012 г., залегнали в стратегията Европа 2020. Тя предлага те да
BG 11 BG
образуват основата за споразумение на Европейския съвет, че държавите-членки следва
да се ангажират с изпълнението на тези 10 действия. Предвид взаимозависимостите
между държавите-членки, особено в еврозоната, предварителното координиране в
Съвета е елемент с особена важност за европейския семестър.
Въз основа на насоките на Европейския съвет, държавите-членки следва да включат до
средата на април националните си ангажименти в своите средносрочни бюджетни
стратегии по програмите за стабилност и сближаване и да определят в националните си
програми за реформи мерките, необходими за конкретизирането на този изчерпателен
отговор на кризата в съответствие със стратегията Европа 2020. Въз основа на
препоръки на Комисията Съветът ще издаде специфични по държави насоки за
политиката преди лятото, които държавите-членки следва да вземат предвид, когато
изготвят бюджетите си за 2012 г. и при изпълнението на своите политики за растеж. В
духа на интегрирания подход към координиране на политиката Съветът ще извърши
оценка едновременно на фискалните стратегии и стратегиите за растеж, като разглежда
тяхната амбициозност, съгласуваност и тяхното въздействие на равнище ЕС,
включително взаимозависимостите в еврозоната.
Комисията предлага на предстоящите заседания на Европейския съвет редовно да се
прави преглед на нейното изпълнение, за да се открият пропуски на равнище държава-
членка и ЕС и бързо да се постигне съгласие за корективни мерки. Предложенията,
направени в настоящото съобщение, биха дали възможност още на следващото
заседание на Европейския съвет да се предприемат конкретни стъпки за поддържане и
ускоряване на подема в усилията за съсредоточаване върху, и повишаване на растежа,
както и да се постигне споразумение за графика на изпълнение на изчерпателния
отговор на кризата. Във връзка с последното Европейският съвет вече е постигнал
съгласие по два целеви показателя: за завършване до март на работата по постоянния
Европейски механизъм за стабилност (ЕМС) и до юни на законодателния пакет за
засилване на икономическото управление в ЕС. Междувременно, публикуването на
резултатите от новия „стрес тест“ ще даде насоки за стратегията, която да се следва за
завършване на възстановяване на банковия сектор.
Този първи годишен обзор на растежа е предаден също така на Европейския парламент
и на другите институции и национални парламенти.

Page 1
Р Е З О Л Ю Ц И Я на ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ДИМИТЪР ИВАНОВ: ЗАДАВА СЕ КОЛАПС НА ЦЕЛИ ИКОНОМИКИ
11 март 2011, 16:46

Основните елементи на една депресия са дълг и страх и тежката истина е, че и от двата има огромна наличност в днешния финансов свят

Проф. Иванов, какво се случва в световната икономика? Нещата бяха тръгнали на добре, сега отново много икономики са в критично състояние, с огромни трудности при изплащане на своите задължения?
– За съжаление, след пика на финансовата криза през 2008 година, днес световната икономика е във възможно най-лошото си състояние. Налице е глобална дългова криза на всички равнища – държавни, корпоративни, регионални, общински, и т.н. Излизането от дъното на този нов етап на кризата ще бъде още по-сложно. Почти съм убеден, че сме вече в третата фаза на световната криза – фазата, в която икономическите и финансовите проблеми прерастват в социални и геополитически; фазата, за която Мартин Уолф каза във „Файненшъл таймс“, не без един дълбок подтекст, че „ще ускори пристигането на нашето ново бъдеще“.
Задава се нов тип икономически колапс – колапс на цели икономики, въпреки парите, които Федералният резерв продължава да налива в американската икономика; въпреки спасителните пакети и фондове на ЕС. В САЩ, цели щатове са в буквален фалит; спират да се финансират същностни публични услуги и не се вижда никакъв начин тази ситуация да се промени.
Общият размер на федералния, щатския и местните дългове на Америка достигна сума, невиждана от периода на Втората световна война.
В Европа силните страни, като Великобритания, Германия, Франция, все още имат да извървят много дълъг път, преди да се види някакво по-устойчиво ребалансиране на техните икономики, докато състоянието на трудовите им пазари продължава да изостава от реалния икономически растеж. Изпадналите в дълбока дългова криза икономики на Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Италия не виждат хоризонт пред себе си. Португалия е вече пред искане за финансов спасителен пакет от ЕС и МВФ. И в тази група страни проблемите на техния дълг се умножават като снежна топка. Те не могат да коригират своите външни дългови дисбаланси без едно ново експлозивно увеличаване на досегашния им дълг. На фона на растящата инфлация, идваща от цените на хранителните продукти, суровините, петрола и електроенергията, вероятно през април т.г. ЕЦБ ще пристъпи към повишаване на основните лихвени проценти, кето още повече ще повиши цената на какъвто и да е растеж.

И какъв е изводът от всичко това?
– Изводът е много лош. Световната икономика върви към депресия. Сигналите за това се виждат и е крайно време да им обърнем внимание. Двата основни елемента на една депресия са дълг и страх, и тежката истина е, че и двата са в огромна наличност в днешния финансов свят. Донякъде и в резултат на първите опити за спасяване от ударите на кризата в 2007 и 2008 година.

И на фона на всичко това дойде вълната от протести и революции в Северна Африка?
– И не само там. Вниманието на света и на Европа (със започващата днес среща на върха за гражданската война в Либия) е концентрирано върху твърде силното геополитическо разместване на пластовете в Северна Африка, но и в Средния Изток, където засилването на социалните и политически протести в държави като Бахрейн, Оман и Саудитска Арабия, а може би и Ирак, би имало изключително тежки последствия за целия Арабски полуостров и за световната икономика. Ескалацията на протестите при всяко положение редуцира производството на петрол и петролни продукти и логично води до повишаване на цените в световен мащаб. Либия експортира 1,2 милиона барела дневно за Европа. Но, ако социалните конфликти се разпространят и в Алжир, нещата ще станат далеч по-сериозни. Алжир експортира 2,8 милиона барела дневно и едно евентуално забавяне или спиране би имало катастрофални последици. Нека също да не забравяме, че регионът на Средния Изток и Северна Африка (MENA) общо притежава над 2/3 от глобалните петролни резерви. И целият този хаос става в период, в който търсенето на енергия и енергийни продукти се увеличава два пъти по-бързо, отколкото са прогнозите на Международната енергийна агенция (IEA).
Светът влиза в нов цикъл на световна революция. Виждаме правителства – били те на държави, на „империи“ – да рухват. Рухват, защото изградени на принципа „Гласувай за мен и ще получиш това, което искаш“, те вече издъхват от своите дефицити и дългове. Рухват икономически, социално и политически, защото обещаните пари – просто ги няма. Това е истинското продължение на световната икономическа криза.
Ако цените на петрола продължат да растат (те скочиха с над 8,1% за последните три седмици и се върнаха на равнища отпреди три години), ще има сериозно забавяне на световната икономика. Стагфлационни напрежения вече са налице в множество развити икономики.

На фона на всичко това как разчитате процесите в нашата икономика? Излязохме ли от кризата?
– Честно казано, не ми се говори за ситуацията у нас. След 22-годишен преход, който всички очаквахме да завърши със скок на българската икономика, със скок на социалните стандарти, ние достигнахме още по-ниско дъно. Но истината продължава да се замъглява, манипулира, изкривява, селектира. Разбира се, всички тези опити да се скрият фактите не правят портфейлите на хората по-пълни, нито животът им по-ценностен.

Но финансовият министър обещава растеж с 3,6 % тази година, още по-голям – 4,1%, за 2012 г., свиване на бюджетния дефицит под границата на европейските критерии?
– Всичко това са обещания, поредните обещания, както разбирате. Нека да погледнем фактите такива, каквито са:
Потребителският дълг, респ. дългът на домакинствата – продължава да се увеличава и всякакво заиграване тук със статистически данни, агрегиращи спестяванията на домакинствата – само показват дълбокото неразбиране на проблема. Защото първо, в спестяванията влизат взетите пари назаем и второ – спестяванията не стимулират търсенето в икономиката.
Безработицата, като процент, не само, че не е намаляла, тя се увеличава с не малка скорост, а ситуацията в българската провинция особено при младите хора и при възрастните след 50 години е направо драматична.

Засилено нарастване на фалитите на фирми – поради липасата на реален икономически живот, поръчки, влошено финансово състояние, невъзможност да се изплащат поетите задължения.
Междуфирмената задлъжнялост продължава да расте (вече надхвърля като общ обем над два и половина пъти БВП на България) на фона на пълната безпомощност на правителството да предложи механизъм и инструменти за едно модерно разрешаване на този проблем.
Необслужваните кредити нарастват и няма банка в страната, чийто баланс да не е вече сериозно разклатен заради увеличения им размер.
Започна вече процес на „бягство“ на капитала от страната – което е твърде лошо за и без това слабата българска икономика.
Замръзнала приватизация и концесиониране – виждате, че всички проекти на правителството просто не мърдат. Какво се случи с „Булгартабак“, където даже още информационният меморандум не е изготвен; с продажбата на сопотските машиностроителни заводи, на „Арсенал“ и т.н.
Драматично нарастваща бедност – официално Евростат призна, че бедността у нас достига критични размери. Всеки един на 7 българи и всяко едно на 3,3 деца у нас са на границата или под границата на бедността. Над 1 милион българи днес не могат да си купуват достатъчно и здравословна храна и да ползват цивилизовани грижи по своето или на децата си образование и здравеопазване.
Идваща дълбока пенсионна криза – България е изправена пред такава пенсионна криза, че е просто невъзможно да бъде описана. Предложената реформа не решава и не гарантира нищо. Редица пенсионни фондове са обезкръвени, за да не кажа нещо още по-силно. Лошото е, че над половината от гражданите на страната нямат нищо спестено за техните старини и разчитат единствено на пенсии.

Вие нямате милост към правителството…
– Милост? Аз ви давам фактите, такива каквито са. Вие преценете има ли място за милост?
Казвате, финансовият министър обещава темп на икономически растеж от 3,6 % за 2011 г. Колко пъти задавам въпроса – да обясни този избраник на премиера откъде ще дойде търсенето в икономиката, за да генерира този обещаван растеж? Възстановяването на една икономика става с нарастване на търсенето. При силно неустойчивите и дебалансирани траектории на публични дефицити и на фирмени и домакински дългове – откъде ще се появи това търсене? Няма отговор!
По същия начин стои и въпросът с редуцирането на бюджетния дефицит. Абсолютен срам за един средно квалифициран икономист. Пълна илюзия. Вие или аз – ние можем да намалим нашия домакински бюджетен дефицит, защото ние можем да контролираме и двата му източника: можем да намалим разходите, както и бихме могли да генерираме нови приходи. Но българското правителство не може по дефиниция да направи това. То може само да редуцира публичните разходи, но не и да намали целия дефицит. Защото размерът на дефицита е произведен резултат и зависи от реакцията на цялата икономика. А тази реакция днес се вижда от всички.

Тоест, вие не виждате смисъл в опитите на правителството да свие бюджетния дефицит?
– Вижте, опитите са едно, резултатите са нещо друго. Разбира се, че няма разумна икономическа политика, която да не иска да редуцира дефицитите, да отреже безполезната и неефективна загуба на ресурси, но заедно с това, не мога да се съглася и с крайностите и късогледството на тази политика, която обрича на тежка бедност и мизерия над един милион българи в активна възраст, елиминира ги и ги изолира социално и цивилизационно от прогреса на живота. Не мога да приема политика, която не се интересува от развитието на българската наука и просвета, от българската култура; не мога да приема политика, която обрича както бъдещите поколения на „втора ръка“ качество на образованието, така и възрастните бащи и майки на България на оживяване ден за ден.
Трябва да е от ясно по-ясно на всекиго, че извън политическите симпатии и антипатии има обикновен разум. И този обикновен, нормален разум, оголено показва, че авторите и фалшивите проповедници на подобна икономическа и социална политика съзнателно отслабват страната ни. Отслабват икономиката ни, отслабват благосъстоянието на всяко българско домакинство, отслабват българските общини, отслабват страната ни в политически, социален, морален и цивилизационен план. Отслабват геополитическата роля и значение на България – като достойна членка на Европейското семейство.

С цел дисциплинирането на българската икономика и по специално на фискалната ни политика финансовият министър предлага да се гласува т. нар. Пакт за стабилност. Какво е вашето мнение?
– Евтина, некомпететна и крайно опасна проява на мерак да те забележат. Не може, когато ЕС е взел официално решение за изработването на свой, на Съюза – Пакт за стабилност/конкурентоспособност, има определен процес, който е в ход, има определени съюзни задължения към всяка страна-членка; има насрочена среща на върха на държавните и правителствени лидери на страните-членки, които да обсъдят общия Европейски пакт за стабилност – 24/25 март т.г. – ти да тичаш напред като „пале“ и да подкопаваш общия процес на хармонизация, координация и консолидация на европейската икономическа и фискална политика. Това е поредното излагане на страната ни, по точно на правителството ни в европейски план. Второ, България е в изключително тежко икономическо и социално състояние. Очертава се гигантска демографска, социална и хуманитарна криза. Намираме се на кръстопътя на огромни геополитически размествания, редица от тях със съдбоносно значение за самото бъдеще на България. В такъв исторически момент, да искаш да „вържеш ръцете“ на тези, които управляват или ще управляват съдбините на България, граничи с национално предателство. Огромни икономики с доминираща сила в света „си развързват ръцете“, за да могат да се спасят от задаващия се световен колапс, а ние – тласкани от един некомпетентен и незнайно защо избран финансов министър – искаме да „запечатаме“ и дамгосаме нашата бедност в живота на бъдещите поколения. Това не може да се допусне!

И накрая какво мислите за предстоящите президентски избори. Кой е вашият предпочитан кандидат?
– Мисля, че за съжаление дебатът у нас за президентските избори е тотално сбъркан. Въпросът не е кой е най-подходящ за президент. Същностният въпрос, който не знам защо се отбягва от политиците, политолозите и социолозите е – президент на каква България? Ако ще е на досегашната България, то няма проблеми да е който и да е от „героите на нашето време“. Все едно и също. Ако обаче ще е президент на една друга, нова, по-демократична, по социално-справедлива, по модерна, по икономически богата България, то тогава всички заедно следва да помислим – за една такава Нова България, кой би бил най-подходящ, за да я води напред.

http://www.blitz.bg/news/article/102111

Очевадно професорът не е чел „Годишен обзор на растежа – EUROPA – European Commission“, нито нашенските решения. Иначе щеше да знае, че растеж има и ще има и кризата ще я преборим.
Де да беше така. Разбира се можем да го заподозрем и има основания за това, че е в отбора на Хиените, които искат да разкъсат еврозоната. Всъщност кой е този професор

– Експерти смятат, че кризата на световно ниво може да се повтори. Има ли такива признаци?
– Да, в свой доклад ООН предупреди за очертаващите се лоши перспективи през 2011 г. и за така наречената „втора вълна“ на кризата. Срещата на върха на Г-20 в Сеул не беше успешна. Никаква реална международна регламентация не можа да бъде съгласувана, никакъв нов мотор на растежа в световен план не можа да бъде идентифициран, „валутните войни“ не можаха да бъдат овладяни.
Пак ще се върна отново и отново към нашата Европа. Противно на твърденията на Борисов и Дянков, президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише преди десет дни изказа своето „дълбоко безпокойство“ по отношение на икономическото и фискално управление на еврозоната. Системата на еврото опасно бързо върви към своята смърт. Тя не работи. Нещо повече – има опасност тя даже да се превърне в отровата, която може да умъртви обединена Европа. Майската дългова криза тази година и сега ирланската криза ясно показаха, че дълбоките различия в производителността на труда и в социалните системи между членките на Еврозоната не могат да бъдат туширани от единната валута. Португалия е следващата част от падащото домино и това ще доведе Германия до границата на търпението. Вероятно в 2011 г ще станем свидетели на първия „развод“ с еврозоната.

– Но връщането към националните валути ще взриви цялата система!
– Системата експлодира така или иначе. И тези, които умеят да виждат и да разбират – го виждат и разбират. Даже и президентът на ЕС Хермън ван Ромпой декларира преди седмица, че „еврозоната е конфронтирана от криза, касаеща нейното съществуване“. Вероятно еврото ще продължи за някои страни членки да съществува като основна национална парична единица, а за други то ще съществува само за техните външни плащания паралелно с възвръщане към предишните им вътрешни национални валути. Ураганът, веещ в еврозоната, е изключително силен. Съмненията също. Еврото стана символ на по-скъпия живот, символ на загиването на цели региони в Европа, символ на безработицата. Европейският съюз, превърнал се в „затворник“ на своя неясен за самия него глобализъм, е напълно забравил интересите на хората. Ето защо излизането от еврозоната би могло да е единственото решение за редица страни.
И още нещо. Общата европейска валута бе конструирана на основата на три забранителни механизма, три табута: липса на механизъм за спасяване на страните в криза; забрана на страните членки да фалират; забрана за излизане от еврозоната. Както виждате, първите две табута вече са взривени. Идва ред на третото…

– И какво би означавало всичко това за България?
– Две правителства – на тройната коалиция и на ГЕРБ, обрекоха българските граждани на невероятно свиване на коланите. Дори и на фона на това, че сме последни по стандарт на живота в ЕС! Нещо повече, за разлика от всичко основни страни, с които се сравняваме и в чийто антикризисни програми залегнаха масивни финансови инжекции за публичния сектор, програми за преструктуриране на дълга на фирми и домакинства, у нас нищо такова не се случи. Икономиката и хората бяха изоставени – и това е точната дума – да продължават на мускули. Така че първият извод е: ние нямахме активна фискална и монетарна политика в отговор на кризата.
Вторият извод е, че ние не тръгнахме и по пътя на една активна бюджетна политика. „Изненадващо” открития от страна на Евростат и финансовото ни министерство в края на 2009 г. бюджетен дефицит бе плод на неумело управление на бюджетните разходи и „закърпване на скъсаните чорапи“, а не резултат на съзнателно подпомагане на важни за генерирането на икономически растеж публични сектори. Не се вижда как дефицитът ще бъде овладян.
В същото време редица публични сектори се взривяват един след друг: здравеопазване, образование, вътрешна сигурност, пенсионна система.
На няколко пъти настоявах да се вземат свежи пари от МВФ. Не, ще стягаме коланите! Добре, фискалната дисциплина е добро нещо и има смисъл в България, но на кого всъщност стягаш колана? На най-бедния народ в Европа! Сега вече търсенето на заем на международните капиталови пазари става много сложно. Инвеститорите и банките отказват да дават на Исландия и Гърция, силно недоверчиви са вече към Ирландия и Португалия. Цената на подобни заеми за Испания достигна рекордни равнища за еврозоната.
Третият извод е, че за да възстановиш икономическата активност, когато вътрешният дълг на фирми и домакинства е станал непосилен, а кредитният пазар продължава да е замръзнал, не остава нищо друго освен ако имаш суверенна валута, да я „отслабиш“, за да можеш да експортираш по-ефективно и да сложиш спирачка на вноса. Щом САЩ, Китай и Япония – страни, които притежават планини от валутни и златни резерви, прибягват до този инструмент, тогава какво да кажем за България. Иначе всичко е просто ясно. Сами се обричаме да бъдем бедни и изостанали за още няколко десетилетия минимум.
– Статистиката отчита намалено потребление. Какво е това: показател за страх, за спестовност в условията на криза или за липса на пари?
– Не се разбра и не се разбира, че недостатъчното търсене, депресираното потребление стоят като воденични камъни и няма да допуснат да има излизане от кризата, докато тези два показателя не се раздвижат от съзнателна икономическа политика и обективни икономически процеси у нас и в Европа. Благосъстоянието на много богатите у нас рязко намаля, а средната класа е в процес на дългосрочно обедняване. Да не говорим за другите. В същото време в банките – едни от основните виновници за кризата, нищо не се промени особено в компенсационната структура на ръководството им. Да сте чули да има намаляване на заплатите на банкерите?! Обратно, те останаха скрити от критиките за това как бе причинена кризата. Много неща мога да ви кажа за това при каква разпусната дисциплина на проверяване на заемоискателите са раздавани кредити у нас. Ето защо смятам, че е налице силна възможност за още плъзгане по пързалката на рецесията, ако не се намират източници за допълнително парично гориво за мотора на българската икономика с всички внимателно контролирани последствия от това. От Европа помощ в сегашната ситуация не може да се очаква.

– Въпреки спада на доверието в кабинета „Борисов” обаче социолозите твърдят, че сегашното управление остава без алтернатива?
– Разбира се, че гражданите на страната се нуждаят от друга алтернатива! Алтернатива на тоталната липса на политика. Алтернатива на некомпетентността.

– Президентската партия АБВ ли е алтернативата?
– Не.

– Дали заради края на годината или заради пълната бъркотия в страната, напоследък дори сериозни медии търсят мнението на гадатели за бъдещето на правителството и България. Каква е вашата краткосрочна и дългосрочна експертна прогноза?
– Основни сектори на икономиката ще продължат своята деградация. Недоверието и социалното недоволство в страната расте с всеки изминал ден. Ако си мислим, че 2010-а бе тежка година, то гледайте, за съжаление, какво ще се случи през 2011-а!
Ще са налице промени и сред банките в България. Част от тези промени вече са в кухнята на преговорите. Икономическата ситуация в света, в Европа и у нас продължава да бъде изключително рискова и несигурна. Това без никакво съмнение ще продължи да се отразява върху нежеланието на кредитния пазар да се раздвижи, а оттук чувството за мъртвило във вътрешния икономически живот на страната ще се засили въпреки всякакви розови призиви. Политическата конфронтация ще достигне нови ексцесии, тъй като предизборната битка в края на 2011 г. ще бъде за това дали ще я има България…

Едно интервю на Ива НИКОЛОВА

Кой е този Проф. Димитър Иванов от Лондон? Там ли се е родил, къде е живял и какво е учил, каква биография има и какви са връзките му с България и българският Елит на прехода.
Кольо Парамов – между Луканов, ДС и гражданските инициативи
Проф. дин Димитър Иванов
Стратегически консултант към група инвестиционни европейски банки в Лондон,
Икономически съветник на Пре­зи­дента на Република България,
Координатор на Международния Икономически съвет

А част от еврозоната ли е Обединеното кралство?Дали пък професорът няма интерес да се срине еврозоната?
Мисленето поражда повече въпроси отколкото отговори
.

19:10
07.12.10
“Уикилийкс”: Ротшилд срещу Рокфелер
Труд,

Светът се промени невероятно напоследък. След Втората световна война човечеството не може да се похвали с епохални пробиви във фундаменталната наука. За сметка на това през последните години изключително се разви направление, изработващо все по-съвършени методи за обработка на човешкото съзнание. Хората за първи път почнаха да променят себе си, а не толкова обкръжаващата ги природа.

Вече се говори за 4GW – т.е. водене на война от 4-то поколение, при което се размиват границите между военни и политици, войници и цивилни. То стана едно от основните средства за “правене на бизнес”, както и за разрешаване на конфликтите в епохата на глобализацията. Често се употребява тази дума, но повечето хора трудно правят разлика между глобализация, интернационализация или мондиализация.

Концепции и центрове

Всяко едно от тези понятия предлага на човечеството различен път на развитие. Естествено в зависимост от съответния “концептуален център” – банковата група на Рокфелер, на Ротшилд или на Ватикана. Зад всеки такъв център стои наднационална мегаструктура с глобално влияние.

Вероятно един от тях е “виновен” за огромно количество конфиденциални документи на Държавния департамент на САЩ, които пуска “Уикилийкс”. Но какво точно представляват тези документи? Това са грами от различни US посолства по света или от Държавния департамент към тях. В случая обаче става въпрос най-вече за паметни бележки. Т.е. разказ с елементи на разсъждение за проведени срещи с интересни за американската дипломация лица. Това не са дълбочинни анализи с геостратегическо измерение или разузнавателна информация. От материалите става ясно, че това, което го знаят експертите, а общественото мнение подозира… става явно!

В огромния поток от грами, описващи най-вече дипломатически клюки от типа VIP кафене, се прокрадват, макар и изключително рядко, данни с геополитическа стойност. Например информацията, че Китай е готов да се съгласи на обединението на КНДР и Южна Корея под ръководството на Сеул. Това вече е cool (страхотно – б. р.) както казват тийнейджърите. Да, но Китай от 1 декември прекрати достъпа на фамозния сайт в Поднебесната.

Друга великолепна заслуга на “Уикилийкс” е “Климатгейт” – огласяването на електронна преписка между учени, привърженици на глобалното затопляне. В нея хората откровено си признават, че днес “климатът е същият като преди хиляда години” и обсъждат мерки за ненаучна разправа с несъгласните с тяхната теза. Тук бих искал да обърна внимание на читателите, че де що е по света неправителствена организация с екологичен оттенък и екофенове, то винаги най-отдолу като основен спонсор изскача банковата група на Рокфелер.

Един от непоклатимите изводи, налагащ се от досегашните публикации на ръководения от Джулиън Асанж сайт, е, че сериозният удар е срещу президента Барак Обама и държавния секретар Хилъри Клинтън. Те индиректно са обвинени, че при управлението им от държавните институции текат тайни като из ведро. Внимателен прочит заслужава едно интервю на двамата бивши съветници по националната сигурност на САЩ – Збигнев Бжежински и Стивън Хедли от 29 ноември т.г.

Бжежински посочи, че пуснатото от “Уикилийкс” за Турция и Китай има потенциал да навреди на отношенията им със САЩ. Стивън Хадли го допълни – и на Саудитска Арабия с Америка. Същевременно в Турция все по-често намекват, че Израел има пръст в теча.

“Не се ли манипулира “Уикилийкс” от някои заинтересувани страни”, пита знаменитият геополитик от полски произход Бжежински.

След като почна да пуска част от дипломатическите грами, Асанж заяви пред сп. “Форбс”, че в началото на 2011-а ще изобличи “голяма банка в САЩ, която нарушава законодателството”.

А банката е…
И тръгнаха слухове, че става дума за “Банк ъв Америка”, която е от банковата група на Рокфелер.

В глобалното информационно пространство се появиха и други факти, позволяващи да насочим анализа си в определена посока. Буди недоумение изнесеното, че сървърите на “Уикилийкс” се намират на “защитени територии”. Кой може да има претенцията, че е защитен по света? САЩ имат 51 спецслужби с годишен бюджет $75 млрд. и не могат да “неутрализират” някакъв си Асанж?

От 1 декември Интерпол дири 39-годишния австралиец с червена бюлетина. Твърди се, че той е във Великобритания, някъде около Лондон, но процедурни пречки пречели на задържането му.

Асанж е обвинен, че е изнасилил феминистката Ана Ардин, която го е поканила лятото т.г. в Швеция. Вечерта след представянето му го моли да дойде на вечеря с раци в нейния дом. После Джулиън остава да нощува при Ана по “пълна програма”. После австралиецът отива в друг град. Там се повтаря същата “пълна програма”, този път с приятелка на Ана Ардин. И веднага след това се появява иск за изнасилване и от двете жени. Че даже и обвинението, че в отговорен момент Джулиън не ползвал презерватив. Като студентка Ана Ардин е подавала иск срещу свой състудент за секстормоз, защото я харесал и по време на лекция й пратил есемес с мъжки подтекст. Сериозно посегателство.

Интерес представлява публикуваната още на 28 юли 2010 г. на интернет изданието TRUTH-RSS статията на Уейн Мадсън, озаглавена “ЦРУ, Мосад, и Сорос са зад “Уикилийкс”. В нея се казва, че според “азиатски разузнавателни източници Китай и Тайланд смятат “Уикилийкс” за свързан с US кибервойната и компютърните шпионски операции, както и с Мосад и собствената му кибервойна”. Изтъква се още, че има сериозни основания да се счита, че Джордж Сорос работи през “Уикилийкс” под “чужд флаг”. И че през 2007 г., при смяната на Пол Волфовиц като шеф на Световната банка, Сорос се опитал да наложи на важния пост свой човек – Марк Малок Браун – тогава заместник на генералния секретар на ООН Кофи Анан. Когато сенаторът републиканец от Минесота Норм Колеман се опълчил срещу избора на Сорос, хора на “Уикилийкс” хакнали компютъра на щаба му и публикували на сайта списък с привържениците му, адресите им, кредитните карти. И през 2008 г. Колеман губи изборите.

Мадсън нарича действията на Сорос в Исландия подозрителни. Други източници твърдят, че милиардерът готвел там база за “Уикилийкс”, а и за свои операции. Оттам щял да тръгне срещу еврото, надявайки се да го срине като британския паунд в началото на 90-те г. на XX в.

Подгоненият от САЩ домейн на “Уикилийкс” в края на миналата седмица емигрира в Швейцария. Асанж пък започна да търси дарения по сметка на името му в швейцарската пощенска система, като ползва за обработката им швейцарско-исландска компания и други сметки в Исландия и Германия. Това стана, след като американската PayPal резна сметката на “Уикилийкс”.

Един отбор

Накрая един жокер за мислещите читатели – влиятелната група Ротшилд и Джордж Сорос играят в един отбор!

След посоченото по-горе смятам, че ще намаляват онези, които категорично отхвърлят версията, че проектът “Уикилийкс” е рожба на глобална транснационална мегаструктура с огромен финансов и технологичен ресурс.

Очевидно е, че няма да бъдат малко аутсайдерите, които ще се опитат да яхнат “вълната” на “Уикилийкс” и да посърфират в своя полза, което ще усложни анализа на явлението.

Предстоят избори в много ключови “глобални фактори”. Мисля, че хората на Асанж активно ще вземат участие в обработването на световното обществено мнение и в опитите да се преформатира политическия спектър в редица страни. Както и да се насочи вотът на гласоподавателите в полза на “определени страни”, както казва Бжежински.

Какво стои зад трите модела

* глобализацията изразява интересите на англоамериканците. Стреми се да запази доминацията си във Фед и долара като основна световна валута. Асоциира се с групата на Рокфелер;

* интернационализацията изразява най-вече интересите на пръснатите по света евреи. Асоциира се с групата на Ротшилд, залага на Китай и с него се стреми да си върне световната финансова власт. Залага на срив на долара и нова валута със златно покритие;

* мондиализъмът се опира основно на наследниците на аристокрацията в континентална Европа и на Ватикана. Разчита на стария европейски капитал, концентриран основно в банки в Швейцария. Стреми да използва кризата, за да заеме господстваща позиция чрез “икономика на знанието”

Боян ЧУКОВ
КОИ ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ СА МАСОНИ?

И така автор на горното писание е масон и т.н. във вестника на ДС-то Тошо Тошев.
Отново теории на конспирацията, но може ли да се вярва на такива хора?

Къде са анализът и фактите в горното плиткоумно творение. Защо се намесва Асандж. Истината е, че икономиките се състезават, че европейската валута, американският долар и юанът се конкурират в обезценяването, защото така се стимулира износът и този процес ще завърши с катастрофа. Истината е, че акулите от финансовия свят играят в един отбор, когато надушат потенциална жертва, а такава може да бъде всяка страна при тези правила на играта. Всяка. Истината е , че когато световното богатство нараства на година с не повече от 5%, няма как всички да печелят и увеличават богатството си с по-висок процент. Някой трябва да губи и губещи са хората на наемният труд, средната класа и производителите на реални стоки, задлъжняващите държави.Целият свят е станал заложник на една несправедлива и грабителска финансова система, на световната финансова олигархия, която вместо да произвежда интелектуален продукт във формата на инвестиционни решения, които да развиват икономиката на света,произвежда дългове, инвестиционни балони, несигурност и кризи.Парите трябва да се въртят и да носят още пари и още пари, но откъде да се вземат те, ако няма реален ръст или той е минимален. Финансовият капитал е като акула, която трябва да се движи за да диша, примитивна и агресивна, но без подвижни хриле, които да осигурят приток на кислород в покой. Глобалните групировки наистина съществуват, но те не са трайни структури. Играта е бърза и динамична, а лоялността-лукс.
Глобализация, интернационализация, мондиализация ? Става въпрос за едно и също явление.
Попитайте Пол Кругман, нобелов лауреат за икономика.

ШПИГЕЛ-Улрих Бек:

За подлеците и героите. Нуждаем се от нова транснационална политика за регулиране на финансовите пазари Точно и кратко!
Глобализацията в икономиката изисква нови глобални правила. Светът, де факто, е обединен икономически и разединен политически и духовно. Икономическите закони изискват ефективност, а тя мащаб, световен пазар за голямото количество от произвежданите промишлени и други стоки. Не злият гений на някакви заговорници тласка светът към обединение, а икономическата логика, защото е по-добре да произвеждаш една стока и да я продаваш в целият свят и да печелиш от мащаба.Ако проследите автомобилостроенето ще забележите, че сливанията са чести и едва ли продиктувани от взаимна любов или други възвишени съображения. Европа се обедини също по икономически причини. Ако всички държави в ЕС ползват една валута, възможен ли е удар като този на Сорос, с който той бръкна в джоба на всеки британец и прибра 12-13 лири? А ако има само една световна валута и пълна прозрачност при правенето на бизнес и политика, никакви банкови тайни, офшорни зони и данъчни райчета,тогава дали ще са възможни балоните и други спекулативни прийоми.Възможна ли е една прозрачна световна икономика , която позволява да се появи Бил Гейтс, но в нея няма място за хиени като Сорос?
Аз не виждам във световният и европейски Елит воля за такава прозрачност и нови правила.Това е проблемът. Това е и нашият проблем на България. Елита не е луд да променя правилата на играта, в която е печеливш. Това е проблемът на всички времена, който ражда революции и кризи.
Повярвайте ми, предстоят интересни и трудни времена. Точно колко пъти Хомо сапиенс ще настъпи мотиката е пълна загадка, както и това дали си заслужава името. Защо Елита се бои от прозрачността?
Какво има да крие, защо са му тайни-майни? Защото не му е чиста работата.Ако всяко юридическо или физическо лице е икономически абсолютно прозрачно за всяко друго физическо или юридическо лице, престъпният бизнес ще стане невъзможен, а инвестиционните решения по аргументирани и по-малко рисковани.Не е възможно да има морал, ако няма прозрачност, а без морал няма справедливо и проспериращо общкество. Да сте срещали подобна мисъл в борците с кризата?
Може би ще я откриете тук

Заплаха ли е глобализацията или възможност? Отговорът е: И двете.

Зависи от Елита и от овцете може би. Тъпа история.

И една още по тъпа :Bulgarian organized crime (uncensored Wikileaks cable)
от Димитър Димитров на 20 март 2011 г. в 00:05

The full text of the 05SOFIA1207 cable from Wikileaks, first published redacted by The Guardian. Пълен текст на грамата 05SOFIA1207 от Wikileaks първоначално публикувана вредактирана версия на сайта на Гардиън
[English] [Bulgarian] [Comments From the Editor]

7/7/2005 7:59 05SOFIA1207 Посолство София ПОВЕРИТЕЛНО 05SOFIA1046|05STATE99125
Този доклад е частичен откъс от оригиналната грама. Пълният текст на оригиналната грама не е достъпен.
ПОВЕРИТЕЛНА ЧАСТ 01 от 09 София 001207 SIPDIS МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, МОЛЯ ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ 12958: DECL: 07/07/2015 TAGS: PINR, KCRM, PGOV, EINV, ECON, KCOR, BU, Организирана престъпност ТЕМА: (U) ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БЪЛГАРИЯ (C-CN5-00054) REF: A. A. STATE 99125 B. B. SOFIA 1046
Класифицирано от ПОСЛАНИК ДЖЕЙМС ПАРДЮ ПО ПРИЧИНА 1.4(C).
1. (U) тази грама е в отговор на посоченото като А искане на информация за организираната престъпност в България и на Балканите. Където не са цитирани директни източници, връзките се базират на информация от оперативни контакти и обществено достъпни публикации.
–––––––– ОБЩ ПРЕГЛЕД И ДЕЙНОСТИ ––––––––
2. (SBU) Може да се каже, че силата и имунитета спрямо закона на организираната престъпност (ОП) е най-сериозният проблем на България днес. Дейностите на ОП са в основата на корупцията и неефективността на съдебната система в България и спъват икономическото развитие на страната. Българската ОП е особено силно замесена в международно пране на пари, трафик на наркотици, и фалшификация на пари. Групировките на ОП са разнообразни – от местни улични престъпници, които се занимават с изнудване до находчиви международни нарко босове и такива свързани с пране на пари. Около 118 групи на организираната престъпност са действали в България в края на 2004 г., според данни на Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) към българското вътрешно министерство, но много от тези групи са малки и сцената е доминирана от шепа големи играчи. До днес нито една значителна фигура от ОП не е наказана от българската съдебна система, въпреки продължаващата серия от убийства свързани именно с ОП. Щатски правоприлагащи агенции с офиси в София подкрепят усилията за намаляване на ОП в България. Отделът за предотвратяване на измамите към консулския отдел на американското посолство в София води агресивна политика за предотвратяване на пътувания на личности от ОП до САЩ.
3. (SBU) Известно е, че групировките на ОП се занимават с трафик на наркотици, проституция, изнудване и рекет, различни финансови престъпления, кражби на коли и трафик на крадени автомобили. Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация, измами с дебитни и кредитни карти са също част обичайните дейности на българската организирана престъпност. Криминалните групировки, които се занимават с трафик на хора са изключително подвижни и жертвите често се продават или разменят между различните групи. Много групировки използват като домакини редица законни фирми в страната или чужбина за да перат приходите от незаконните си дейности. Няколко добре известни бизнесмени свързани с организираната престъпност са заложили богатството си под формата на собственост на спортни отбори, проекти в недвижими имоти и финансови институции. (Една от дейностите на организираната престъпност, на която се отдаде специално внимание през 2004 г., поради големия й ръст, бяха измамите с данък добавена стойност (ДДС). Министерството на финансите изчислява, че измамите с ДДС водят до загуби за българската държавна хазна от около 700 милиона щатски долара годишно.)
4. (SBU) Фалшива валута – и щатски долари и напоследък все повече и повече евро, се произвежда в България и се разпространява главно във Франция, Гърция, Италия и Испания от малки групи българи, които се завръщат в България незабавно след като направят доставката. Въпреки, че се смята, че има сътрудничество между българските и международните криминални групировки, куриерите, посредниците и разпределите са предимно българи. Качеството на фалшивата валута непрекъснато се повишава поради добре оборудваните печатници и участието на професионалисти със значителни печатни умения. Обиск в северозападна България, проведен през юни 2005 от правоприлагащи органи на българските и американските тайни служби завърши с конфискацията на близо 3 милиона фалшиви щатски долара от високо качество в банкноти от 100 долара. (ref B). Това е второто по големина изземане на фалшива валута в европейската история.
5. (C) Разследвания на американска територия на преходни криминални групировки доведоха да успешното разбиване на значителни нарко-трафикантни организации, ръководени от български граждани в Лос Анжелис и Тампа. Тези групировки са внесли в САЩ огромни количества (килограми и дози) от кокаин и екстази. Те са имали нарко връзки чрез Амстердам и неясна финансова подкрепа от някакъв израелски гражданин. Докато повечето от членовете на тези групировки са осъдени и лежат в американски затвори, трима от тези с обвинения в Калифорния и Флорида са успели да избягат и може да са се завърнали в България за да се възползват от днешната политика на страната си да не екстрадира свои граждани. Тримата са ПЕТКО АНГЕЛОВ ПЕТКОВ (български гражданин, роден на 25-ти май, 1959 г.) и СТЕФАН ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ (български гражданин, роден на 9-ти януари, 1966 г.
6. (SBU) Чрез други разследвания в САЩ са идентифицирани български граждани, които произвеждат и продават фалшиви лични документи използвани в организирани банкови и ипотечни измами, измами с кредитни карти и незаконно вкарване в страната на емигранти.
––––––––––––– КОЙ КОЙ Е В БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ–––––––––––––
7. (C) От падането на комунизма през 1989 г. и бурните 90 години, сцената на организираната престъпност в България претърпя значителни промени, точно като българският икономически, политически и обществен ландшафт. Именитостта на доайена до преди време на българската организирана престъпност – МУЛТИГРУП (МГ) драматично залезе след убийството на лидера му, Илия Павлов през 2003 г. МГ направи активни опити да превърне някои от дейностите си в законна бизнес група, концентрирана върху управлението на големите активи придобити по времето на нейния апогей. Групировката назначи американски лобист с цел подобряване на имиджа на МГ. Бившите оперативни работници на МГ основаха другите две основни криминални групировки – ВИС и СИК, които вече се разпаднаха, но останките им все още се занимават с организирани криминални действия. Въпреки това, присъствието и влиянието на техните останки/наследници сякаш залязва тъй като членовете непрекъснато сменят групировките на които са верни в зависимост от личните си бизнес интереси.
Изгряващата звезда на българската организирана престъпност, групировката ТИМ, базирана във Варна, все повече заприличва на МУЛТИГРУП в усилията си да проникне колкото може повече незаконни сектори, Сега ТИМ и дъщерната им бизнес империя са една от най-големите и сериозни икономически грижи на България.
A. (C) ТИМ – новият лидер на българската ОП. Основана във Варна през 1993 г., за ТИМ се говори, че е създадена от десет бивши „тюлени“, които са служили в елитно военно поделение преди то да бъде разпуснато в ранните 90 години. ТИМ запълни вакуума, създаден след упадъка на Мултигруп, който последва убийството на Илия Павлов през 2003 г. Името на групата се смята за съкращение от инициалите от първите имена на трите й основни фигури: ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ (български гражданин, роден на 10-ти октомври 1958 г.), ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ (български гражданин, роден на 26-ти септември, 1969 г.) и МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ (български гражданин, роден на 5-ти октомври, 1957 г.). Смята се също, че 12 души контролират всички фирми на ТИМ – които към 2003 г. наброяват над 150 с над 10 000 служители – като всеки от тези 12 има фиксирани акции в авоарите и управлява различни сектори от бизнес империята на групировката. Въпреки, че се опитват да изградят имидж на чисто законна бизнес групировка, ТИМ продължават да поддържат строга тайнственост по отношение на корпоративната си структура и собственост, като същевременно техните фирми и подразделения са обвързани с много сложни отношения. Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили.
Основната база на ТИМ – Варна има значително руско население и се смята, че ТИМ имат връзки с руската организиран престъпност, включително известния руски престъпник МАЙКЪЛ ЧОРНИ (виж раздела РУСКО ВЛИЯНИЕ). Тихомир Митев контролира промишлените дейности на ТИМ, неговият по-голям брат Марин се занимава с основните бизнес интереси на групировката във Варна и околността, докато Иво Георгиев има за задача дейностите на ТИМ в София и финансовите интереси на групировката. Други членове на тази групировка, които би трябвало да отбележим са: МИРОСЛАВ ПЕТРОВ НЕСТОРОВ (български гражданин, роден на 12-ти март, 1964 г.) – той се занимава със стратегическото планиране на групата и е и директор на най-големия филиал на ТИМ в областта на услугите – МУСТАНГ ХОЛДИНГ; ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ (български гражданин, роден на 24-ти ноември, 1974 г.), занимаващ се с медийните интереси на ТИМ и член на борда на Мустанг, и НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ (български гражданин, роден на 28-ми август, 1949 г.) – изпълнителен директор на Мустанг и съпруг на главния архитект на Варна. Първоначалните дейности на ТИМ се развиха около събирането на лоши заеми – вид бизнес, който допринесе за отрицателния обществен облик на групировката, но все още си остава една от основните й дейности плюс предоставяне на услуги свързани с охрана в област Варна. В средата на 90-те, групировката се разклони към земеделие и хранителни продукти, и настоящите й интереси включват съхранение на зърно, отглеждане на бройлери, както и винарската изба СУХИНДОЛ (чрез фирмата СЕВЕРКО-ГЪМЗА) – избата произвежда основно червени вина за местния пазар и за износ. Във Варна ТИМ са навсякъде. Медийните им интереси включват телевизия М-САТ (телевизионен канал базиран във Варна, излъчващ в цялата стана по кабел и сателит), още 5 кабелни телевизионни станции, 2 кабелни телевизионни оператора, радио Алфа (което излъчва и в цялата страна), вестник „Черно море“ (вестникът с най-голям тираж във Варна и областта) и рекламна агенция, която обслужва тези медийни интереси. ТИМ също притежават вериги от ресторанти, кинозали, магазини за филми под наем, спортни центрове, клубове за интернет залагания и бинго зали. Наскоро започнаха голям проект наречен АЛЕЯ ПЪРВА където се планират 7 хотела, 500 заведения за хранене и забавление, и 300 магазина на площ от 250 акра на ивица на черноморския бряг близо до Варна. ТИМ контролира едни от най-големите кариери за инертни материали, и чрез търговското си дружество ХИМИМПОРТ има и значителен дял в производството и продажбите на изкуствени торове, нефтени продукти и химикали. Точно ХИМИМПОРТ имаше важно участие и подпомогна придобиването от ТИМ на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА (ЦКБ), всъщност най-значимата придобивка на ТИМ досега. След ЦКБ, ТИМ продължиха да разширяват операциите си във финансовия сектор, включително чрез застрахователната компания АРМЕЕЦ. Отново чрез ХИМИМПОРТ, през 2002 г., ТИМ придобиха мажоритарен дял в Нютон Файненшъл Мениджмент БГ, притежател на българската пенсионна застрахователна компания СИЛА. От тогава Нютон се преименуваха на ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЕНТ. ТИМ се възползваха от значителното си присъствие във финансовия сектор и въведоха пазаруване на едно място – комбинирано банкиране, застраховки и пенсионни застраховки. През 2003 г., ХИМИМПОРТ купи 49% от втория по големина самолетен превозвач в България – ХЕМУС ЕЪР, като по-късно придоби всичките 100% от Хемус. През 2004 г. ХИМИМПОРТ също придоби 100% от една по-малка авиокомпания VIAGGIO; тази придобивка беше одобрена от най-големият акционер във Viaggio, ТОДОР БАТКОВ ( виж раздела РУСКО ВЛИЯНИЕ), който е адвокат на Майкъл Чорни и негов личен представител. Смята се, че с тази комбинирана собственост в Хемус и Viaggio, ТИМ насочват апетита си към официалния български превозвач България Еър, който скоро ще бъде приватизиран.
B. (C) ВАИ ХОЛДИНГС (преди това ВИС и ВИС 2). Основана през 1991г. от бившия борец Васил Илиев. Инициалите на групировката са съкращение от Васил Илиев Секюрити. След като е отнет лицензът на групировката да извършва охранителни услуги, тя е преименувана на ВИС 2. През 1994 г. Илиев основава във Враца брокерска фирма ИМПЕРИАЛ. През 1995 г. Илиев е застрелян и по-малкият му брат ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ИЛИЕВ (български гражданин, роден на 22-ри юли 1966 г. с прякор „ЖОРО“) поема ръководството на ВИС 2, и след това го преименува. „Жоро“ Илиев е признатият лидер на ВАИ, но неговият лейтенант НИКОЛАЙ МИРЧОВ ЦВЕТИН ((български гражданин, роден на 27-ми февруари 1965 г. с прякори „БЛИЗНАКА“ и „КОКО“) се счита за човека контролиращ голямата част от фирмите и дейностите на групировката. Други високопоставени членове на ВАИ са: АНТОН БОЯНОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ТИМЕВ ((български гражданин, роден на 2-ри март 1952 г. с прякор „ГАНДИ“). През ноември 2003 г. друг високопоставен член на ВАИ, МЕТОДИ ЗЛАТАНОВ МЕТОДИЕВ ((български гражданин, роден на 12-ти октомври, 1965 г. с прякор „МЕТО ИЛИЯНСКИ“) изчезна и докато полицията смята, че е или отвлечен или убит, възможно е също така той да се укрива. Преди да бъде прострелян и убит в Амстердам, през декември 2003 г., КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ (български гражданин, роден на 21-ви ноември 1970 г. с прякор „САМОКОВЕЦА“) беше един от най-големите трафиканти в страната и най-важният наркобарон. Георги Илиев, роднина на Димитров, му беше дясна ръка. След убийството на Димитров, ВАИ успяха да задържат контрола над пазара на наркотици чрез АНТОН ПЕТРОВ МИЛТЕНОВ (български гражданин, роден на 28-ми октомври 1973 г. с прякор „КЛЮНА“), за който се смята, че е наследил нарко и контрабандните операции на Димитров. Друг от най-близките приятели на Георги Илиев, ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖАМОВ (български гражданин, роден на 15-ти юли 1960 г.) се свързва с търговия с наркотици в централна и южна България. Смята се, че Джамов, който е и вносител на природен газ от Русия, се занимава и с пране на пари и има връзки с турската организирана престъпност чрез турския бизнесмен ЯМАН ХАКИ НАМЛИ. Джамов е бивш борец и е започнал кариерата си в организираната престъпност като шофьор на починалия Илия Павлов (виж МУЛТИГРУП). Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда.
ВАИ имат и широки бизнес интереси в туризма, финансовия сектор, развлекателната индустрия и различни производства. Те контролират застрахователната компания ЮПИТЕР, както и СЛЪНЧЕВ БРЯГ, един от най-големите български черноморски курорти, северно от Бургас. Групировката също притежава няколко местни футболни отбора и агенцията за манекени ЕКСГАУНД МОДЪЛИНГ ЕЙДЖЪНСИ, която е контролирана от ВАИ чрез съпругата на Георги Илиев МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА (българска гражданка, родена на 25-ти май, 1973 г. известна още и като МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ПЕНЕЛОВА).
C. (C) ИНТЕРГРУП (бивша СИК) КРАСИМИР АНДРЕЕВ МАРИНОВ (български гражданин, роден на 6-ти май, 1964 г. с прякор „ГОЛЕМИЯ МАРГИН), настоящ президент на групировката и също бивш борец, основава СИК (по-късно ИНТЕРГРУП) с МЛАДЕН МИХАЛЕВ (български гражданин, роден на 13-ти октомври, 1964 г. с прякор „МАДЖО“), също бивш борец, и с РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ (български гражданин, роден на 26-ти май, 1962 г. с прякор „ПАШАТА“). Николов е свързан и със СЪЮЗА НА БИВШИТЕ КОМАНДОСИ (виж по-долу). Смята се, че тарторът на всички операции на групировката е ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ (български гражданин, роден на 28-ми ноември, 1949 г.). През април, 2004 г., синът му, ДИМИТЪТ ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ (български гражданин, роден на 15-ти септември, 1980 г.) е отвлечен и не е намерен и досега. Незаконните действия на Интергруп включват наркотици (главно хероин), финансови измами (чрез връзки с компанията за финансови гаранции АМИГОС), кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция.
Нарко интересите на групировката се управляват главно чрез връзките й с ИВАН ТОДОРОВ (виж АМИГОС), който се счита за един от най-големите нарко трафиканти на Балканите. КИРИЛ СОТИРОВ КИРОВ (български гражданин, роден на 10-ти декември, 1953 г. с прякор „ЯПОНЕЦА“) е известен цигански барон, свързан с ИНТЕРГРУП и с ИВАН ТОДОРОВ (виж АМИГОС). Киров, който се занимава и с трафик на хора и нелегални емигранти, едва оживя след втори опит за убийство през април, 2005 г. Законните бизнес интереси на групировката варират от спортни клубове (СЛАВИЯ) до банки (ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА) и от застраховки, нефт, търговия с метали, строителство и недвижими имоти (СОФИЙСКИ ИМОТИ) до агенция за манекени (ВИЗАЖ). Венцислав е менажер на футболен клуб Славия в София. ГЕОРГИ ЛИАЛЕВ е също в управителния съвет на Славия. Бащата на Лиалев, Траян Лиалев е декан на юридическия факултет към Югозападния университет в Благоевград. Чрез Лиалев Румен Николов и Младен Михалев са получили дипломи за юристи. Георги Лиалев е и бизнес партньор на РУМЕН ГАЙТАНСКИ (български гражданин с прякор „ВЪЛКА“), чиято фирма WOLF 96 също е свързана с Интергруп. Фирмата за манекени Visages е основана през 1994 г. от ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛКАНДЖИЕВА (българска гражданка, родена на 20-ти февруари 1975 г.). Смята се за близка на Красимир Маринов. Застрахователната компания на групировката, БУЛ ИНС, е най-големият застраховател в България. Секторът в който законните и незаконните действия на групировката се сливат са кражбите и застраховането на коли. Автомобили със специални стикери на БУЛ ИНС са защитени от кражби, тези, които не са застраховани от БУЛ ИНС се считат за свободни да бъдат откраднати. Интергруп също контролират и ЮНИЪН ИНШУРЪНС.
D. (C) МУЛТИГРУП (МГ) Основателят на МГ и неин президент, ИЛИЯ ПАВЛОВ (българин по произход, натурализиран американски гражданин, роден на 6-ти август, 1960 г.) беше застрелян в София на 7-ми март, 2003 г. Павлов беше започнал да пренасочва най-голямата групировка на организираната престъпност, МГ, към легален бизнес, състоящ се от стотици дъщерни компании с интереси в природни ресурси и минно дело, туризъм, финанси, различни производства и хранителни продукти. През 2001 г., Павлов и неговата заместничка БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА (българска гражданка, родена на 17-ти октомври 1960 г.) основават МГ АСЕТ КЪМПАНИ (МГ АМ) и установяват легална, международно приета структура на управление. Компанията майка на МГ АМ, МГ ВЕНЧЪРС (регистрирана и с бизнес адрес в Делауер) беше притежавана по равно от Павлов и Попова. След убийството на Павлов, Попова стана изпълнителен директор на групировката, а делът от 50% на Павлов беше прехвърлен на вдовицата му ДАРИНА ПАВЛОВА (българка по произход, натурализира американска гражданка, родена на 17-ти октомври, 1960 г.) и на децата им чрез тръста Павлови. Бащата на Павлов ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ (български гражданин, роден на 16-ти юни, 1936 г.) беше много активен в управлението на МГ. Но след смъртта на сина му и последвалите разправии с Попова и Павлова, Найденов подаде оставка от всички постове в МГ и създаде собствен холдинг КРЕПОСТ 2002. През 2004 г. Попова обяви, че МГ ще започне разпродажба на голяма част от авоарите си за да може да се фокусира главно върху инвестиционни проекти и туризъм. Имаше и сведения, че Попова е предпочела да пренасочи усилията на групировката от Балканите към дейности в САЩ. Докато бизнесът на МГ на Балканите е доста западащ, една от компаниите й с най-висок профил си остава БАЛКАНТУРИСТ, най-голямата туристическа фирма в България, обслужваща главно туристи от западна Европа. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ (български гражданин, роден на 17-ти април 1951 г.) беше президент на първия филиал на МГ (МУЛТИАРТ) през ранните 90, преди за стане вицепрезидент на МГ, подчинен на Павлов. Откакто напусна МГ, Иванов е директор на ЕВРОПА ХОЛДИНГС. Друг бивш служител на МГ, САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ (български гражданин, роден на 7-ми септември 1953 г.) е изпълнителен директор на ОВЕРГАЗ. Овергаз беше създаден през 1992 г. като джойнт венчър между МГ и руската държавна компания ГАЗПРОМ . Компанията бързо се превърна в най-важният вносител и доставчик на природен газ в България. Компанията е свързана с ВАИ ХОЛДИНГС чрез ЮПИТЕР ИНШУРЪНС където Овергаз има 53% дял. Дейностите на Юпитер включват застраховане срещу финансов риск, застраховане на товари и на газопроводи. ЮРИ ВЯХИРЕВ, син на бившия директор на Газпром, РЕМ ВЯХИРЕВ, е близък съдружник на Дончев и партньор в Овергаз.
E. СЪЮЗ НА БИВШИТЕ КОМАНДОСИ (още познат като СПАРТАК). АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ ПЕТРОВ (български гражданин, роден на 23-ти април, 1962 г.) е бивш офицер в елитната специална част за борба срещу тероризма. Той и групировката му от бивши военни командоси (известни и като „барети“) се занимават много активно със застрахователна дейност чрез ЛЕВСКИ СПАРТАК ИНШУРЪНС (известна преди това като „АПОЛО § БАЛКАН“ и „СПАРТАК“). Петров притежава и най-голямата таксиметрова фирма в София, ТАКСИ ЕКСПРЕС, с повече от 3 500 коли. Смята се, че участието на Петров в Такси С Експрес, Левски Спартак и други компании с името Спартак се прикрива като израелска инвестиция. Петров е тясно свързан с бившия израелски посланик в София Дейвид Коен. Друг член на групировката ЗЛАТОМИР ИВАНОВ (български гражданин с прякор „БАРЕТАТА“) беше директор на АПОЛО § БАЛКАН, а в момента е директор на АРКУС СЕКЮРИТИ. Иванов ръководи контрабандните дейности на групировката, както и изнудването и рекета. Смята се, че групировката има най-голям дял в бизнеса за ескорт и интимни услуги в София, които са всъщност прикритие на проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация.
F. (C) НОВЕ ХОЛДИНГС ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ (български гражданин, роден на 29-ти юли 1956 г. с прякор „ЧЕРЕПА“) основава първата си компания през 1990 г., преди да разшири настоящата си бизнес империя НОВЕ ХОЛДИНГС, състояща се от 30 фирми и множество филиали. Законните бизнес интереси на НОВЕ включват залагания (бинго зали, казина, и популярната лотария ЕВРОФУТБОЛ) и безмитни магазини. Божков притежава и футболен клуб ЦСКА в София и агенцията за манекени ДЖЕЙ МОДЪЛС. Смята се, че той контролира и РИСК ИНДЖИНИЪРИНГ, който преди беше част от империята на МГ. Множеството медийни връзки на Божков включват ТОШО ТОШЕВ (главен редактор и управляващ директор на най-високо тиражния ежедневник ТРУД), КЕВОРК КЕВОРКЯН (известен телевизионен водещ в държавната телевизия БНТ), и РАДОСВЕТ РАДЕВ (собственик на ДАРИК РАДИО). През 2002 г. НОВЕ продаде мажоритарния дял от Еврофутбол на гръцкия милиардер СОКРАТИС КОКАЛИС, което намали делът на холдинга на 49%. Божков благодари публично на известния бизнесмен СПАС РУСЕВ за помощта му да се сключи сделката. Русев е тясно свързан с НДСВ. Смята се, че като близък приятел и личен съветник на премиера Симеон Сакскобургготски, Русев е създател на икономическия екип на НДСВ, включително участието на Милен Велчев (министър на финансите) и Николай Василев (вицепремиер и министър на транспорта). Казината на НОВЕ включват ЛОНДОН ЛАЗИНО в хотел Радисън в София и РИЛА КАЗИНО в хотел Рила, също в София. Смята се, че Божков контролира хотел Рила чрез ИРЕНА МАРИНОВА (директор и собственик на хотел Риел 99 и член на управителния борд на хотела) и чрез АНТОНИ НАУМОВ (директор на управата на хотела). Маринова има и дялове в БУЛ ИНС (виж ИНТЕРГРУП), заедно с Божков (чрез НОВЕ). Наумов и Божков са съдружници в няколко фирми, включително баскетболния отбор на ЦСКА. Божков използва влиянието си за да блокира трансфера на около 49% от хотел Рила, предмет на проточила се реституция, за която претендира българската еврейска общност. Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет. Божков е свързан и с ИНТЕРГРУП (чрез фирмата АЙДЖИЕМ, която той притежава в съдружие с МЛАДЕН МИХАЛЕВ и чрез делът на НОВЕ в БУЛ ИНС) и с ИВАН ТОДОРОВ (виж ИНТЕРГРУП и АМИГОС).
G. (C) ДЗИ (бивша банка Росексим) ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ (български гражданин, роден на 5-ти юни 1957 г.) спечели огромното си богатство чрез Турист Спортс Банк (също известна като банка ТС), която банкрутира при неговото управление. През 1995 г. той основа БЪЛГАРО-РУСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (наричана още БАНКА БРИ). След напускането на банка БРИ през 1997 г. Кюлев стана член на борда на директорите на застрахователната компания БУЛСТРАД. През 1998 г. Кюлев купи базираната в Пловдив банка Тракия, която пререгистрира като БАНКА РОСЕКСИМ. Най-големият клиент на Росексим е българското правителство, което направлява всички данъчни, митнически и акцизни плащания през нея. Банката също осъществява финансовите услуги на Руската компания ЛУКОЙЛ и на МОБИЛТЕЛ (най-големият оператор на мобилни телефони в България, познат още като МТЕЛ). Освен връзките на Кюлев с МАЙКЪЛ ЧОРНИ (виж РУСКО ВЛИЯНИЕ) чрез МТЕЛ, ТОДОР БАТКОВ (адвокат и личен представител на Майкъл Чорни) беше член на борда на директорите на банка Росексим до 2002 г. През 2004 г. банка Росексим беше преименувана на ДЗИ, което беше завършек на сливането на Росексим и ДЗИ, бившата държавна застрахователна компания, която Кюлев придоби през 2002 г. Криминалните дейности на Кюлев включват измами и пране на пари. Кюлев нае съвсем наскоро лобистка и ПР група от САЩ със задачата да изчисти обществения му облик. Като част от тази кампания той основа наскоро Фондация ДЗИ за борба срещу трафика на хора. Подозира се, че Кюлев използва фондацията като канал за пране на пари.
H. (C) ЛИТЕКС КОМЕРС Още един бивш борец и настоящ член на Българската федерация по борба ГРИША ДАНАИЛОВ ГАНЧЕВ (български гражданин, роден на 10-ти декември, 1962 г.), притежава верига бензиностанции и е един от тримата най-големи вносители на петрол в България. Фирмата му ЛИТЕКС КОМЕРС притежава и марката плодови сокове QUEEN. Ганчев беше един от първите лидери на организираната престъпност, който използва спортен отбор за пране на пари, чрез футболния клуб ЛИТЕКС в град Ловеч. Литекс е собственик и на базираната в Ловеч изба ВИНАЛ, която произвежда вино за местна консумация и износ, и водка за износ. Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет.
I. (C) ГРУПИРОВКА МИГ (позната и като КУЛ ПАС). ГРУПИРОВКАТА МИГ се ръководи от СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ (български гражданин, роден на 10-ти декември, 1965 г. с прякор „СЛАВИ“). Притежава над 30 нощни клуба, барове и ресторанти в София, включително и много популярните нощни заведения БИАД, ДАЛИ, И БИБЛИОТЕКА. ГЕОРГИ СТОЯНОВ (български гражданин) и МИХАИЛ СТЕФАНОВ (български гражданин) са двамата заместници на „Слави“. Бизнес интересите на групировката включват и строителство и туризъм. Тя оперира и като тур оператор чрез своя комплекс за развлечения КУЛ ПЛЕЙС. Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили.
J. (C) АМИГОС ИВАН ТОДОРОВ (български гражданин, роден на 27-ми декември 1964 г.с прякор ДОКТОРА) вече не е част от Амигос, но все още поддържа тесни връзки с групата, особено при прането на пари и други финансови услуги. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ (български гражданин, роден на 15-ти септември 1969 г.), братовчед на МЛАДЕН МИХАЛЕВ (виж ИНТЕРГРУП), е близък сътрудник на Тодоров и активен участник в прането на пари и други финансови престъпления.
K. (C) ВЪЗРАЖДАНЕ БИЗНЕС КЛУБ БИЗНЕС КЛУБ ВЪЗРАЖДАНЕ е основан през 2001 г. съвместно от ВАСИЛ БОЖКОВ (виж НОВЕ ХОЛДИНГС), ЕМИЛ КЮЛЕВ (виж ДЗИ), ИЛИЯ ПАВЛОВ (виж МУЛТИГРУП), БОРИСЛАВ ДИОНИСИЕВ, ДОБРОМИР ГУЩЕРОВ, ПЕТЬО БЛЪСКОВ (собственик на седмичника 168 ЧАСА), ТОШО ТОШЕВ (главен редактор и изпълнителен директор на ТРУД, най-големият по тираж всекидневник в България), и РАДОСВЕТ РАДЕВ (собственик на ДАРИК РАДИО). След смъртта на Павлов през 2003 г., и напускането на Гущеров и Дионисиев през 2004 г., бизнес клубът загуби предишната си значимост, но все още служи като форум за сътрудничество на множество икономически интереси. Гущеров, собственикът на застрахователната компания ОРЕЛ Г и Дионисиев напуснаха клуба през 2004 г., когато Гущеров и ПЕТЪР МАНДЖУКОВ основаха клуб на предприемачите, съперник на Възраждане и също наречен Възраждане. Манджуков, търговец на оръжие, е собственик на ПМ ГРУП, компанията-майка на ИНФОМЕДИА, на ПМ ПРЕС (издател на социалистическия всекидневник ДУМА), и на БАЛКАН БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (ББТ). МАШИНЕКСПОРТ, компания собственост на Манджуков и Дионисиев, е спомената в доклада Duelfer заради връзките й с режима на Саддам Хюсеин в Ирак.
L. (C) РУСКО ВЛИЯНИЕ Русия продължава да упражнява значително влияние върху българската икономика чрез вноса на енергия, включително суров нефт, природен газ и ядрено гориво. Когато единственият в България дистрибутор на дребно на газ, Петрол АД беше приватизиран, той попадна под контрола на руския бизнесмен ДЕНИС ЕРШОВ. През август 2000 г. на ЕРШОВ му беше е забранено да влиза в България с мотив, че е заплаха за националната сигурност на страната, но забраната е отменена през 2004 г., след като е обжалвана. Ершов, бивш заместник-председател на една от най-големите фирми, износители на руски суров петрол, създаде групата Нафтекс през 1991 г., и Петрол АД стана част от нея. Ершов е бил член на НАФТЕКС ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ (сега ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ), и е член на надзорния съвет на ПЕТРОЛ АД.
Въпреки, че вече не е собственик на българския телефонен оператор МОБИЛТЕЛ (MТЕЛ), смята се, че руският мафиот Майкъл Чорни е запазил влияние в дружеството чрез връзките си с членовете на австрийския Мобилтел холдинг. Придобитата от австрийската банка BAWAG през 2002 г. компания Мобилтел бе продадена през юли 2004 г. в най-голямото по рода си ливъридж изкупуване в централна и източна Европа. Сделката беше планирана и осъществена през българското акционерно дружество БИДКО. БИДКО дели офис сграда с адвоката на Чорни ТОДОР БАТКОВ, който все още е член на борда на МТЕЛ,
Твърди се, че Батков и други представители на Чорни са оказали натиск върху българското правителство да отложи издаването на лиценз на БТК като трети мобилен оператор през юли 2004 г. И наистина, Върховният административен съд реши на15-ти юли 2004 г. да отложи старта на лиценза на БТК. Решението на съда показва, че Чорни все още контролира МТЕЛ, тъй като съдията, председателстващ състава на Върховния административен по случая БТК, отмени и решението на правителството за забрана на Чорни да влиза в страната.
Освен това Чорни има връзка с ЕМИЛ КЮЛЕВ (виж ДЗИ) чрез интереси си в ДЗИ БАНК (преди Росексим Банк), която е собственост на Кюлев. Тодор Батков беше член на борда на директорите на Росексим до 2003 г. Чорни също така поддържа влиянието си върху редица компании чрез прехвърляне на собствеността им на Батков. Тези организации включват футболния клуб ЛЕВСКИ, вестник СТАНДАРТ и хотел БАНКЯ ПАЛАС. Представител на ЛУКОЙЛ за България е ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ. Руската петролна компания се счита за най-големия корпоративен данъкоплатец в България. Тя контролира и руския износ на нефт за България. Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност.
M. (C) КОРПОРАЦИЯ АКБ. КОРПОРАЦИЯ АКБ ръководена от НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ (български гражданин, роден на 16-ти август 1959 г.), участва главно в приватизацията на държавни производства. Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция.
–––––––––––––- ПОЛИТИКА: ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ–––––––––––
8. (C) Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително правителството, парламента и съдебната власт. В опит да запази влиянието си, независимо от това кой е на власт, представители на OП правят дарения на всички основни политически партии. Тъй като тези личности са разширили дейността си в законния бизнес, те се опитват – с известен успех – да си купят място в коридорите на властта. По време на парламентарните избори през 2001 г., редица влиятелни „бизнесмени“ като ВАСИЛ БОЖКОВ и ЕМИЛ КЮЛЕВ силно финансираха и по всякакъв начин подкрепиха кампанията на НДСВ. В началото на мандата, през 2001 г., министър-председателят Симеон Сакскобургготски проведе среща на високо равнище с членовете на „Възраждане“, на която покани Илия Павлов, Васил Божков, и др., да станат част от „бизнес консултативен съвет „съветващ правителството. По-късно същата година Кюлев подпомогна и финансирането на успешната президентска кампания на лидера на БСП Георги Първанов.
9. (C) Ахмед Доган, лидер на младшия коалиционен партньор в правителството, присъства на погребението на Илия Павлов през 2003 г., без дори да прави опит да прикрие близките си отношения с убития председател на Мултигруп. По време на предизборната кампания през 2005 г., интересите на бизнеса свързани с ОП (включително ЛУКОЙЛ и ОВЕРГАЗ на Сашо Дончев), Божков, Кюлев и други разпространиха подкрепа и пари в целия политически спектър, като се фокусираха главно върху НДСВ и БСП, в опит да гарантират защита на интересите си, независимо от резултата от гласуването.
10. (C) Под нивото на националното правителство и ръководството на основните политически партии, ОП „притежава“ много общини и отделни членове на парламента. Това пряко участие в политиката – за разлика от подкупа – е сравнително ново развитие на българската OП. ДОБРОМИР ГУЩЕРОВ, един от основателите на „Възраждане“ и основен спонсор на БСП, спечели място в парламента от листата на БСП тази година. Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма. На общинско равнище, избор проведен по-рано тази година в град Свиленград на българо-турската граница доведе до пълното поглъщане на общинската администрация от личности, които полагат незначителни усилия да прикрият връзките си с могъщи контрабандни интереси. По същия начин, в регионалния център на Велинград, личности от OП контролират общинския съвет и кметството. Почти идентични сценарии се разиграха в половин дузина по-малки градове и села в България.
––- КОМЕНТАР ––-
11. (C) Въпреки постоянният натиск от страна на САЩ и ЕС, последните български правителства са направили много малко за ограничаване на наличието на организирана престъпност. В резултат на това ОП е увеличила влиянието си и е в състояние да действа буквално безнаказано. Българската общественост осъзнава корумпиращото влияние на ОП и е ясно, че хората са разочаровани от неспособността или нежеланието на правителствата им да се справят с проблема.
Ние продължаваме да предоставяме техническа помощ на реформистко мислещите елементи на българското правителство и съдебна система – и да говорим открито за необходимостта от борба с корупцията и организираната престъпност – но истинското политическо влияние по този въпрос принадлежи на ЕС. Забавяне на присъединяването на България ще бъде политически пагубно за новото правителство. Ако Европейският съюз използва това средство за да настоява не само за крайно необходимата основна съдебна реформа, но и за ефективното й прилагане, имаме основание за надежда, че през следващите години приливът ще започне бавно да се обръща срещу организираната престъпност.
ПАРДЮ

С този политически и икономически „елит“ сме за никъде.

Ако не вярвате прочетете и това
и това

Дали глобализацията ни е виновна,а?!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.