Далаверите с доставките на вещево имущество

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

За военните сделки – искрено и счетоводно, Серия – IV

 По договор № УД-05-14/20.06.2007г. с „Интендантско обслужване „ЕАД на
стойност 11 524 929.88 лв. за производство и доставка на униформени и специални
облекла за БА е извършено авансово плащане на стойност 5 097 298 лв. без открита
банкова гаранция до размера на аванса, а срещу издадена от директора на
дружеството запис на заповед без точно определена дата за падежа на паричното
задължение.   Също така, определеният в записа на заповед падеж не кореспондира с
посочения срок за погасяване на аванса – 25.11.2007г. в докладната записка, рег. №
21-11-651/19.06.2007г. на директора   на дирекция „Управление на доставките“ до зам.
министъра на отбраната г-н Радослав Бозаджиев, в резултат на което е допуснато
разминаване в срока на изпълнение на договора и срока за погасяване на аванса с 1
месец.
Определената по договор № УД-05-14/20.06.2007г. с „Интендантско
обслужване„ ЕАД банкова гаранция за добро изпълнение от 0.5% на стойност 60094
лв. е 10 пъти по-малка от допустимия в чл.59, ал.3 от ЗОП размер на гаранцията – до 5
%, което е основната причина изпълнителят на обществената поръчка да не спазва
договорираните срокове за доставка на вещево имущество за БА. Също така,
размерът на банковата гаранция за добро изпълнение от 60094 лв. е символичен в
сравнение с отпуснатия на изпълнителя без надлежно обезпечение аванс от 5 097 298
лв., с което не са защитени интересите на Министерство на отбраната.
Въпреки използваните от „Интендантско обслужване„ ЕАД две частни фирми
за подизпълнители, до края на 2007г. по договор № УД-05-14/20.06.2007г. не е
доставено вещево имущество по 16 бр. позиции общо в размер на 879992.85 лв.,
което налага тяхното препланиране в ЕФП на МО и БА за 2008г.
Към договор № УД-05-14/20.06.2007г. с „Интендантско обслужване“ ЕАД е
подписано допълнително споразумение № УД 05-51/27.12.2007г. във връзка с промяна
в цените в полза на Възложителя с 4084.50 лв. като в чл.3 от него се предвижда
увеличение на авансовото плащане с 2 000 000 лв. срещу представяне на фактура и
банкова гаранция за стойността на аванса. Изпратената до МО фактура №
415/28.12.2007г. е на стойност 2 000 000 лв. при неизпълнение на договора към
същата дата в размер на 1 780 139.85 лв. или стойността на фактурата надвишава с
219 860.25 лв. дължимата от МО сума при окончателно изпълнение на договора.
По договор № УД 05-16/21.08.2007г. с „Интендантско обслужване „ ЕАД на
стойност 719 566.05 лв. за доставка на полеви камуфлажни облекла ОВ и пустинен
тип, по вина на изпълнителя не са изпълнени до края на 2007г. позиции на стойност
105424.41 лв., които следва да бъдат прехвърлени във финансовия план за 2008г. за
обезпечаване разплащането на доставките.
В нарушение на чл. 12 от Закона за устройството на държания бюджет и чл. 34
от Правилник № П-2/06.07.2007г. за прилагането на система за финансов мениджмънт
в МО, Д“ПУБ е съгласувала проекти на 5 бр. договори и разрешила в края на 2007г.
авансово плащане на сума в размер на 1 266 060 лв. за доставка на вещево
имущество през 2008г.
През 2007г. за едни и същи номенклатури по 9 бр. позиции от ЕФП на МО са
подписани по няколко договора за доставка с едни и същи доставчици като
разделянето на доставките е в резултат на неточно планиране от страна на
Управление „Логистика“-ГЩ относно потребностите от вещево имущество,
гарантиращо осигуряването на контингентите от БА, участващи в мисии зад граница,
при положение, че тяхната численост, местонахождение и периода на ротация са
предварително известни.
Липсва необходимата комуникация между Управление „Логистика“-ГЩ и
Бригада „Логистика“ по отношение издаваните разпоредби към поделенията –
складови райони във връзка с приемането на доставките и издаването на посочените
в договорите документи в определените срокове.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.