Матрица в матрицата

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Матрица в матрицатаВсе отлагах писането на този текст – но виждам,че участниците в този форум (и не само) не разбират една фундаментална фактология, за това къде живеем и какъв е статута на България.
Непрекъснато, всеки ден чета и виждам как,по голямата част от българите,казват: Няма държава. Управляващите не ни защитават.. или не си вършат работата.
Управляват ни бивша и настояща номенклатурна хунта със слугите им от ДС.

Тези били леви,онези били десни,трети и четвърти средни…
Това, или не знам си кое (в бъдещето ни) правителство, или някой си политик,или някакъв си месия – (по голяма кратуна от сегашната) щял бил да направил не знам си какво си?!

Вярвате в илюзии? Аз, НЕ!

Аз питам: Какъв политик? Коя партия? Кое правителство? На коя държава? Какво ще направи/ят?! Как ще го направят? Искат ли да го направят? Могат ли да го направят? Кога ще го направят?
Кой ще им разреши и кой ще ги контролира? В чии интерес ще бъде?
От тук идват всичките ни беди като народ! От незнанието, и от пълната липса, на елементарна правна култура!
Ние, винаги сме под нечие робство! И вината си е наша!
В момента: на еврейско иго! Замаскирано го наричат: европейски съюз.

Ние (българите) вече нямаме и държава!Точно така! Ние населяваме територия!

Ще започна с изясняването и тълкуването на това – що е то държава и има ли такава, наречена България!?

Държава

Държава е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото. Пръв понятието за държава („Stato“) въвежда италианския мислител Николо Макиавели в своето съчинение „Владетелят“.
Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения).

Продължението на това тълкуване, що е то държава – тук навлиза в силно манипулируема фаза! Не го правя аз! Ползвам Уикипедия,свободната енциклопедия.

Държавната (трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията.) власт се реализира чрез нейните органи (в България – президент, Народно събрание, Министерски съвет, местни органи, съдилища, прокуратура). Политическата система в България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

Последното е проформа. Има и нещо такова,но не съвсем. Това е едно дърво, не е цялата гора!
Обърнете внимание на думите – \“власт се реализира\“?!
Интересно, но аз винаги чувам обратното, от устите на самопровъзгласили се за \“политически елит\“ туземни администратори! Те му викат – упражняване на власт!

Я да видим, какво е определението за власт:

Власт е силно влияние, изразено в право и възможност за разпореждане и контрол, подчиняване на волята. Осъществяването на властта става по различни начини – някои са демократични, а други авторитарни. Особено място заема политическата власт, най-силният елемент на която се явява държавното управление с всичките принадлежащи органи. Съществуват съдебна власт, изпълнителна власт, представителна власт, икономическа власт, законодателна власт и други. Предпоставки и източници на властта могат да са пари, богатство, прочутост или знание.
Властта е мярка за способността на човек да контролира средата около себе си, включително и поведението на другите същества. Терминът власт е често използван като сила, възприемана като законна от социалната структура.

Става все по интересно:

Властта може да бъде лоша или несправедлива, но упражняване на властта се приема, като енденична за хората, като социални същества. Често изучаването на властта в обществото се приема като политика. Използването на властта няма нужда да включва принуда. В едната си крайност, тя много силно прилича на това което англоговорящите наричат „влияние”, въпреки че някои автори правят разлика между власт и влияние – средството чрез което се използва властта.

Продължавам с тълкуването:

 

Суверенитет

Държавният суверенитет (на френски: souverainete — върховна власт) е неотчуждаемо юридическо качество на независима държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност, висша отговорност и ценност като първичен субект на международното право; необходимо за изключителното върховенство на държавната власт и предполагащо независимост от властта на друга държава; възникващо или изчезващо по силата на доброволно изменения на статуса на независимата държава като цялостен обществен организъм; обусловено от правовото равенство на независими държави и стоящо в основата на съвременното международно право.

Суверенитетът е изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора (напр. нация или племе). Обикновено правителството или друго политическо представителство осъществява суверенните права, въпреки че в някои случаи тези права се упражняват от един човек. Монарх, който управлява суверенна държава, може да бъде наричан суверен на тази държава. Като понятие суверенитетът се определя като върховенство, независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и външните и работи. Основа на суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Суверенитетът е основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на ООН. Суверенитетът бива държавен, народен и национален.

Република

Република (на латински: res publica — „дело на народа, държавно дело, публични дела“) представлява форма на държавно управление (както и всяка страна, управлявана по този начин), при която върховната власт се осъществява посредством демократично избрани от населението органи и начело не стои монарх. С течение на времето терминът се развива и под република започва да се разбира именно форма на държавно управление, която е противоположна на монархията. В републиката държавният глава, който се нарича президент се избира за определен мандат и няма елемент на унаследяване. Правителството на една република има определени от конституцията (висшият писан закон) и другите закони на страната правомощия и задължения. Много от днес съществуващите държави са републики и имат именно такова управление. Всички граждани на една република са длъжни да спазват законите независимо от социалното си положение.

Републиката предполага избор на лица, които извършват управлението на държавата. Демокрацията, един пример за която е атинската демокрация, е директно участие на демоса в управлението. Идеята за демокрация не се припокрива задължително с тази за република. Републиканската форма на управление може да включва ограничена форма на демокрация, при която пълните и права се държат само от определена група хора. В някои случаи републиката се проявява и като диктатура. Гай Юлий Цезар е избран за консул на Рим, но Сенатът го провъзгласява за диктатор. Републиката може да е и тоталитарен режим – Хитлер е законно избран канцлер на Германия, но държавата приема тоталитарен характер. Държавите от бившия социалистически лагер са също форма на диктатура. Друг важен орган в републиката е парламентът.

Ето,че вече се доближаваме и до нашата си реалност.

 

Колония

Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение страна или територия на земното кълбо лишена от държавна самостоятелност, владение на чужда държава. Това е един от инструментите на империализма за разширяване на влиянието и териториите си. Колониите нямат независимо интернационално представителство и се управляват от малка прослойка, представители на колонизиралата територията държава.

Исторически причините за възникването на колониите са разнообразни:

Находища на полезни изкопаеми и скъпоценни камъни
Плодородни земи
Човешки ресурси, евтина работна ръка, предимно роби
Стратегическо местоположение

Така, сега на базата на горните тълкувания и определения да разгледаме въпроса – ние дали имаме държава?
България държава ли е?
Краткият отговор е НЕ!
НЕ съществува държава България!
Не съществува правно такова нещо като, държава България!!!
Ние нямаме суверен! Ние сме колония!
Нямаме собствена валута! – нашия лев (паричната единица на България),НЕ Е наш! Ние сме в валутен борд. Валутния борд е монетарна институция, която има изключително монополно право да емитира парични знаци при 100 % покритие с една относително стабилна и пълно конвертируема валута, наричана резервна валута, а страната на тази валута е резервна и при фиксиран валутен курс Валутния борд не регулира паричната база, а само паричната маса в обръщението, а също така не регулира и дейността на търговските банки.
Нашата централна банка, НЕ Е наша – тя е под пълният контрол и разпореждане на ЕЦБ и МВФ. Както и валутата ни! – Те ни контролират и заради това сме докарани до най-бедните в Европа!
Ние сме в тази мизерия защото нямаме собствена монетарна политика,наричана още парична политика, тя е едно от основните средства за макроикономическо регулиране. Чрез нея правителството и централната банка на държавата контролират предлагането,наличността и стойността на парите, както и лихвения процент.

Ако имахме: 1.държава 2.суверен 3.централна банка – която има изключителното монополно право да осъществява парична емисия, да регулира паричната маса в обръщението и чрез провеждане на парично кредитна политика да поддържа стабилност на паричната единица. В този случай знаете ли какво щеше да стане?
Това което всички (почти) ние искаме – да имаме държава,силна икономика,силна валута. Да бъдем една богата,здрава,независима и мъдра нация….

Опссс,пак се отнесох в \“Страната на Алиса\“… каква държава? каква централна банка?… какви пет лева.
Но да се върна в реалността:

Нашият парламент,правителство,президент и т.н. Са подчинени изцяло на еврейския съюз (европейски съюз)!
Нямаме собствено законодателство!
Нямаме независима съдебна система!
Нямаме държавни граници!
Нямаме войска. (Имаме милиция – вътрешна войска) която има една, единствена функция, да пази политическият режим от народа!
Нямаме и…т.н. списъка е безкраен – с думи прости – нямаме Нищооо!

Всички тези, така наречени държавни органи и институции за управление – са и де юре и де факто – туземната администрация на територията България!
Туземната администрация е подчинена изцяло на сходните еврейски администрации от EU!
Нашите туземни примати и кратуни – за които 90% от българите правят грешката да наричат –  \“управляващи\“ Имат само една функция и право – да се подчиняват и изпълняват заповеди,директиви,норми,разпоредби и т.н от УПРАВЛЯВАЩАТА ги администрация в Брюксел,Страсбург ЕЦБ…. Ако не го правят – има санкции и за тях!
Като същите са им разрешили, да си дерибействат на територията наречена България в \“приемливи норми\“ – разбирай – да ни крадат и правят на луди – според тяхната воля. Бащите национализираха! Синовете приватизираха! Внуците капитализираха!

Да разгледаме набързо как се ръководи този еврейски съюз:

ЕU – еврейския съюз – се подчинява ( това разбира се е за пред народа) на Договор от Лисабон.
Какво всъщност е този договор?
Това е УЖ неуспялия договор за европейска конституция – НО! Всъщност е точно това!!!
Името му не е конституция, а договор от Лисабон. Този договор има силата,функцията и приложението на конституция!
Добре е да си го намери всеки и да го прочете!
Ще ви се подредят и изяснят много добре нещата за които говоря тук!

Ние (имам предвид \“държавната\“ администрация) като колония(територия)на ЕU сме длъжни да се подчиняваме и изпълваме на така нареченото – Европейското право.
То е ГЛАВНО! и на ПЪРВО място пред местното!

Каква сила има то?

Евро Правото съдържа:

Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори

Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции

Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори

Съдебна практика – принципните решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право

В нашето народно събрание има отдел „Европейско право”
Какво мислите,че прави този отдел?

Официалната версия:

Подпомага Народното събрание във връзка с осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на ЕС:
Следи съответните политики на Европейския съюз и българското участие в процеса на вземане на решения по тези политики в Европейския съюз;
Подпомага дейността на постоянните комисии при изготвянето на доклади по проекти на европейски актове при осъществяването на наблюдение и контрол съгласно глава 10 от ПОДНС;
Прави предложения за включване на проекто-актове на Европейската комисия и други документи на ЕС в Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС;
Изготвя опорни точки за постоянните комисии на Народното събрание във връзка с осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на ЕС по актовете, които са включени в Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС;
При необходимост подготвя становища по въпросите на субсидираността и пропорционалността по проекти за актове на Европейския съюз;
Поддържа регистър на документите получени от Европейската комисия в Народното събрание ;
Подготвя ежеседмичен информационен бюлетин Евровести.
Подпомага постоянните комисии при хармонизирането на отделните законопроекти с действащото право на Европейския съюз.
При поискване изготвя за председателите на постоянните комисии и парламентарните групи, справки, сведения, сравнително правни анализи, информации, анотации и др. свързани с европейското право и/или законодателството на страните–членки.

Лелеее,това даже и аз като го чета имам чувството,че става въпрос за правна кантора наета от някой друг….

Уж бяхме – Парламентарна република?
Парламентарната република е форма на държавно управление, при която начело на държавата е избрано длъжностно лице, назначено с определен мандат.
Водеща роля има парламентът……

Темата е дълга и не ми е възможно, да кажа всичко което искам,но и това което успях – смятам,че е добра основа за всеки интелигентен, и мислещ човек да потърси повече информация и да си изгради \“правилната\“ структура.
Бедата е в липсата ни, на информация и на унищожаващата ни като народ – пасивност и наивност!
Ще ви дам една \“кристална топка\“ да ясновидствате – действията на туземната администрация –  Евро директиви. Ако ги следите ще успеете да \“предвиждате\“ всички ходове и най вече покачването на цени и ограничения на свободата ни – последната е споразумението за борба с фалшификатите АКТА!
Предстоящото повишение на цената на тока с минимум 15% (максимум 25%) от 1 юли,аз го зная от преди шест месеца…
Знанието е сила – това е добрата страна,но има и лоша – няма връщане назад!

\“България ще се съобразява с решенията, взети в Брюксел\“ – Бойко Борисов,министър-председател на Република България.

„Истински пригодна тоталитарна държава ще бъде онази, в която всемогъщата изпълнителна власт ръководи население от роби, които не е необходимо да бъдат насилвани, за да се подчиняват, защото те ще обичат своето робство.”
Олдъс Хъксли

P.S. Наясно съм,че написаното не е лесно да се разбере от веднъж като материя. Може би малко е хаотично,но се помъчих да го представя в сбит формат – информацията по тези въпроси е много голяма като обем..
Надявам се повече хора да си размърдат гънките и да видят реалността в която живеем!

Като автор на написаното – давам право на всеки, който желае да го пиратства, копира и разпространява на воля!!!

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.