Срок за представяне на болничния за бременност в НОИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0
ВЪПРОС: Здравейте, искам да попитам нещо за болничните, свързани с майчинството. Какъв е самият срок, в който работодателят трябва да ги представи в НОИ, защото съм чувала, че ако закъснее с представянето на болничния, НОИ не изплаща обезщетението.
Eve

ОТГОВОР:

Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за бременност и раждане:
Чл. 48б. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на обезщетение за бременност и раждане се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а.
Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица – не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

По отговора на първия Ви въпрос прочетете внимателно подчертаното по-горе, а относно опасенията Ви за не плащане – няма такава вероятност, тъй като осигуреното лице (бременната) ще получава от осигурителния орган съответните обезщетения за раждане и бременност. Колкото до осигурителят (работодателят), който не е декларирал в срок съответното обстоятелство, ще следва да бъде реализирана отговорността му съгласно КСО, а именно:

Чл. 349. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който наруши разпоредбите на част първа от този кодекс или на нормативните актове по прилагането им или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.).

(3) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурител, който не представи в срок в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 с цел неоснователно получаване на осигурителни плащания, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 3 и 4 се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.

Николай Баташки, адвокат

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.