Заигравките с натовските програми за армейската модернизация

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

За военните сделки – искрено и счетоводно, Серия – II

Съгласно писмото на Служба „Сигурност – ВП и ВКР“ Дирекция
„Финансово-контролна дейност“ следва да извърши проверка по цялостното
изпълнение на договора и проект „Защита на хеликоптери от РПГ“, действията на
длъжностните лица от МО, участвали в подготовката и изпълнението му до момента,
какви плащания и за какво са извършвани към ИМ-БАН.
От представените документи и дадени писмени обяснения проверяващият екип
установи следното:
През 2004 г. на среща на високо равнище в Истанбул държавните глави на
страните-членки утвърждават Работна програма на Алианса за борба с тероризма. 
Основна цел на тази програма е разкриване в кратки срокове на всички налични в
страните-членки технологии, ноу-хау, апаратура и оборудване, които да бъдат
приложени или адаптирани за разрешаване в една или друга степен въпросът за
защита от терористични атаки във всяка от десетте области, а крайните резултати да
се внедрят максимално бързо при провеждане на операциите от коалиционните сили.
За първи път на тази среща е решено отделните проекти да се ръководят от водещи
нации, а не от съвместни комитети. Ролята на отделните водещи нации е да
координират цялостната дейност по определения проект на НАТО с всички останали
страни-членки и с всички органи на НАТО. Изпълнението на проектите се наблюдава
лично от помощник генералния секретар по инвестициите в отбраната, а водещите
нации отчитат изпълнението на проектите на всеки шест месеца пред Конференцията
на националните директори по въоръженията (CNAD). Научното съпровождане на
дейностите се осъществява от Организацията на НАТО за изследване и технологии.
Водещите нации се подкрепят в дейността си от Индустриалната група на НАТО и от
основните групи по въоръженията на НАТО за трите вида въоръжени сили.
Видно от доклад, рег.№20-14-174/06.04.2007 г. от директора на дирекция
„Политика по въоръженията и техниката“ до заместник-министъра на отбраната при
посещението си на международната изложба за отбранителна техника тогавашният
помощник-генерален секретар на НАТО по инвестициите в отбраната е бил впечатлен
от показаните от Института по металознание към БАН различни разработки на брони и
изстрели за РПГ на щанда на ВМЗ-Сопот. В тази връзка генералният секретар
препоръчва България да се включи активно в програмата за борба с тероризма и да
поеме ролята на водеща нация по проект „Защита на вертолети от поразяване с РПГ“.
На есенно заседание, проведено на 27-28.10 2004 г. с решение на
Конференцията на националните директори по въоръженията (т. 7 от документ
AC.259-DS (2004) 0002, Р България е определена за водеща нация по проект „Защита
на вертолети от поразяване с РПГ“. Към работата на проекта е присъединена и
Гърция като подкрепяща нация и Полша със самостоятелна разработка.
Решението на Конференцията е основание за стартиране на проекта и
финансиране от бюджета на НАТО по програма за борба с тероризма. Видно от
доклада схемата на финансиране на тези проекти включва финансови средства от
НАТО, които се изплащат след отчитане на резултатите. В изключителни случаи част
от средствата (около 30%) се дават авансово плюс национален принос към проекта на
водещата нация в рамките на около 25-30% от размера на средствата, които НАТО
осигурява.В тази връзка бе представено на проверката официално искане за
финансиране на проект от НАТО „Защита на хеликоптерите от РПГ“ (на английски
език). Съгласно него общите разходи са в размер на 245 000 евро, разпределени
както следва:
– за изпитвания: 180 000 евро,
– за демонстрации – 40 000 евро и
– за семинар – 25 000 евро.
В цитирания документ посоченият размер на средствата от бюджета на НАТО
за борба с тероризма е 215 000 евро, от които 180 000 евро за изпитване и 35 000
евро за демонстрации. Също така в него подробно са описани дейностите по
отделните етапи и очакваните резултати, а именно:
– изпитвания: подобряване на съществуващата броня. Очаква се подобрението
на плочата на бронята да защитава по-добре изделието, отколкото съществуващото
сега и значително да допринесе за намаляване на хеликоптерната уязвимост от РПГ.
Очакваните разходи ще бъдат разпределени за: производство на бронята,
транспортиране, защита, труд, консултации, финансиране на участниците от другите
страни на НАТО в изпитването;
– демонстрации: провеждане на демонстрационните изпитвания, за да се
покажат резултатите от изпитванията. Очакваните разходи са свързани с: плоча на
бронята, изпитване, транспорт, защита на часове за летене на хеликоптера и т.н.;
– семинар: обобщаване и оценяване на резултатите от изпитванията,
демонстрациите и изучаване на хеликоптерната защита от представителите на
Индустриалната консултативна група на НАТО (NIAG), идентифициране на решението
за повишаване на активите и пасивите на хеликоптерната защита от РПГ, препоръки
за начина за развитие напред. Очакваните разходи са за: транспорт, защита, превод,
наем на сгради и други.
Съгласно писмените обяснения на полк. Пътечков документът относно
финансирането на проекта е уточнен по имейла със съответната структура за борба с
тероризма към НАТО. Следва да се отбележи, че в този документ е предложено от
страна на молителя – Министерство на отбраната средствата в размер на 215000 евро
за проекта директно да бъдат преведени от НАТО на Института по металознание като
е посочена неговата банкова сметка. На проверката не се представиха съответни
документи, от които да е видно, че от дирекция „Политика по въоръженията и
техниката“ са предприети своевременни действия финансовите средства от НАТО да
постъпват по сметка, уточнена с Д“ПУБ“, с оглед контрол от страна на МО по
разходването на финансовите средства на НАТО.
Предвид изискването за национален принос, проектът е включен в ЕФП за МТО
за 2005 г. – позиция 289″Защита на хеликоптери от РПГ-7″ с финансови средства – 60
000 лв. по Основна програма 10.
С докладна записка рег.№211000-001-05/5-093/07.03.05 г. от
заместник-министъра до министъра на отбраната финансовите средства по проекта
са увеличени от 60 000 лв. на 85 000 лв.
Съгласно План за НИРД на МО и БА за 2005 г., заведен с
рег.№РБ211000-001-05/5-0100/10.03.05 г., проектът е по позиция 33. Посочен е
начален срок на проекта 2005 г. и краен срок – 2008 г. Необходимите финансови
средства за 2005 г. са 85 000 лв. Етапите на разработка – „П и И“, графа реализацията
на цели – проект на НАТО. Обясненията на Пътечков за едногодишния срок на
проекта
От Института по металознание – БАН е разработено изходно задание за
повишаване защитата на вертолети срещу поразяване с РПГ (адаптиране на
олекотена броня за защита на вертолети срещу РПГ-7). На проверката не бяха
представени документи, от които да е видно как е възложено от страна на МО на
външна организация изготвянето на това изходно задание.Същото е съгласувано
с дирекция „Политика по въоръженията и техниката“ на 31.03.2005 г. и утвърдено от
заместник-министъра на отбраната на 04.04.2005 г.
Организацията за изпълнението на приоритетни теми от Плана за
научно-изследователска и развойна дейност е посочена в докладна записка рег.№
21-14-75/01.04.2005 г. на заместник-министър на отбраната Илко Димитров до
министъра на отбраната. За проект „Защита на хеликоптери от поразяване с РПГ“
ключов момент при реализацията му е разработването на адекватна допълнителна
бронева защита за хеликоптерите, а целта е до м. септември да се установи
най-оптималната конфигурация за защита от поразяване с РПГ. В докладната записка
е посочено, че в нашата страна се разработват материали със специални
характеристики за бронева защита единствено и само в Института по металознание –
БАН (ИМет-БАН). В тази връзка е предложено на основание чл. 4, ал. 4 от ЗОП за
изпълнение на проекта „Защита на хеликоптери от ПРГ-7“ да бъде поканен за
провеждане на преговори и сключване на договор Института по металознание – БАН.
Докладната записка е утвърдена положително от министъра на отбраната.
Съгласно писмените обяснения на изготвилия проекта на договора майор
Николай Ланджев, офертата и всички налични документи на Институт по
металознание „Академик А. Балевски“ – БАН са представени от дирекция „Политика
по въоръженията и техниката“. При изготвянето на проекта на договор и в
последствие договор УД 03-17/19.05.2005 г. същият е бил запознат само със сумата
необходима за финансиране от страна на МО.
При представянето на документите в дирекция „Управление на доставките“
началникът на отдел полк. Милчо Пътечков от дирекция „Политика по въоръженията и
техниката“ е добавил на ръка, че пълният текст на поз. 289 от ЕФПМТО е
„Повишаване защитата на вертолети срещу поразяване с РПГ (адаптиране на
олекотена броня за защита на вертолети срещу РПГ-7). Същото се потвърждава и от
писмените обяснения на майор Николай Ланджев.
При проверка в ЕФП за МТО за 2005 г., рег.№RB211000-001-05/5-55/24.02.05
г. позицията е без включен текст за адаптиране на бронята, като съгласно
устните обясненията на полк. Пътечков това допълнително е уточнено при
изготвянето на изходното задание от Института по металознание – БАН.
На база представената документация е проведена процедура по чл.4, ал. 4 от
ЗОП. Изготвен е проект на договор, съгласуван от началника на отдела, зам.-
директора на дирекция „УД“, останалите структури от МО, включително и от дирекция
„Политика по въоръженията и техниката“. Подписан е договор УД-03-17/19.05.2005 г.
между МО и Института по металознание – БАН с предмет разработване на проект
„Повишаване защитата на вертолети срещу поразяване с РПГ“, като се извърши
„адаптиране на олекотена броня за защита на хеликоптери срещу РПГ-7“.
Изискванията към разработката са заложени в Изходното задание. Етапите, видовете
дейности и сроковете за изпълнение са посочени в работната програма, неразделна
част от договора. Стойността на договора е 72 000 лв. с ДДС, като съгласно чл. 2,
ал.(3) от същия плащанията се извършват след завършване на всеки отделен етап, в
срок до 30 дни след представяне на необходимите отчетни документи, както следва:
данъчна фактура, подписана от крайния получател – дирекция „Политика по
въоръженията и техниката; приемо-предавателен протокол за отчетните документи за
етапа, подписан между изпълнителя и представител на възложителя – дирекция „ПВТ“
и протокол от приемна комисия на възложителя за приемане на съответния етап,
посочен в работната програма.
Крайният срок за изпълнение на договора е 31.10.2005 г.
Съгласно чл. 6 от договора, постигнатите в хода на разработката научни
резултати са собственост на възложителя. Правата върху създадените авторски
произведения и обекти на индустриалната собственост (изобретения, полезни
модели, търговски марки, марки за услуги, промишлен дизайн и наименование за
произход) принадлежат на възложителя. Изпълнителят няма право да разгласява
информация за разработката или да я представя на трети лица без писмено съгласие
на възложителя. Изпълнителят е отговорен за опазването на класифицираната
информация, отнасяща се до предмета на договора от страна на лицата, които са в
трудовоправни или договорни отношения с него.
Договорът е изпълнен на 4 етапа, като за всеки от тях са издадени протокол,
приемо-предавателен протокол и фактура, подписана от полк. Милчо Пътечков и
одобрена от директора на дирекция“ПВТ“. Отчетните материали са заведени в
регистратура 2 на МО с гриф „за служебно ползване“. С последния протокол от
21.10.2005 г. е приет етап 4 „Подготовка на изпитание – показ през заинтересованите
организации“.
С МЗ №ОХ-353/08.06.05 г. e създадена организация за изпълнение на
научноизследователския проект. Съгласно т. 3 от заповедта статичните и динамични
изпитвания на средствата за защита на вертолети срещу поразяване с РПГ следва да
се организират и проведат в периода 01 юни – 30 септември в под.26940-Стара
Загора. На 28 и 29 септември е следвало да се организира и проведе двудневен
семинар за обсъждане на резултатите от разработката. Съгласно т. 6 организацията
на семинара следва да се извърши по докладна записка от Д“ПВТ“. В т. 7 е заложено
изпитванията на новите образци да се извършат от ИМет – БАН на основание
подписания договор.
Във връзка с изпитванията в т. 8 от заповедта е разпоредено КМТО да осигури
допълнителен лимит от изстрели ПГ-7В – 850 бр., ПГ-7ВИ – 180 броя. Изстрелите е
следвало да се сдадат на под. 26 940-Ст.Загора на основание издаден от КМТО
наряд, като транспорта на изстрелите се осигури също от КМТО. При извършената
проверка се установи, че не са предприети мерки от директора на директора
„ПВТ“ Н. Янков извършените от КМТО разходи да бъдат възстановени на МО за
сметка на преведените от НАТО средства за изпълнение на проекта.
Съгласно т.15 от организационната заповед, необходимите финансови
средства за командироване на участниците от МО и ГЩ в изпитванията и
демонстрациите и завишаването на лимита на служебни мобилни телефони са за
сметка на Основна Програма 10. В тази връзка се представи справка-отчет на
финансовия мениждър на Основна програма 10, от която е видно, че са изразходени
средства в общ размер на 11 782.22 лв. (15 783 лв. по докладна записка).
При проверката се установи, че от страна на Д“ПВТ“ не са предприети
необходимите действия за патентоване на получения образец на основание чл.
6, ал. 1 и 2 от договора. Съгласно писмените обяснения на полк. Пътечков „… При
изпълнението на този проект няма постигнат резултат, който да представлява новост
и да бъде патентно защитим“. Тези твърдения противоречат на изложеното в доклада
на Д“ПВТ“, подписан от полк. Пътечков до заместник-министъра на отбраната г-н
Симеон Николов, рег. № 20-14-174/06.04.2007г. В него се посочва дословно: „…по
време на демонстрационните изпитвания са потвърдени постигнатите
резултати… В съответствие с Правилника по НИРД в МО и БА – П-4/2004 г. беше
издадена организационна заповед (МЗ№ОХ-353/08.06.05 г.), с която беше
сформирана група от специалисти от МО и БА за съпровождане на проекта. В
изпълнение на сключения договор, Института по металознание на основата на
свои технологични и конструктивни решения разработи олекотена броня, а на
базата на анализ от поразените с РПГ вертолети в последните конфликти,
определи уязвимите зони от вертолета и разработи функционален модел за
защита Ми-17…. По време на демонстрационните изпитвания бяха потвърдени
постигнатите резултати – при тегло на бронята между 85 и 115 кг на квадратен
метър, за различните варианти, се постигна около 85-90% защита… Отчетният
доклад беше обсъден и приет на ЕТИС по НИРД с което изпълнението на
договора с Института по металознание приключи“. С писмо рег.№18/19.05.2007 г.
от директора на дирекция „ПВТ“ се изиска протокол от проведения на ЕТИС по НИРД
за приемане на резултатите по договора с ИМет-БАН. В отговор, с писмо
вх.№ДПВТ-196/15.09.07 г. инж. Николай Петров в качеството си на директор на Д“ПВТ“
отговаря, че „… съгласно чл.2, (3) на цитирания договор, протокол от ЕТИС по НИРД
не се изисква.“ Този отговор е несъстоятелен, тъй като съгласно разпоредбите на чл.
25 от Правилника за НИРД Д“ПВТ“ организира разглеждането в ЕТИС по НИРД, ЕТИС
по В и Т…; отчетните материали за изпълнението на научно-изследователски проект
или стадий от него, се внасят в съответния ЕТИС и се докладват от ръководителя на
проекта“, независимо дали това изрично е посочено в договора. От горепосоченото
могат да се направят следните изводи:
1. При липса на резултати от първия етап е подведен заместник-министъра на
отбраната, респективно министъра на отбраната, че отчетния доклад за изпълнение
на първия етап е обсъден и приет на ЕТИС по НИРД с което изпълнението на
договора с Института по металознание е приключило
2. В отчетния доклад пред НАТО са изнесени неверни данни за постигнати
резултати през първия етап, а именно, че ИМет-БАН на основата на свои
технологични и конструктивни решения е разработил олекотена броня, а на базата на
анализ от поразените с РПГ вертолети в последните конфликти е определил
уязвимите зони от вертолета и разработил функционален модел за защита Ми-17″.
3. След като по договор с ИмБАН за адаптиране на съществуващи разработки
няма постигнат резултат, на какво основание са изплатени 72 000 лв. и е отчетено
финансиране от НАТО в размер на 215 000 евро. Също така, при липса на резултати,
заложени в първия етап, защо разработката е преминала на втория етап?
По време на проверката от дирекция „Политика по въоръженията и
техниката“ не се представи фактура, както и други документи, доказващи
извършените от Института ИМ-БАМ разходи по проекта в размер на 215 000 евро
– финансиране от НАТО. Не се представиха и документи за съгласуване на тези
разходи от директора на Д“ПВТ“ преди изпращането им до NIAG, в качеството
му на национален предстaвител на CNAD.
Въпреки обясненията на полк. Пътечков за липса на резултат, подлежащ на
патентоване, постигнатите резултати от първия етап са представени на есенната
сесия на SNAD в Брюксел. В отчетния доклад се твърди, че при проведените
експериментални изпитвания разработената броня осигурява надеждна защита срещу
кумулативна струя и кинетична енергия на боеприпаса. Реализираният резерв от
защитен ефект е показал, че броневата конструкция може да бъде оптимизирана
с цел намаляване теглото и дебелината без посочени конкретни параметри.
Изнесеното в доклада означава, че първоначалната разработка на метална
броня от ИМетІБАН е адаптирана за вертолети и същата е подлежала на
патентоване. Това се потвърждава и от планирани в доклада дейности за 2006 г.
Същите са свързани с оптимизиране на конструкциите, създаване на броневи секции,
изпитване в аеродинамичен тунел и други. От България като водеща нация е
поискано разработване на актуализирана пътна карта и заявка за необходимите
финансови средства за 2006 г. Документите са представени и одобрени от НАТО и за
2006 г. са отпуснати 72 000 евро от бюджета на програмата за борба с тероризма.
Следвало е да се предвидят и финансови средства на МО, представляващи
национален принос като водеща страна. Това е наложило проекта да се включи
отново в Плана по НИРД.
В коригирания план за НИРД на МО и БА за 2006г. рег.
№RB211000-002-05/5-91/17.04.06 г. са включени 24 000 лв. по позиция 11 с
наименование „Повишаване защитата на вертолети“, а не както е посочено в
доклада пред НАТО и отчетено на ЕТИС – оптимизиране на броневата конструкция
с цел намаляване теглото и дебелината. Заложените срокове за изпълнение,
финансирането и реализация на целите са същите както в Плана за НИРД за 2005 г.,
като само етапа на разработката е Опитен образец. Така в нарушение на чл. 24 от
Правилника за НИРД е пропуснат стадии „Работен проект“ по избрания от ЕТИС
вариант на „Идеен проект“, изготвен по договора между МО и ИМет-БАН.
Липсата на конкретни параметри за оптимизиране на броневата конструкция е
довело до невъзможност за изготвяне на техническа спецификация или задание с цел
провеждане на процедура по ЗОП, което се потвърждава и от изводите в докладна
записка рег.№ 21-14-271/23.08.06 г. от заместник-министъра на отбраната Симеон
Николов до министъра на отбраната. Въпреки това в същата докладна записка е
предложено дирекции „УД“ съвместно с Д“ПВТ“ да подготви и сключи нов договор
между МО и И МЕТ-БА. Докладната записка е с положителна резолюция от министъра
на отбраната. Върху нея на 23.08.06 г. директорът на дирекция „ПВТ“ е резолирал до
полк. Пътечков „за координиране с дирекциите Д“УД“ и Д“ПНД“ по-нататъшните
действия предвид наличното закъснение“. От своя страна подполк. Красимир Грудев
от отдел „Изследвания и технологии за отбраната“ на 25.08.06 г. е написал резолюция
до госпожа Мая Петрова „Уведомете Д“УД“ и Д“ПНД“, че поради малкото останало
време задачата ще се решава от ИКИ на ВТИ“. Това предложение на полк. Грудев
не кореспондира с предложенията на заместник-министър Симеон Николов до
министъра на отбраната поради излязлата междувременно МЗ №ОХ-486/11.08.06
г. относно създаване на организация за изпълнение на втория етап от
научно-изследователски проект „Повишаване защита на вертолети от
поразяване с РПГ“. Съгласно т. 7 от МЗ №ОХ-486/11.08.06 г. Изпълнителният
директор на ИА „ИКИ на ВТИ“ е следвало в съответствие с чл.41 от Правилника за
изпитвания на отбранителни продукти в МО и БА П-6/2005г. да организира
провеждането на предварителни, полигонни, изследователски изпитвания на
конструкциите лека бронева защита, разработена от ИМ – БАН, с цел изготвяне на
експертна оценка и оптимизиране на постигнатите резултати. Предвид факта, че
оптимизирането на броневата конструкция е без посочени конкретни параметри не
става ясно на каква база ще бъде изготвена експертната оценка от ИКИ на ВТИ. По
същия начин в т. в т.9 от Изходното задание към договор № УД- 03-17/19.05.2005г. е
заложено ИМ-БАН да извърши оптимизиране на параметрите, изработване и
изпитване на образци в стационар и динамика без конкретни данни за очаквани
резултати. От това следва извода, че в Плана по НИРД две поредни години се
залага проект без конкретни параметри за оптимизиране на броневата
конструкция.
Въпреки посочения в МЗ№ОХ-486/11.08.06 г. ред и начин на провеждане на
изпитванията, директорът на дирекция „ПВТ“ полк. Николай Янков с писмо
рег.№ 21-14-271.30.08.06 г. уведомява директора на дирекция „УД“ за положителната
резолюция на министъра на отбраната върху докладната записка на
заместник-министър Симеон Николов. Съгласно писмото „… се възлага на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ да предложи най-подходящия начин за подписване на
нов договор, а на дирекция „УД“, съгласувано с Д“ПВТ“ максимално бързо да бъде
сключен нов договор с Института по металознание, като основен изпълнител по
проекта“. Във връзка с това писмо, от страна на Д“УД“ е изискано становище от „ПНД“.
Изготвеното от същата дирекция на 20.09.2006 г. становище приложено е изпратено
до Д“ПВТ“ с писмо рег.№21-14-271/…09.2006 г. на Д“УД“. С писмо се изисква Д“ПВТ“
срочно да представи необходимите документи за откриване на специална
обществена поръчки към ЕФП за МТО през 2006 г. В становището на Д“ПНД“ се
посочва, че „… преписката не съдържа документи, от които могат да се направят
изводи за характера на отношенията, които поражда ангажимента на българската
страна по проекта „Защита на вертолети от поразяване с РПГ. Не са предоставени
достатъчно данни, за да се направи преценка и за същността на предмета на
бъдещия договор“. Поради тези причини дирекция „ПНД“ предлага само принципни
възможности за решаване на поставения въпрос, цитирайки разпоредбите на ЗОП.
При проверката се установи, че от страна на Д“ПВТ“ няма изготвено ТТЗ,
поради което разработването на оптимизирани образци не е възложено по
надлежния ред от МО на ИМ-БАН, а е подписан на 05.09.2006г. договор, съгласно
който ИКИ на ВТИ следва да закупи олекотени , противоосколъчни панели, олекотена
преграда за кинетична защита и имитационни средства и приспособления за
изпитване на стойност 59940 лв. За целта, съгласно т.8 от МЗ № ОХ-486/11.08.2006г.,
са предвидени финансови средства в размер на 60000 лв. от Програма 11.6. От
представените документи е видно, че по този договор са изплатени по фактури
№8866/11.09.06 г. – 37 848 лв. и №8875/19.09.2006 г. – 22 092 лв. за закупуване на
олекотени деструктивни панели. Същите са заприходени със складови разписки
№104/15.09.06 г. и №107/20.09.06 г. От изложените факти се налага извода, че на
втория етап от проекта “ Защита на хеликоптерите от поразяване с РПГ“ МО не
участва реално в новата разработка – оптимизиране на броневата конструкция,
а изразходените бюджетни средства в размер на 59949 лв. са само за закупуване
и провеждане на изпитания.
Съгласно писмо рег. № И-143/16.01.2007г. на изпълнителния директор на ИКИ
на ВТИ до дирекция „ПВТ“ получените резултати от изпитванията, съгласно ВС
2.03:1982г. сочат, че проектът е на стадии „Проучване“, а не както е било планирано –
стадии „Опитен образец“. В същото писмо се твърди, че са получени устойчиви
резултати, освен в частта неутрализиране на кинетичната енергия на снаряда, които
могат да бъдат основание за изготвяне на тактико – техническо задание /ТТЗ/.
Съгласно обясненията на полк. Пътечков изготвения опитен образец е унищожен при
проведените демонстрации. Научната разработка за достигане резултите от опитния
образец не е предоставено на МО,тъй като липсва договор между МО и БАН за
финансиране на втория етап от изпълнението на проекта.
След изпълнение на договора между ИКИ на ВТИ и ИМЕТ-БАН, с писмо
рег.№21-14-271/02.10.2006 г., подписано от полк. Пътечков за директор на дирекция
„ПВТ“ дирекция „УД“ е уведомена, че „… поради изтеклите срокове, поставени от
НАТО за изпълнение на проект „Повишаване защитата на вертолети срещу
поразяване с РПГ“ през текущата година, отпада необходимостта от организиране на
процедура за възлагане на специална обществена поръчка по НИРД …, поз. 368 към
ЕФП за МТО на МО през 2006 г.“. В писмото некоректно е посочен мотива за сваляне
на позицията от ЕФП за МТО, тъй като основната причина за неорганизирана от
Д“УД“ процедура за възлагане на обществена поръчка е липсата на изготвено от
дирекция „ПВТ“ изходно задание или ТТЗ.
Във връзка с отпадането на позицията с докладна записка
рег№21-14-271/06.10.06 г. на заместник-министър на отбраната Симеон Николов се
иска разрешение от министъра на отбраната да бъдат осигурени от „Основна
програма 10″ 15 260 лв. за организиране и провеждане на демонстрации и семинар за
отчет на втори етап от проекта. Видно от справка-отчет, подписана от финансовия
мениджър по програмата са изразходвани 7 081.45 лв., включващи:
– разходи по параграф 10213″Външни услуги“ – 3 180 лв.;
– разходи по параграф 1051″Командировки в страната“ – 526 лв.;
– разходи по параграф 10981″Посрещане на гости“ – 3 375.45 лв.
На проверката бе представен отчетен доклад за изпълнението на втория етап
на проекта с рег. №RB21-7308-083-06/3-106/13.03.07 г. В доклада е посочено, че освен
реализирания висок защитен ефект, съществено предимство и на двата разработени
варианти декструктивни панели е малката площ и обем на разрушаване на броневия
образец при взаимодействие с разрушен от декструктивния панел боеприпас.
Докладът е подписан от група за научно съпровождане с ръководител полк. Атанас
Начев. В същия доклад са планирани и дейности за 2007 г. свързани с подобряване
броневата защита на хеликоптерите и оптимизиране на конструкциите, показали
най-високи показатели през 2006 г. Съгласно обясненията на полк. Пътечков докладът
е изпратен в Брюксел за отчитане на втория етап пред НАТО с оглед изплащане на
предвиденото финансиране за 2006 г. За изпълнението на втория етап от проекта е
издадена фактура от ИМ-БАМ на стойност 72 000 евро. Под фактурата се е подписал
проф. Стефан Воденичаров – директор на ИМ-БАН. Съгласно фактурата са извършени
плащанията за:
2 разходи за бизнес пътувания – 4 350.15 евро;
3 разходи за покупка на материали – 58 357.85 евро;
4 разходи за горива – 9 293.34 евро.
И за 2006 г. от дирекция „Политика по въоръженията и техниката“ не се
представиха подробни разчети за извършените разходи по отделни пера и
документи за съгласуване на тези разходи преди изпращането им до NIAG от
директора на Д“ПВТ“ като национален директор по въоръженията. В тази връзка
бе изпратено писмо рег. № 21-10-296/10.09.07 г. до директора на Института по
металознание – БАН с молба за изпращане на финансово-отчетни (оправдателни)
документи във връзка с отпуснатите финансови средства от НАТО в общ размер на
287 000 евро. ОТГОВОР
Видно от писмените обяснения на полк. Пътечков през втория етап е
разработена и предложена за изпитване от Института по металознание защита на
вертолет срещу поразяване с РПГ, позволяваща теглото на защитните панели да се
намали на 12.5 – 20 кг на квадратен метър при 80% надеждна защита. БРОНЕВИЯ
ОБРАЗЕЦ ЗАВЕДЕН ЛИ Е НА ОТЧЕТ ПРИ ПРОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СА ПОГАРЧЕНИ ПАРИ
ОТ МО
На есенната сесия на CNAD България е поканена да представи разработката
на срещата на високо равнище на президентите от НАТО през м.ноември в Рига.
Решението на НАТО е работата по проекта да продължи и през 2007 г. От програмата
на НАТО за борба с тероризма са отпуснати 160 000 евро с препоръка България и
Полша да обединят усилията си и да работят съвместно. От водената преписка между
националния директор по въоръженията полк. Николай Янков и координатора по
програмата на НАТО за борба с тероризма адмирал Бартоли за България е
договорена сумата от 115 000 евро и за Полша 45000 евро. Съгласно документи от
програмата на СНАД за борба с тероризма (вх.№ 690-НАТО/07.09.07 г.) е предложено
принципа на индивидуална годишна ангажираност на дирекция „ПВТ“ да бъде заменен
с про-активна колективна ангажираност в средносрочен аспект, като бъде изграден
национален експертен екип, който да координира сътрудничеството с националните
звена и други участващи в темата държави.Националният принос на България е в
размер на 40000 лв., включени в Плана за НИРД,
рег.№RB211000-002-05/5-73/23.05.07 г. какъв стадии е този?
Във връзка с изпълнението на третия етап по проекта е изготвена докладна
записка до министъра на отбраната рег.№ 21-14-13/22.06.07 г. заместник-министъра
на отбраната Симеон Николов. С нея министърът на отбраната е уведомен за
резултатите от проведено заседание на Консултативния съвет по
научно-изследователска и развойна дейност по проектите на НАТО за борба с
тероризма и подписване на организационна заповед. В докладната се предлага
дирекция „ПВТ“ да подготви предложение за снемане от ЕФП за 2007 г. на позиция
333″Система за повишаване защитата на вертолети срещу поразяване с РПГ“.
Финансовите средства да се препланират от централни плащания в
децентрализирани, като част от тях се използват за осигуряване на участието на
членовете на групата за ръководство на проекта при провеждане на изпитванията.
Финансовите средства в размер на 120 000 евро да се преведат директно на
ИМет-БАН. Съгласно т.4 от решенията Д“УД“ съвместно с Д“ПНД“ е следвало
да подготвят проект на договор, подписан съгласно разпоредбите на ЗЗД по
техническо задание, разработено от Д“ПВТ“ и съгласувано по установения в МО
ред. Дирекция „ПВТ“ е следвало да изготви и проект на заповед за назначаване на
екип за съпровождане на проекта и създаване на организация за неговото
изпълнение. Докладната записка е утвърдена положително от министъра на
отбраната.
В дена на докладната записка е издадена организационна заповед за
изпълнение на третия етап от проекта – МЗ № ОХ – 389/22.06.2007г. Съгласно т. 19 от
нея финансирането на проекта следва да се извърши съвместно със средства
отпуснати на България по програмата на НАТО за борба с тероризма и от
Основна програма 10 като изразходването на бюджетни средства да се
извършва съобразно реда предвиден в ЗОП т.е. централизирано, с което
предложеното в докладната записка децентрализиране на финансовите
средства за изпълнението на третия етап на проекта противоречи на заповедта.
В Д“УД“ е изпратено писмо с одобрената докладна записка, както и копие от
протоколи по НИРД и изходно задание (секретни) с молба във възможно най-кратък
срок да се подпише договор с ИМет-БАН без финансови ангажименти между МО
и института. В изходното задание рег.№RB211000-002-05/3-155/04.05.2007 е посочен
размер на финансовите средства от НАТО и целта на разработката, свързана с
подобряване на постигнатите до момента резултати чрез намаляване въздействието
на кинетичната енергия при защитети панели под електрическо напрежение.
Поради неясноти, свързани с изготвянето на проекто договор без финансови
ангажименти между МО и ИМет-БАН, Д“УД“ изисква допълнителна информация от
Д’ПВТ’. Същите са свързани с точно формулиране на предмета на договора, в т.ч.
определяне на етапа на разработката; очаквания краен резултат; органа, извършващ
приемане на изпълнението, комплекта разходно-оправдателни документи,
дефиниране на собствеността върху постигнатите резултати, санкции при частично и
или пълно неизпълнение на задълженията по договора, задължения на МО по
осигуряване на полигонни изпитвания и други.
В отговор, полк. Милчо Пътечков, подписал се за директор на дирекция „ПВТ“
отговаря, че договорът би следвало да позволява постоянно уточняване и промяна на
дейностите и задълженията поне в период от три-четири години. Краен резултат не
може да бъде указан, тъй като за сега са разработени модули за полупасивна защита
от РПГ. По-нататък в писмото относно дефиниране на собствеността върху
постигнатите резултати при отсъствие на финансови ангажименти от МО, полк.
Пътечков твърди, че “ при проект на НАТО и при финансиране от там, автор на
интелектуалната собственост ще бъде изпълнителя, а въпроса за собствеността
е спорен, може да бъде изпълнителя или НАТО като възложител и заплащащ
изпълнението“. Според тези твърдения на полк. Пътечков Министерството на
отбраната няма право на интелектуална собственост върху разработката. Така
за постигнатите научни резултати по договор УД-03-17/19.05.2005 г., за които са
изразходени 72 000 лв. по Основна програма 10 през 2005 г. МО остава без права
върху интелектуалната собственост. По този начин, в нарушение на параграф 3
от допълнителните разпоредби на Правилника за НИРД, дирекция „ПВТ“ не е
предприела необходимите действия за придобиване правата върху
интелектуалната собственост по реда на чл. 42 от Закона за авторското право и
сродните му права в полза на МО. Така, срещу изразходените 72 000 лв.
бюджетни средства, МО не е получило съответния научен продукт от
изпълнението на проект „Повишаване защита на вертолети срещу поразяване с
РПГ“. От това следва извода, че постигнатите в хода на изпълнението на проект
„Повишаване защита на вертолети срещу поразяване с РПГ“ резултати не са
собственост на МО.
В т. 10 от писмото на полк. Пътечков не става ясно какъв е нашият национален
принос в проекта, тъй като по негово твърдение МО следва да извършва само
организационна дейност, неподлежаща на остойностяване. По този начин МО не
може да има претенции по отношение разпределение на правата върху
интелектуалната собственост между участниците в проекта и на практика се губи
водещата роля на МО пред НАТО. Това се потвърждава от т.11 от писмото на
полк. Пътечков, че МО осигурява само изпитателен полигон, част от апаратурата
за изпитванията и измерванията, необходимите боеприпаси и личен състав.
Предвид горните неизяснени въпроси договор между ИМ-БАН и МО не е
подписван.
ПРЕПОРЪКИ: да не се губи водещата ни роля в НАТО

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.