„Формулата“ на военния подарък за Формула 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

За военните сделки – искрено и счетоводно, Серия – III

Договор за наем, рег. №4810/19.12.2006г. и договор, рег. № 1250 /
06.04.2007г. между НВУ“В.Левски“ и Сдружение „Българска федерация по
мотоциклетизъм“:
Съгласно представена на проверката справка, рег. № 1194/03.04.2008г. между
НВУ“В.Левски“ и Сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм е подписан
договор за наем, рег. №4810/19.12.2006г.   за предоставяне на част от самолетна писта
с обща площ 1100 дка, намираща се в гр. Долна Митрополия, за провеждане на
състезания по мотоциклетизъм до 20 дни годишно, при дневен наем от 180 лв. с ДДС 
за срок от 5 години. Предоставеният имот е публична държавна собственост по
смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост, поради което
отдаването му под наем е следвало да стане след провеждане на търг. Като
основание за подписването на договора е посочен чл.94, ал.1 от Правилника за
прилагане на закона за физическото възпитание и спорта като част от пистата във
войскови район на факултет „Авиационен“ в гр. Долна Митрополия е обявен за
спортен имот във в. „Българска армия“, бр. 16425 от 18.08.2006г. Видно от писмо, рег.
№ 3194/30.08.2006г. на началника на НВУ“В.Левски“ до зам. началника на ГЩ на БА
по ресурсите генерал майор Румен Цоков, това е била единствената правна
възможност да се удоволетвори молбата на Българска федерация по мотоциклетизъм
за организиране на състезания на авиопистата в гр. Долна Митрополия.На проверката
не бяха представени съответни документи за отписване на имота – площ от 1100 кв.м.
от военното летище в гр. Долна Митрополия от регистъра на МО, воден в дирекция
„Военна инфраструктура“ и вписването му в публичния регистър на спортните имоти,
воден от Държавната агенция за младежта и спорта, съгласно чл. 48а от Закона за
физическото възпитание и спорта. По този начин, част от имот – публична държавна
собственост е даден под наем без провеждане на търг и при промяна на
предназначението, в нарушение на чл. ……………., отговорност за което следва да
носи бившият главен юрисконсулт на НВУ“В.Левски“ Събин Събев, изготвил и
съгласувал проекта на договора преди подписването му.
Съгласно чл.6, ал.1 от договора, наемът се плаща за всяка година между 1-во
и 30 – то число на м. март текущата година като дължимата сума от 3600 лв. е
изплатена на НВУ“В.Левски“ на 15.03.2007г. по фактура № 47/01.03.2007г. На
проверката не бяха представени документи, от които да е видно кой и съгласно каква
нормативна база е определил размера на дневния наем 180 лв. с ДДС за ползване на
1100 кв.м. от военното летище в гр. Долна Митрополия за провеждане на
международни състезания по мотокрос.
Съгласно представените на проверката документи, Наемателят – Сдружение
„Българска федерация по мотоциклетизъм“, без разрешение е започнал строителна
дейност в летищния комплекс. В тази връзка, министърът на отбраната със заповед
№ Р-121/19.03.2007г. е назначил комисия, с председател бригаден генерал Румен
Андреев Андреев, за установяване фактическото състояние на летищен комплекс
„Долна Митрополия“ във връзка с реализиране на инвестиционна инициатива – Учебен
полигон и Брифинг зала. На 20.03.2007г. комисията е изготвила Констативен протокол,
в който се посочва, че след оглед на място е установена строителна дейност на
летищния комплекс в т.ч.: трасиране на част от учебния полигон, изкопни работи и
отнет горен пласт от асфалта на рульожката в частта на полигона. Също така,
комисията е установила, че на площадката е разположена строителна механизация,
депонирани са земни маси и инертни материали. В протокола се посочва, че на
комисията не са представени документи, въз основа на които се извършва
строителната дейност на летище Долна Митрополия. Предвид това нерегламентирано
строителство, на основание чл. 31.3, б.“г“ от договора за наем, същият е прекратен на
10.04.2007г.
При проверката се установи, че 4 дни преди прекратяването на наемния
договор, е сключен нов договор между НВУ“В.Левски“ и Сдружение „Българска
федерация по мотоциклетизъм“, с рег. № 1250 от 06.04.2007г. Договорът е подписан
на основание чл.161, ал.1 от ЗУТ, съгласно който НВУ“ В. Левски“ като Възложител по
силата на учредено право на строеж, упълномощава Сдружение „Българска
федерация по мотоциклетизъм“ да извърши за своя сметка необходимите действия за
започването на строителство на учебен полигон и брифинг зала за оперативно –
тактическа подготовка на летателния състав в имот № 108003, с Акт за публична
държавна собственост № 0273/01.08.2001г., представляващ летищен комплекс „Долна
митрополия“, предоставен за управление на НВУ“ В. Левски“ с Решение на НС, обн. в
ДВ бр.62/25.06.2002г. Съгласно чл.2 и чл.3 от договора, Сдружение „Българска
федерация по мотоциклетизъм“ се задължава да сключи от името на НВУ“В.Левски“ и
за своя сметка договори, свързани с проектирането, консултантската дейност и
изпълнението на строителството на обекти – учебен полигон и брифинг зала в имота.
Съгласно чл.8 от договора, след изграждането, обектите остават в собственост на
държавата и в управление на НВУ“В. Левски“.От договора не става ясно как ще бъдат
компенсирани извършените разходи за изграждането на двата обекта на летищен
комплекс „Долна Митрополия“ от Сдружение „Българска федерация по
мотоциклетизъм“. В договора няма заложена клауза за ползване на част от пистата за
провеждане на международни състезания по мотоциклетизъм, респективно за
заплащане на консумативи и определена част от рекламните приходи. Предметът на
договора касае единствено узаконяване на започнатото строителство на обекти –
учебен полигон и брифинг зала в летищен комплекс „Долна Митрополия“. От друга
страна, като основание за подписване на договора са посочени становище, изх. №
400-1267/27.02.2007г. на командващия ВВС, писмо вх. № 1102/22.03.2007г. от за
началника на управление „Личен състав“ полковник Георги Цветков във връзка с
писмо, изх. № 11/14.02.2007г. на заместник председателя на организационния кабинет
и министър на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и писмо,
изх. № 7/ 31.01.2007г. на председателя на организационния комитет и бивш министър
на вътрешните работи Румен Петков. В тези документи се посочва, че през 2007г.
Република България ще е домакин на световния шампионат по супермото „GRAND
PRIX BULGARIA“, който ще се проведе на 20 май на летище „Долна Митрополия“, но
възмездното ползване на пистата правно не е уредено с този договор. Също така,
договорът няма срок на действие като съгласно чл. 13 от него, същият може да бъде
прекратен по взаимно съгласие на страните и с въвеждане в експлоатация на
изграденото съоръжение. В договора липсва клауза относно задължението на
Изпълнителя да представи в определен срок строителната документация на
Възложителя за приемането на обектите по надлежния ред както и не са предвидени
санкции при неспазване на този срок.
Съгласно пълномощно от 12.04.2007г. началникът на НВУ“В.Левски“ бригаден
генерал Георги Георгиев е упълномощил главния юрисконсулт на Военния
университет Събин Иванов Събев да съгласува всички договори, строителни книжа и
други документи, свързани с изпълнение на договор, рег. № 1250/06.04.2007г. със
Сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ до прекратяване действието
на договора.
При проверка изпълнението на договор, рег. № 1250/06.04.2007г., между
НВУ“В.Левски“ и Сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ се установи
следното:
Към датата на подписване на договора НВУ“В.Левски“ не е притежавало
разрешение за строеж на двата обекта, съгласно изискванията на чл.161, ал.1 от
ЗУТ т.е. на 06.04.2007г. не е налице правното основание Военният университет
като Възложител да упълномощи Сдружение „Българска федерация по
мотоциклетизъм“ да извърши за своя сметка необходимите действия за
започването на строителство в летищен комплекс „Долна Митрополия“.С две
разрешения за строителство № № 101 и 102 от 10.04.2007г., подписани от министъра
на отбраната, на основание чл. 148, ал.1 и ал.3 от ЗУТ на НВУ“В. Левски“ се
разрешава да извърши строително – монтажни работи за обекти „Учебен полигон“ и
„Брифинг зала за оперативно – тактическа подготовка на летателния състав“ във ВР
1175. На база разрешенията за строеж са подписани договори за СМР и строителен
надзор. Така, на 11.04.2007г. е подписан между Сдружение „Българска федерация
по мотоциклетизъм“ и „Пътинженеринг“АД договор за СМР на обект „Учебен
полигон в района на летищен комплекс Долна Митрополия“ без посочена
стойност. Договорът е съгласуван на 12.04.2007г. от главния юрисконсулт Събин
Събев от името на НВУ“В.Левски“.
На 11.04.2007г. е подписан договор между Сдружение „Българска
федерация по мотоциклетизъм“ и „Хоризонт – Иванов“ЕООД за изпълнение на
СМР на обект „Брифинг зала за оперативно тактическа подготовка на
летателния състав“ също без посочена стойност. И този договор е съгласуван на
12.04.2007г. от главния юрисконсулт Събин Събев от името на НВУ“В.Левски“.
Предвид започнатите строителни работи, с писмо № 1981/ 30.05.2007г.
началникът на НВУ“В.Левски“, на основание чл. чл. 1, 2, 3, 4 и 9 от договор №
1250/06.04.2007г. е изискал от Председателя на БФМ Богдан Николов да представи в
срок до 01.06.2007г. строителните документи, касаещи законното започване на
строежа, с цел заверка на заповедните книги от дирекция „Военна
инфраструктура“-МО. В писмото се посочва, че без заверка на заповедните книги и
необходимите документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., строежът е незаконен и
извършваните СМР следва да бъдат прекратени. Също така, в писмото се твърди, че
след извършена проверка на обектите от страна на НВУ“В.Левски“ е констатирано, че
голяма част от извършените СМР са извън одобрените проекти. Поради неспазване
на определения срок за представяне на изисканите строителни документи, с второ
писмо, рег. № 2150/ 07.06.2007г. до директора на дирекция „Военна инфраструктура“,
началникът на НВУ“В.Левски“ предлага да бъде отдадена в заповед на министъра на
отбраната комисия, която да установи на място изпълнението на строителството,
разрешено с РС №№ 101 и 102 от 10.04.2007г. и спазването на разпоредбите на
Закона за устройството на територията и на Наредба № 14/26.09.2000г. за летищата и
летищното осигуряване при подготовката на личния състав. В тази връзка, със
заповед № 134/ 12.07.2007г. на Командващия ВВС генерал майор Симеон Симеонов,
е назначена комисия, с председател полковник Валентин Милев – началник на
инспекцията за безопасност на полетите, изготвила констативен протокол, рег. №
400-4789/16.07.2007г., в който е посочено изпълнението на договорните отношения
при изграждане на обекти – „Учебен полигон“ и „Брифинг зала за оперативно
тактическа подготовка на летателния състав“ в района на летище Долна Митрополия.
В заключение комисията е предложила след получаване на доклад на Командира на
поделение 52090-Д. Митрополия да се приемат обектите – КДП и пистата с Протокол
обр.16 и да се изготви от Командващия ВВС заповед за разрешаване полетите на
летище „Д. Митрополия“. За проверка изпълнението на препоръките в посочения
констативен протокол, със заповед № 702/23.07.2007г. на началника на
НВУ“В.Левски“ е назначена комисия, с председател подполковник Кирилов – началник
отдел „ПУР“. Комисията е констатирала, че незавършените мероприятия по т.10 на
протокол № 400-4789/16.07.2007г. са изпълнени като по уверението на назначеният
технически ръководител, монтажните работи ще завършат до 12.00 часа на
26.07.2007г. При огледа на летателното поле комисията е установила, че с
допълнително изградените съоръжения има слягане на грундовия слой на най-близко
стоящите виражи на изградената мотописта. Монтираната указателна табела,
непосредствено пред КДП ограничава видимостта на летателното поле. Не е
възстановена вертикалната маркировка и не са обезопасени шахтите за полагане на
системата ЛУЧ -2. Съгласно изготвеният протокол за извършена служебна проверка,
рег. № 2721/26.07.2007г., комисията е предложила Командирът на под. 52090 – Д.
Митрополия да доложи по команден ред за отстраняване на констатираните слабости
и цялостно почистване на летателното поле. Фирмите, извършващи строителен и
инвеститорски контрол да представят в НВУ“В.Левски“ всички документи, касаещи
извършване на СМР във връзка с подписване на Протокол обр.16 за приемане на
строежа от Възложителя. След получаване на необходимите строителни документи,
началникът на НВУ“В.Левски“ да изпрати искане до директора на дирекция „Военна
инфраструктура“ за кадастрално заснемане на обекта и изготвяне на заповед за
назначаване на държавна приемателна комисия. Копие от протокола, с резултатите от
извършената служебна проверка относно изпълнението на договорните отношения по
изграждането на двата обекта на летище Долна Митрополия, приложено е изпратен
на 27.07.2007г. с писма на началника на НВУ“В.Левски“ до Командващия ВВС генерал
майор Симеон Симеонов, до Командира на ВВУБ“Г.Бенковски“ полковник Кръстев, до
началника на „Инспекция авиационна безопасност и летателна годност на военните
въздухоплавателни средства“ в МО инж. Христов и до Председателя на БФМ г-н
Богдан Николов. С второ писмо, рег. № 2756/27.07.2007г. до Председателя на БФМ г-н
Богдан Николов, началникът на НВУ“В.Левски“ във връзка с окончателното
завършване на обектите и приемането им от държавна приемателна комисия,
назначена от Министъра на отбраната, настоява в срок до 15.08.2007г. да бъдат
изпратени на Възложителя всички строителни документи и да бъде излъчен
представител на БМФ за участие в комисията. Поради неспазване на срока, с писмо,
рег. № 3306/14.09.2007г. на началника на НВУ“В.Левски“, Председателят на БФМ г-н
Богдан Николов повторно е помолен да представи необходимите документи до
25.09.2007г., с цел приемането на обекта. В отговор, от г-н Богдан Николов е
изпратено до НВУ“В. Левски“ писмо, вх. № 3506/01.10.2007г., в което се посочва, че
обектите „Учебен полигон“ и „Брифинг зала за оперативно – техническа подготовка на
летателния състав“ на летищен комплекс „ Долна Митрополия“ не са завършени
окончателно, поради прекъсване по молба на ВВС за провеждане на летателни
часове, които са били отлагани през летателния сезон като се предполага, че до края
на м. ноември обектът ще е завършен на 100% и ще бъдат предоставени всички
необходими документи. Изложените в писмото доводи за незавършени СМР напълно
противоречат на констатациите в протокола от извършената служебна проверка, рег.
№ 2721/26.07.2007г. като целта е удължаване действието на договора, предвид
заложеното в чл. 13 от него условие за прекратяването му с въвеждане в
експлоатация на изграденото съоръжение. Това се потвърждава и от факта, че до
края на 2007г. строителните документи не са представени на Възложителя и по този
повод началникът на НВУ“В.Левски“ е изпратил до Председателя на БФМ г-н Богдан
Николов поредното писмо, рег. № 08/03.01.2008г. за представяне на строителните
документи в срок до 10.01.2008г. Също така е изпратено писмо, рег. № 7/ 03.01.2008г.
до заместник началника на ГЩ по ресурсите генерал лейтенант Румен Цоков за
съдействие по команден ред пред компетентните органи на Министерство на
отбраната за получаване на строителната документация от Сдружение „Българската
федерация по мотоциклетизъм“ за извършени СМР на обекти „Учебен полигон“ и
„Брифинг зала за оперативно – техническа подготовка на летателния състав“ на
летищен комплекс „ Долна Митрополия“. От своя страна, заместник началникът на ГЩ
по ресурсите генерал лейтенант Румен Цоков е изпратил писмо до дирекция „Военна
инфраструктура“, рег. № 111-68/21.01.2008г. за съдействие по отношение изискване и
проверка на изготвената строителна документация за двата обекта. Съгласно писмо
на арх. Яна Савова, рег. № 24-06-81/ 04.02.2008г., до генерал лейтенант Румен Цоков
и копие до началника на НВУ“В.Левски“, в дирекция „Военна инфраструктура“ са
представени от избраната за строителен надзор фирма „Рутекс“ ООД, съставените
документи за изпълнение на строеж „Учебен полигон“ за предварителна проверка. С
писмо, рег. № 14-00-61/ 18.01.2008г., документите са върнати на „Рутекс“ООД, с
конкретни забележки и указания. Предвид това, началникът на НВУ“В.Левски“ е
изпратил за пореден път писмо до Председателя на БФМ г-н Богдан Николов, с молба
до 15.02.2008г. да бъдат предприети необходимите действия за окомплектоване на
строителната документация и представянето й в дирекция „Военна инфраструктура“
за приемане на строежите по надлежния ред. До края на проверката – 18.04.2008г.
строителната документация за изпълнение на двата обекта „Учебен полигон“ и
„Брифинг зала за оперативно – техническа подготовка на летателния състав“ на
летищен комплекс „Долна Митрополия“ не бе представена от Сдружение
„Българската федерация по мотоциклетизъм“, но поради липса на клаузи в договора
от Изпълнителя не може да се търси отговорност за това.
При проверката се установи, че въпреки посоченото неизпълнение на договор,
рег. № ……………, със Сдружение „Българската федерация по мотоциклетизъм“, на
основание чл.9, ал.1 от Закона за задълженията и договорите са подписани 2 бр.
споразумения за провеждане на състезания по мотоциклетизъм на част от пистата на
летищен комплекс „Д. Митрополия“. Така, съгласно чл. 1 от споразумение, рег.
2549/10.07.2007г., подписано от името на НВУ“В.Левски“ от полковник Васил Маринов,
на 21 и 22 юли ще се проведе кръг от световното първенство по мотоциклетизъм и
супермото, съгласно държавния спортен календар за 2007г. на писта, част от имот в
землището на гр. Долна Митрополия, представляващ летищен комплекс „Долна
Митрополия“. В чл.1 на второто споразумение, рег. № 3126/29.08.2007г., подписано от
бригаден генерал Георгиев,
са посочени периодите за провеждане на кръгове от държавното първенство на
пистата на летищен комплекс „Д.Митрополия“ както следва: от 08.00 ч. на 31.08.2007г.
до 08.00ч. на 03.09.2007г., от 08.00 ч. на 07.09.2007г. до 08.00ч. на 10.09.2007г. и от
08.00 ч. на 28.09.2007г. до 08.00ч. на 01.10.2007г. или общо 9 дни. И в двете
споразумения не се предвижда наем за ползването на част от имот – публична
държавна собственост, с което е нарушена нормативната уредба, предвиждаща
предоставяне на такъв вид имот за безвъзмездно ползване само на лица на бюджетна
издръжка. Единствено в чл. 8 от споразуменията се посочва, че Българската
федерация по мотоциклетизъм се задължава по подходящ начин по време на
мероприятията да осигури реклама на кампаниите за професионализация на
въоръжените сили, набирането на курсанти и студенти в НВУ“В.Левски“. На
проверката не бяха представени документи, от които да е видно какви рекламни
мероприятия са проведени по време на състезанията. Също така, съгласно чл.4 от
двете споразумения, направените разходи за електроенергия, водоснабдяване,
канализация, телекомуникация и всички обичайни разноски, свързани с провеждането
на състезанията са за сметка на Българска федерация по мотоциклетизъм. Предвид
това, от проверката бяха изискани обясненията на майор Дияна Йорданова –
началник на отделение „Финанси“ към НВУ„ В. Левски“. Съгласно тези обяснения, от
Сдружение“Българска федерация по мотоциклетизъм“ са преведени на 15.03.2007г.
във връзка с прекратения наемен договор 3600 лв. като до момента на проверката от
БФМ няма преведени други суми по сметките на университета. От това следва, че с
подписването на тези споразумения за ползване на авиопистата от
Сдружение“Българска федерация по мотоциклетизъм“ не са защитени интересите на
НВУ“В.Левски“, респективно на Министерство на отбраната, отговорност за което
следва да носят полковник Васил Маринов и бригаден генерал Георги Георгиев,
подписали споразуменията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.