Бюджетът на отбраната – начин на (зло)Употреба

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

За военните сделки – искрено и счетоводно, Серия – I

 На основание чл.40, ал.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол
и чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция 12 бр. доклади са
предоставени на прокуратурата поради съмнение за наличие на данни за
престъпления.
Към 31.12.2006г. служителите от дирекция „Финансово-контролна дейност“
извършиха комплексни и тематични одити и проверки относно спазването на
финансовата и договорната дисциплина и управлението на имуществото в следните
структури:
1 Дирекция „Военна инфраструктура“; 
2 Дирекция „Управление на доставките“;
3 Изпълнителна агенция „Държавна собственост на МО“;
4 Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО“;
5 Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“
6 Национален военноисторически музей;
7 170 бр. поделения от комплекта на Генералния щаб на БА, на Сухопътните,
Военновъздушните и Военноморските сили.
При извършените одити и проверки през 2006 г. са установени финансови
нарушения в общ размер 4 536 333 лв., от които:
1 липси и вреди – 1 183 803 лв.
2 други финансови нарушения – 2 685 488 лв., в т.ч., загуби, задължения,
несъбрани вземания и задължения.
3 незаведени на отчет материални средства за 667 042 лв.
На основание чл.29, ал.1, т.2 от Закона за държавния вътрешен финансов
контрол и чл. 21 от Закона за държавната финансова инспекция са съставени 13
броя актове за начет срещу длъжностни лица на обща стойност 375 847 лв., които са
изпратени до съответно до съда или до прокуратурата. По време на проверките от
виновните длъжностни лица е потърсена пълна или ограничена имуществена
отговорност и същите са възстановили на бюджета на МО 77 160 лв. В резултат на
финансовите одити и проверки за установените 883 252 лв. липси, други вреди,
вземания и неустойки са предприети необходимите законови действия,
включително и завеждане на съдебни искове.
Дирекция „Военна инфраструктура“- МО:
През 2005г. са сключени 59 договора на обща стойност 19 177 736.42 лв.,
от които 6 договора са сключени с Консорциум „АиР груп“ и фирмите от същия
консорциум – „Суперстрой Инженеринг` ЕООД и „КИПС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на обща
стойност 10 323 372.14 лв., което представлява 53.83 % от стойността /19 177 736.42
лв./ на всички сключени през 2005г. договори за строителство. От това следва, че
изпълнението на най-големите и скъпо струващи строежи на обекти от
строителната програма на Министерство на отбраната и БА за 2005г. е
договорено с бивш директор на дирекция „Военна инфраструктура“ и неговия
брат.
В нарушение на разпоредбите на чл. 42, т. 3 от ЗОП, т. 5.3. от
утвърдената от министъра на отбраната документация за участие договор № ВИ
06-50\31.10.2005г. за обект „1183/4 – Изграждане на нова производствена сграда за
производство на карти по стандартите на НАТО в под. 24430″ – гр. Троян е сключен
без представен от изпълнителя Консорциум „АИР ГРУП“ гр. София документ за
внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата му
стойност, която съгласно т. 7 от раздел VI на същия е 374 591 лв. В нарушение на
чл. 41, ал. 3 от ЗОП договорът е сключен след изтичане на едномесечния срок от
обявяване на решението на възложителя за определяне на изпълнителя на
обществената поръчка. Допускането само на една фирма, в случая Консорциум „АИР
ГРУП“ с водещ съизпълнител „СУПЕРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД до участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка и липсата на конкуренция е
довело до по-високи цени на отделните видове работи от средните за страната.
Също така на фирмата са изплатени през 2005г. 869 867.78 лв. само за направени
доставки на материали без да са извършени договорираните СМР.
Доставеното от фирма „АСЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – гр. София по договор
ВИ-06-2/24.03.2005г. за вътрешно обзавеждане за обект 1061/БК „Ремонт на битов
корпус“ в под. 34630 – Доброславци е значително оскъпено и стойността му не
отговаря на вложените в него труд и материали. Срокът на банковата гаранция на
фирма „АСЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – гр. София е изтекъл 5 дни след започването на СМР,
поради което интересите на МО до приключването на обекта са оставени незащитени.
За изпълнение на обект Ж5/55″Жилищен блок с 38 апартамента за
служебно ползване – непредвидени и надвишени количества СМР“ – Карлово е
проведена процедура на договаряне с покана по чл.53, ал.1, т.10 от НВМОП без да са
посочени конкретно непредвидените обстоятелства за извършването на
допълнителни и надвишаващи СМР от същия изпълнител. При провеждането на
преговори с кандидата ДП“Строителство и възстановяване“ комисията за водене на
преговори, в нарушение на т.ІV.2 от поканата за участие е допуснала кандидатът
да завиши окончателната единичната цена по позиция 41 от ценовото
предложение с 22826.79 лв. в сравнение с договорираната в основния договор
цена за същия вид СМР.
При проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
договаряне с покана за изпълнение на обект 1036/ТЧ, ВТ – поделение 34340, Горна
Баня, кандидатът „Суперстрой инженеринг“ЕООД, съгласно т.2.4 от документацията за
участие е представил изискуемите удостоверения с фирмена заверка, а не в оригинал
или копие с нотариална заверка. По този начин, комисията за водене на преговори
е опорочила процедурата като неправомерно е допуснала кандидата
„Суперстрой инженеринг“ЕООД до преговори, вместо да го отстрани, на
основание чл. 21, ал.1, т.3 от НВМОП. Също така, в нарушение на чл. 32, ал.1, т.1 от
НВМОП към момента на подписване на договора от кандидата са представени
удостоверения от компетентните органи по чл.47, ал.6 от ЗОП с фирмена
заверка, вместо в оригинал или нотариално заверени копия.
По договор за строителство № ВИ-06-7/01.04.2005г. с „ПОНС ХОЛДИНГ“
АД за изпълнение на обект 1361/ І тр.п. „Реконструкция на сграда за нов щаб и
медицински пункт“ в поделение 48940, Бургас до края на 2005г. са изпълнени СМР
в размер на 155490.06 лв. или само 22% от договорираната стойност.За забавата в
изпълнението с повече от 7 месеца е удържана неустойка общо в размер на
6540.65 лв. само върху изпълненото със закъснение СМР, а не върху целия
остатък от неизпълнени строително -монтажни работи.По същият начин по
договор за строителство № ВИ -06-14/10.06.2005г. с „Неокон инженеринг“ ЕООД на
обект 2479/ХБ – „ Реконструкция на хранителен блок „ в поделение 44510 – Бояна са
извършени строително – монтажни работи на стойност 58586.03 лв., което
представлява само 12.6% изпълнение на договорираните СМР на обща стойност
463456.98 лв. В рамките на 2005г. от заложените в титулния списък 475458 лв. за
изпълнение на обекта са усвоени 103456.98 лв., или 21.8%. За допуснатото повече
от 8 месеца просрочие от изпълнителя е удържана неустойка общо в размер на
6953.22 лв., или 1.5 % от стойността на целия договор. Ниският размер на
санкцията е в следствие на заложените в договора за строителство клаузи за
събиране на неустойка само върху стойността на неизпълненото СМР, което не
мотивира фирмите да спазват сроковете за изпълнение на договорираното
строителство.
В нарушение на чл. 17 ал. 4 от ЗОП договорът за строителство № ВИ №
06-5130.03.2005г. с „Кипс инженеринг“ ЕООД за обект 1099/ПЦ – „Реконструкция на
парна централа № 2 в ОУК „Чаралица“ е сключен два месеца по-късно от
нормативно определения за това срок. В нарушение на т. 3 от раздел ІV на
договора, изпълнението на строителството е спряно на 09.06.2005 г. с Акт обр. 10,
по нерегламентирани в договора причини. По този начин, представителят на
Възложителя неправомерно е удължил срока на изпълнение на обекта и
респективно не са начислени предвидените в договора неустойки за забава.
Съгласно сметка обр. 22 без дата, подписана от Сийка Найденова от името на
Възложителя са изплатени на „Кипс инженеринг“ ЕООД разходи за СМР – външен
канал без същите да са включени в количествено стойностната сметка –
приложение № 1 към договора като по този начин неправомерно са изплатени
строително монтажни работи в размер на 11213.69 лв.
В нарушение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от НВМОП назначената
комисия за избор на изпълнител по договор № ВИ – 06-52/02.11.2005 за
изпълнението на обект „1099/Бл. 4 – Реконструкция на щаб и битов корпус в
поделение 18270,“Чаралица“ е класирала на първо място кандидат, който не е
предложил икономически най-изгодната оферта. С дейността си комисията е
нарушила целта и принципите, заложени в чл. 1 на ЗОП за ефективност при
разходването на бюджетните средства като е класирала на първо място
„Суперстрой инженеринг“ ЕООД с предложена цена от 1765326,02 лв. с ДДС и
срок на изпълнение 65 календарни дни, и е отхвърлила по формални причини
икономически по-изгодните оферти на другите кандидати.
В нарушение на чл. 32, ал.1 т. 2 и чл. 26, ал. 1 от НВМОП, договорът за
строителство № ВИ 06-52/02.11.2005г., е сключен без изпълнителят „Суперстрой
инженеринг“ ЕООД да е внесъл задължителната гаранция за изпълнение на
договора в размер на 88 266.30 лв.
От неизвършени и неправомерно заменени СМР по договор № ВИ –
06-15/21.06.2005г. с фирма „Строителство и монтаж“ ООД – гр. Раднево за обект
2225/А – „Реконструкция на централен корпус“ в поделение 42130 – Боровец е
нанесена вреда на МО в размер на 38 425.75 лв. с ДДС.
Към 17.05.2006г. в дирекция „Военна инфраструктура“ не са получени
годишните счетоводни отчети за 2005г. на дружествата с най-големи финансови
проблеми. -„Терем“ ЕАД и „Интендантско обслужване“ ЕООД. Отдел „Търговски
дружества“ не е подготвил финансовите анализи за дейността на тези
дружества, както и становища с конкретни предложения относно бизнес
задачите и бизнес програмите им за 2006г. Респективно не са предприети
навременни и оптимални действия от страна на отдел „Търговски дружества“ за
преодоляване на лошото им финансово състояние в предвид обстоятелството, че
полугодието на годината изтича.
Установи се, че по договор за наем № ВИ-32-15-/07.09.2004г.,
сключен с фирма ЕТ „Ели-Славка Стефанова“ и прекратен през месец май 2005г.
има. неизплатени задължения от наемателя с произход неплатени консумативи и
неплатен наем от 2004г. и 2005г., които заедно с лихвите са в размер на 56 428,58 лв.
На одита не се представиха писмени документи от Д „ВИ“ за сезиране на
компетентните органи за завеждането на граждански иск пред съда.
С писмо, рег. № 21-10-22/25.09.2006г. директорът на дирекция
„Военна инфраструктура“ информира дирекция „Финансово – контролна
дейност“ за предприети действия по отстраняване на констатираните
нарушения на ЗОП и договорната дисциплина в одитния доклад.
СТРУКТУРИ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МО“:
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ – СОФИЯ:
Във връзка с дейността на ТД София по стопанисването на
предоставените недвижими имоти се установи по счетоводни данни, че извършените
разходи са в размер на 5 394 877 лв., а реализираните приходи са в размер
на 4 184 971 лв., или извършените разходи са с 1 209 906 лв. повече от
постъпилите приходи. Месечните лимити за разход на ТД София за 2005г. и първото
полугодие на 2006г. са утвърждавани и разходвани в нарушение на финансовата
дисциплина и Бюджетните указания по разходването на бюджета на МО за 2005г. и
2006г.
Националния военно исторически музей (НВИМ) – гр.София е сключил
седем договора с фирма „Арка ЛТД“ООД на обща стойност 814828.20 лева.,
съгласно които са изплатени авансово 50 % от стойността и на практика НВИМ е
извършил кредитиране на частното дружество и не е защитил финансовите си
интереси.В нарушение на чл.356, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагането на
система за финансов мениджмънт в МО, през 2005 година, НВИМ е извършил
авансови плащания в общ размер на 55938.90 лева, като е кредитирал частна фирма
„Арка ЛТД“ООД.
В нарушение на чл.26, ал.3 и чл.27 ал.1 от НВМОП в договори №№
1-185/14.04.2005г. и 234/27.05.2005г., сключени с „Арка ЛТД“ООД, не е заложена
клауза, респективно не е внесена гаранция за добро изпълнение.
В нарушение на заложени клаузи в шест договора с фирма „Арка ЛТД“ООД
не е удържана неустойка в размер на 52106.94 лева за забавяне изпълнението
на доставките.
От НВИМ са изплатени неправомерно на фирма „Арка ЛТД“ООД в повече
21580 лв., след подписано допълнително споразумение по приклбючени и разплатени
договори и по този начин не са защитени интересите на музея.
В нарушение на чл.175 от Бюджетните указания по разходването на бюджета на
МО за 2005 г. са извършени авансови преводи в размер на 50 % от стойността на СМР
и по този начин НВИМ – София е кредитирал частна фирма СД „Турна – Петков
и Сие“ за сметка на бюджета си.
НВИМ е сключил четири договора за съвместна дейност с външни
организации, които представляват прикрити договори за наем при отдаване на
частни фирми на площи от недвижим имот и движими вещи на музея.
На основание изложеното може да се направи обобщение относно
по-съществените нарушения на финансовата и договорната дисциплина в
структурите на централната администрация, агенциите и други второстепенни
разпоредители както следва:
– Продължава практиката от предходни години, в нарушение на чл. 12 от
Закона за устройството на държания бюджет и чл. 356, ал. 2 от Правилника за
прилагането на система за финансов мениджмънт в МО да се извършват
авансови плащания в края на отчетния период по сключени договори, със срок
на изпълнение през следващия отчетен период, като по този начин се
кредитират неправомерно частни структури с бюджетни средства.Така при
одитите през 2005г. са установени извършени авансови преводи от дирекция
„Управление на доставките“ в размер на 7 296 513 лв., от дирекция „Военна
инфраструктура“ – 2 138 021лв. и от НВУ“ В. Левски“ – 58 902 лв.
– В нарушение на чл.80, ал.8 и чл. 82, ал. 12 от Правилника за прилагането
на система за финансов мениджмънт в МО, служителите на дирекция
„Управление на доставките“ и дирекция „Военна инфраструктура“ не
упражняват ефективен контрол по спазването на договорираните срокове и
качество на изпълнение.
– Констатирано е, че не се предприемат своевременни мерки за събиране
на дължими неустойки от фирмите – изпълнители на обществени поръчки в т.ч.:
за дирекция „Управление на доставките“ несъбраните неустойки възлизат на 153
962 евро, 57 360 щ.д. и 94 730 лв.; за дирекция „Военна инфраструктура“ – 16 467
лв. и за ИА“ Държавна собственост на МО“ – 26 777 лв.
– В нарушение разпоредбите на Закона за обществени поръчки от
дирекция „Управление на доставките“ са предложени на министъра на
отбраната за подпис проекти на договори с фирми-изпълнители без
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Подписвани са
допълнителни споразумения по договори, с изтекъл срок на действие, с цел не
провеждане на процедури и заобикаляне на нормативната уредба. За голям
брой договори са подписани по няколко допълнителни споразумения, с което
неправомерно са променени техните първоначални параметри (стойност и срок
на изпълнение), за които изпълнителите са спечелили обществената поръчка.
– Допуснато е служители на дирекция „Управление на доставките“ и
дирекция „Военна инфраструктура“ да не представят проекти на договори за
извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори преди
поемането на задължение, в нарушение на МЗ №ОХ-720/10.12.2003 г.
– В нарушение на чл.356, ал.2 , чл.12, ал.3 и чл.15, ал.5 и 7 от Правилника за
прилагането на система за финансов мениджмънт в МО, дирекция „Планиране и
управление на бюджета“е съгласувала проекти на договори за доставки и
услуги, преди министърът на отбраната да утвърди предложените промени в
Единния материален план на МО за 2004г.
– В нарушение на чл. 18 т.5 и чл. 30 ал. 2 от ЗОП е допуснато подписване на
договори с фирми-изпълнители на обществени поръчки без същите да са
открили в полза на МО банкови гаранции за добро изпълнение. За голяма част
от сключените договори са определени гаранции за добро изпълнение в размер
на 1%, въпреки че разпоредбите на чл.30, ал.3 от ЗОП ( отм. ) са давали
възможност същите да бъдат до 10% като по този начин не са защитени
максимално интересите на МО.
– По сключени от дирекция „Управление на доставките“ през 2004 г.
договори с „Терем“ЕАД, без провеждане на процедури по реда на ЗОП или
по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки,
свързани с отбраната и сигурността на страната, е извършено 100% авансово
плащане без да е изискано от изпълнителя представяне на 100% банкова
гаранция за авансовия превод.
– В изготвените от дирекция „Военна инфраструктура“ договори за
строителство е предвидено размерът на дължимата от фирмите неустойка за
забавено изпълнение да се изчислява като процент от стойността на не
извършените СМР вместо от общата им стойност и по този начин не са защитени
интересите на МО. Също така заложената неустойка за забава в размер на 5% от
общата стойност на договора е необосновано ниска наказателна санкция към
фирмите изпълнители, част от които след удържане на сумата са преустановили
самоволно извършването на СМР или са завършили обектите със значително
закъснение.
– Ръководството на дирекция „Военна инфраструктура“ не е предприело
своевременно мерки да се създаде и води отделен регистър, отразяващ
настъпилите промени с недвижимите имоти, включени като апортни вноски в
капитала на търговските дружества.
– Установено е, че в дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ на ИА
„Държавна собственост на МО“ са изготвяни отчети за изпълнението на
бюджета по параграфи от ЕБК, чиито данни се различават от осчетоводените
по счетоводните сметки в оборотните ведомости, в резултат на което липсва
вярна и точна информация за действителните размери на реализираните от
агенцията собствени приходи и извършените разходи през отчетния период.
– В нарушение разпоредбите на ЗОП / отм. / е извършена застраховка на
имотите, предоставени на ИА“Държавна собственост на МО“ без проведена
процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка и съответно без
подписан договор. Извършената застраховка е върху стойност на имотите с 28
802 216 лв. по-висока от посочената в решението на възложителя – министъра
на отбраната за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,
която не е проведена.
– Не са изпълнени от ИА“ Държавна собственост на МО“ дадените от
предходни одити препоръки относно предприемане на мерки за възстановяване
на суми от частни структури за не извършени строителни работи в размер на
325150 лв. , за завеждане на съдебни искове за събиране на просрочени
плащания в размер на 216175 лв., за актуализация на месечните наемни цени и
за прекратяване на договори с наематели, неправомерно преотдали под наем
помещения на МО.
– Допуснати са редица нарушения на Наредба № 7/ 14.11.1997г. на
Министерство на финансите при продажбата на движими вещи от ИА
„Държавна собственост на МО“. Също така не са спазени разпоредбите на МЗ №
ОХ-370/16.05.2002 г. при продажбата на скрап.
– В нарушение на изискванията на чл. 57 т.5 и т.12 от Правилника за
прилагане на система за финансов мениджмънт в МО в ИА „Държавна
собственост на МО“ са извършени плащания по граждански договори без
представени протоколи за приемане на извършената работа.
– В нарушение на чл.13 от Закона за счетоводство и разпоредбите на ПМС
№ 232/06.11.2000 г. не са оценени и не са осчетоводени по съответни счетоводни
сметки предоставената земя и сграда на Военен клуб – Свищов и сградата на
Центъра за професионална и социална адаптация. Също така в нарушение на
Националните счетоводни стандарти балансовата стойност на сградата на
Военен клуб – В. Търново не е увеличена със стойността на извършените
разходи за СМР през 2002г. и 2003г. на обща стойност 427762.83 лв.
– В нарушение на изискванията на Закона за счетоводство и чл.2, от МЗ №
ОХ-695/01.10.2002 г., финансовата служба на НВУ“ Васил Левски“ не е
осчетоводила всички извършени стопански операции в т.ч. не е завела
счетоводно всички дълготрайни материални активи и материални запаси,
придобити по децентрализиран и централизиран път. Допуснато е закупени
строителни и други материални активи на обща стойност 109298.40 лева да се
изпишат директно на разход, вместо да се заведат като активи по сметка 3026
„Строителни материали“ като за приемането на материалните средства не са
издадени складови разписки.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.