ЧИНОВНИЧЕСТВОТО – ПЪЛЗЯЩИЯТ МУХЪЛ ПО СГРАДАТА НА ДЪРЖАВАТА

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
1

ЗА ПОЛЗАТА И ВРЕДАТА ОТ ПРОГНОЗНОТО ТОПЛОСЧЕТОВОДСТВОСигурен съм, че всеки от обществено-активните и здравомислещи читатели би привел стотици примери от собственото си битие, потвърждаващи заглавието.

Тук, обаче, аз ще акцентирам върху чиновниците от топлодоставянето и топлорегулацията.

Естествено, ще се позова на примери с данни и факти. Не са нужни дълги и подробни факти за доказване, че софиянци страдат под бремето на непосилните сметки на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, наричана по-нататък за краткост „ТОПЛОФИКАЦИЯ“. Още тук, а и за в бъдеще, ще подчертавам, че помесечните сметки са ПРОГНОЗНИ, така, както ги предоставят прогнозистите от ТОПЛОСЧЕТОВОДИТЕЛЯ ТЕХЕМ Сървисис ЕООД, по-нататък за краткост „ТЕХЕМ“. И накрая на отоплителния сезон, както е известно, се представя т.н. ИЗРАВНИТЕЛНА СМЕТКА. Още отсега мога да се обзаложа дали ще се намери някой щастливец да обяви, че при „изравняването“ е получил надплатеното, а не е уведомен, че има да дължи!

Трябва да се акцентира и на известния факт, че сметките на клиентите на ТОПЛОФИКАЦИЯ се формират от произведението на количеството получена топлоенергия, в Мвтч и цената на един Мвтч енергия, в левове.

Да направим един кратък преглед по месеци и години на последния отоплителен сезон от 01.05.22 до 30.04.23 на примера на собствената ми консумация на енергия само за топла вода.

 

Топлинна енергия за подгряване на вода

Количество, Мвтч

Единична цена/ Мвтч

01.05.22 – 31.05.22

0.65858

98.480

01.06.22 – 30.06.22

0.65858

98.480

01.07.22 – 31.07.22

0.50273

137.860

01.08.22 – 31.08.22

0.48652

137.860

01.09.22 – 30.09.22

0.50081

137.860

01.10.22 – 31.10.22

0.50273

137.860

01.11.22 – 30.11.22

0.50273

137.860

01.12.22 – 31.12.22

0.50273

137.860

01.01.23 – 31.01.23

0.50273

137.860

01.02.23 – 28.02.23

0.50273

137.860

01.03.23 – 31.03.23

0.50273

137.860

01.04.23 – 30.04.23

0.50273

137.860

 

Нека продължим и след края на предишния отоплителен сезон, та досега.

 

01.05.23 – 31.05.23

0.50273

137.860

01.06.23 – 30.06.23

0.46922

137.860

01.07.23 – 31.07.23

0.41116

137.930

01.08.23 – 31.08.23

0.45684

137.930

01.9.23 – 30.9.23

0.50081

137.930

От табличните данни могат да се направят следните изводи:

 

През май и юни 2022 г. цената на топлинна енергия за подгряване на вода е 98.480 лв/Мвтч. За тези два месеца доставената топлоенергия е 0.65858 Мвт. на месец. От юли 22 г. до юни 23 г. цената е 137.860 лв/Мвтч. Доставената енергия е приблизително 0.50 Мвт. на месец. От юли 23 г. и досега цената вече е повишена на 137.930 лв/Мвтч. Повишено е и количеството доставена енергия, респ. повишени са и сметките. Конкретно помесечно от юли до септември е начислено енергопотребление в Мвтч 0.41116 – 0.45684 – 0.50081 съответно! Напомням, че за въпросните последни три месеца консумацията на енергия е за подгряване на вода – по прогнозни данни на ТЕХЕМ! И няма енергоконсумация за отопление – респективно няма и т.н. „сградна инсталация“ – един напълно измислен фактор! Защото за „сградна инсталация“ не аз трябва да плащам на ТОПЛОФИКАЦИЯ, а тя на мен трябва да прави отстъпка заради това, че аз отоплявам сградата, както и за това, че трябва да ми плаща наем, че отоплителните тръби преминават през моя имот.

И още нещо: Защо ТЕХЕМ, а от там и ТОПЛОФИКАЦИЯ, работят с ПРОГНОЗНИ ДАННИ!? Конкретно за топлата вода проблемът се решава рационално чрез обикновена комуникация със СОФИЙСКА ВОДА! За всеки имот там консумацията на вода се отразява или чрез т.н. „самоотчет“ ежемесечно, или чрез инкасо. Имам реалното съмнение на примера с „прогнозирането“ на водата, че това е един фин начин за увеличаване на сметките на потребителите, а пък за отоплението вероятно е валидна народната поговорка „куче влачи – диря нема“!

Сега да се спрем на проблема с определяне на единична цена в Мвтч, което е право и задължение на топлорегулатора КЕВР. Интересно е да се разберат мотивите на чиновниците в КЕВР, които очевидно са всестраннокомпетентни, защото са с експертиза освен по топло – , и по електроенергетиката, природния газ и водата. Или пък щатът там е такъв, че има и от тия, и от ония!

Става ясно, че цената на топлоенергията се определя от КЕВР по заявления от ТОПЛОФИКАЦИЯ според Наредба № 5 от 23.01.2014 г. Няма да акцентирам върху доста старичката наредба, разработена от чиновниците от КЕВР; който желае, може да се запознае с текста на адрес:

https://www.dker.bg/uploads/normative_docs/naredbi/Naredba_5_22052020.pdf.

Достатъчно е да се каже, че даже омбудсманът своевременно е възразил за цените по тая наредба!

Нека сега да вземем конкретен пример. Да се спрем на горната таблица трета колона, първи ред.

Със свое РЕШЕНИЕ № Ц – 26/01.07.2021

(https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2021/res-c26-2021.pdf)

по Заявление (вх.№ Е-14-01-16/ 07.04.2021) за утвърждаване на цена на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ЕАД, КЕВР е утвърдил еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 98.48 лв./MWh. Постъпилото становище от Омбудсмана на Република България, с което се възразява срещу поисканото увеличения от „Топлофикация София“ с 15%, респ. повишението на цените на топлинната енергия, КЕВР не е уважил.

Останалите числови данни в горната таблица, колона трета, всеки, решил да си загуби времето, може да провери на адрес:

https://www.dker.bg/bg/resheniya/

Визуална представа за повишението на цената от „Топлофикация София“ може графично да се представи на Фиг.1.

Визуална представа пък за повишението на начисленото количество топлоенергия от „Топлофикация София“ за топлите месеци от юли до септември тази година графично се представя на Фиг.2.:

Явно е, че за повишаването на сметките на потребителите Топлофикация си играе и с цените, и с количествата доставена топлоенергия.

Въз основа на приведените данни, съчетани и с други подробни мои изчисления, съм депозирал в указания срок своята РЕКЛАМАЦИЯ до Управителя на ТЕХЕМ, така, както е посочено във фактурата на Топлофикация, и ВЪЗРАЖЕНИЕ-РЕКЛАМАЦИЯ до Централно управление на самата Топлофикация. Искането ми и в двата документа до двете предприятия, изложено накратко, е коригиране на нереално отразената в Изравнителната сметка моя енергийна консумация, респ. искането за доплащане – дали заради някакви вариации в манипулативно нанесените и необосновани данни или като плод на погрешни изчисления.

 Фиг.1. Повишение на цената от ТоплофикацияФиг.1. Повишение на цената от Топлофикация

Фиг.2. Повишението на начисленото количество топлоенергияФиг.2. Повишението на начисленото количество топлоенергия

Исканията и в двата мои документа базирам на следните факти и обстоятелства:

– Единственият търговски уред е топлият ми водомер. Той се отчита на края на отоплителния период. Но в таблицата на ТЕХЕМ „Приложение към индивидуална справка“ фигурират помесечни данни, явно нагласени и изсмукани от пръстите на чиновника, тъй като никой помесечно не е отчитал консумацията на топлата ми вода!

– Двата мои топлоразпределители на радиаторите ми също не са търговски уреди. Отчетените от тях показания в единици се използват при изчислителните процедури за определяне на моя дял от общо получената топлинна енергия. Помесечно нанесените в таблицата данни не съответстват на моите изчисления и това е основание за допускане или на недобросъвестност, или на неграмотност на отчитащите или изчисляващите чиновници.

– За така наречената „Сградна инсталация – СИ“ е писано много. Явно е, че единствените реални стойности са общият отопляем.обем и отопляемият обем на имота ми – вероятно по данни от строителната документация. Всякакви чиновнически опити за изчисления на някакво помесечно СРС за СИ фалират, защото и помесечната енергия за СИ не е измеряема величина, така, както не е измеряема величина и Общата Енергия за СИ!

 

Е, не мога да си кривя душата – чиновниците и на двете предприятия са приели и завели моите документи и са ми пратили писма с входящите им номера.

Конкретно вх. № на ТЕХЕМ е 23040244/31.8.2023г, а на Топлофикация – вх. № Г-15719/31.08.2023 г. И дотук свършват добрите ми думи за чиновниците на двете предприятия!

Защото от ТЕХЕМ изобщо не получих отговор. Явно там никой не е имал и намерение да прави корекция – т.н. „Втора изравнителната сметка“ – на моята енергийна консумация и начислените за „доплащане“ суми, камо ли пък да се връща надвзетото!

Софийска Топлофикация ми прати отговор напълно формален, без нито един конкретен факт. Срамно е да се чете този отговор, още по-срамно е, че Софийска Топлофикация не се поколеба да прикачи към приходите си една лихва! Независимо, че е указано във ф-ра № 1027829925/31.07.2023 г. срок за плащане 14.09.2023 г., срокът не трябва да тече по време на рекламацията! Въпреки това плащането ми на 13.10.23 се оказа с начислена лихвата!

Прилагам отговора на Топлофикация от 15.09.23 без изменение, за да може всеки читател да се направи сметка относно нивото на чиновническия формализъм:

 

Относно: В отговор на заявление с вх. Nо Г-15719/31.08.2023 г.
Уважаеми господин Вучков,
     Във връзка с полученото в „Топлофикация София“ ЕАД заявление, регистрирано в деловодната ни система под горния вх. Nо Г 15719/3 1.08.2023 г. Ви информираме следното:
За своята дейност „Топлофикация София“ ЕАД прилага разпоредбите на действащото законодателство и нормативни разпоредби в областта на енергетиката – Закон за енергетиката, Наредба за топлоснабдяването и пр„ с еднаква сила за всички свои клиенти.
В горната връзка и в отговор на въпросите относно коректността на издадената фактура за Вашия имот Nо 1027829925/31.07.2023 г. Ви уведомяваме, че след извършения отчет на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, дружеството ни издава кредитни известия за стойността на фактурите, които сте получили през отчетния период и обща фактура за потребеното количество топлинна енергия, определено на база изравнителните сметки.
Стойността на общата фактура се формира като разлика между реалния разход на топлинна енергия и платените суми за периода.
Издадената в м. юли 2023 г. обща фактура за Вашия имот е със сума за плащане в размер на 70,62 лв. и е формирана, както следва:

– прогнозно начислени суми през периода от м. май 2022 г. до м. април 2023 г. — 1612,81 лв.;
– реален разход на топлинна енергия — 1683,43 лв.;
– извършени плащания — 1612,81 лв.

 

Посочените стойности от общата фактура са с включен ДДС.
По отношение начисления ДДС в общите фактури, бихме искали да поясним, че въведената за една година антикризисна мярка, с която ДДС на централното отопление бе намален от 20% на 9% , изтече на 01.07.2023 г. Това даде отражение върху приложимата ДДС ставка към датата на издаване на общата фактура и резултата от изравнението на потребената и прогнозната енергия.
Във Вашият случай има потребена енергия в повече от прогнозно начислената за съответния ценови период и се прилага ДДС ставка, приложима към датата на Общата фактура. В тази връзка поясняваме, че горепосочената фактура Nо 1027829925 е с дата на издаване (данъчно събитие) 31.07.2023 г. и съответно е с 20% ДДС.
При формиране на начислените суми следва да се има предвид и промяната на цената на топлинната енергия, като считано от 01.07.2022 г. еднокомпонентната цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови и стопански потребители на „Топлофикация Страница 2 София“ ЕАД е увеличена на 137,86 лв./ МВтч без ДДС. За сравнение цената от 01.07.2021 г. е 98,48 лв./Мвтч без ДДС, а цената от 01.72029 г е 82,09 лв./Мвтч без ДДС.
При необходимост от допълнителна информация, бихте могъл да се свържете с експертите на дружеството на информационния ни телефон 0700 11 111 или на електронен адрес info@toplo.bg

 

Нарочно не пиша името на чиновничката, за да не я излагам пред читателите, но не мога да не спомена, че тя се е подписала като „Директор дирекция клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“

 

Както някой би възкликнал: Боже, Боже, какви директори има!

Сега вече е ясно, че при моята клиентска неудовлетвореност на РЕКЛАМАЦИЯТА до ТЕХЕМ за преизчисление на потребената топлоенергия и моето ВЪЗРАЖЕНИЕ-РЕКЛАМАЦИЯ до Топлофикация за коригиране на сумата, изискуема за доплащане за топлоенергията ми, не ми остава друга възможност, освен да сезирам с ЖАЛБА органа, утвърдил цената на топлинната енергия на „Топлофикация София“ЕАД – един от двата компонента за увеличаване на сметките на потребителите, а именно – КЕВР.

Нямам намерение да усложнявам и утежнявам изложението с цитиране на текста на жалбата ми – той се базира на написаното по-горе, макар и в доста съкратен вид.

Но ще дам без всякакво изменение отговора на КЕВР:

 

„Във връзка с постъпила в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) Ваша жалба, бихме желали да Ви информираме за следното:

Правилата за разпределението на топлинната енергия в сграда – етажна собственост по системата за дялово разпределение са определени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването (Наредба за топло-снабдяването).

На основание § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за топлоснабдяването, министъра на енергетиката може да дава указания по прилагането ѝ.

С оглед на гореизложеното потребителите, които възразяват срещу размера на начислените им суми за разпределена топлинна енергия при прилагане на системата за дялово разпределение на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, трябва да изпращат жалбите си за проверка първо към съответното топлопреносно предприятие. При наличие на сключен писмен договор по реда на чл. 140, ал. 5 от ЗЕ между потребителите на топлинна енергия и лицето, извършващо услугата дялово разпределение в сградата – етажна собственост, рекламациите по договора следва да се отправят към последното. 

В случай че жалбоподателят не е удовлетворен от отговора на съответното предприятие, той може да отправи жалбата си по компетентност както следва:

1. към министъра на енергетиката – относно прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на подаването на топлинна енергия и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия;

2. към съда – при имуществени спорове между страните по договора за продажба на топлинна енергия.“

 

Човешкият ум трябва да блокира при четене на горния текст – апотеоз на чиновническата безскрупулност, бездушие, формализъм! Към това ще добавя и изходни данни:

Моята жалба (озаглавена МОЛБА) съм изпратил по електронната поща в понеделник, 16.10.23 в 17:19 часа на два електронни адреса на КЕВР. Чиновникът, явно от Общо деловодство, е препратил писмото ми на 17 октомври 2023 г. в 9:48:21 на чиновника от „Jalbi_elektro_toplo“, който ми е пратил горния отговор на 17.10.2023 г., 11:45 ч. Излиза, че топлочиновникът в рамките на времевия период от 9:48:21 до 11:45 ч. се е запознал с моя текст, изтеглил е и е прочел придружените пет аташирани файла, а именно: ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ(ФАКТУРА) № 1027829925–ОРИГИНАЛ на Софийска Топлофикация; Индивидуална справка за отопление и топла вода – Първа изравнителна сметка на ТЕХЕМ (втора така и не последва!; ВЪЗРАЖЕНИЕ до Софийска Топлофикация; РЕКЛАМАЦИЯ доТЕХЕМ; ОТГОВОР от Софийска Топлофикация и е намерил време да ми напише и прати отговор!

Те на тоя чиновник трябва да се вика „изкуствен интелект“! Оставам настрана съвета му да реша въпроса си с обръщане към министъра на енергетиката и към съда!

У мен, обаче, буди недоумение въпроса дали пък аз случайно не съм попаднал точно пък на калпави чиновници в КЕВР?! Защото на сайта на КЕВР има цял куп благодарствени писма (виж линка https://www.dker.bg/bg/za-kevr/blagodarstveni-pisma.html)! И какви и кои ли са били тия чиновници, които не са препращали жалбоподателите към министри и съдилища, а към съответните комисии на КЕВР! Желаещите да се запознаят с тия благодарствени писма могат да го сторят от горния линк!

А на нас, потребителите, не ни остава друго, освен да чакаме поредното Заявление за утвърждаване на цена на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ЕАД, а чиновник на КЕВР да не отпрати заявлението до министри и съдилища, а да се утвърди исканата по-висока цена с мотив за новата международна ценова конюнктура и международното положение.

А също така да се надяваме обещаното от новия кмет при предизборната кампания оздравяване на „Топлофикация София“ ЕАД и опрощаване на повече от 1.5 милиарда дълг. Тогава май действително ще трябва да се обърна към съда да ми бъде опростен и моят дълг!

 

 

 

1 коментар

  1. Прав си колега. Както винаги. По мое мнение бомбата с централното отопление в София беше заложена отдавна, когато в първите „демократични години“ разрешиха на софиянци да се отказват от него (90% от отказалите се продължиха да го ползват), след това въведоха топлинните счетоводители и прочие. Софийската топлофикация е в един порочен кръг, и който казва, че може да я оправи – лъже! Съгласен съм, че чиновничеството в България е „пълзящ мухъл“, но в конкретния случай вината едва ли е само негова. Желая ти хубав ден!😊

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.